Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.2-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 2/2017 (22)
Warunki konstruowania wiedzy o sobie w szkole wyższej przez osoby studiujące pedagogikę – raport z badań

Autorzy: Małgorzata Anna Kućko
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: szkoła wyższa edukacja wyższa poznanie siebie wiedza o sobie
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:19 (133-151)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych wśród studentów jednej ze szczecińskich uczelni, a dotyczących warunków konstruowania wiedzy o sobie w szkole wyższej. Okres studiów wyższych, ze względu na możliwości rozwojowe młodych ludzi oraz potencjalną wielość bodź- ców obecnych w środowisku uczelni wyższej, stanowić może korzystne warunki dla nabywania przez studentów wiedzy o sobie w procesie samopoznania. Edukacja akademicka powinna zatem sprzyjać nie tylko kształceniu zawodowemu i zdobywaniu wiedzy o świecie, ale również poznawaniu siebie. Ono leży bowiem u podstaw naszego świadomego działania w świecie oraz naszych relacji z innymi ludźmi, jak również jest warunkiem osobistego rozwoju każdego człowieka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bakiera, L. (2007). Kształtowanie się tożsamości a relacje młodzieży z wychowawcami. W: B. Harwas-Napierała, H. Liberska (red.), Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagro- żenia (s. 75–99). Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM.
2.Brzezińska, A.,I., Kaczan R., Piotrowski K., Rękosiewicz, M. (2011). Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt. Nauka, 4, 67–100.
3.150 Małgorzata Anna Kućko
4.Czerepaniak-Walczak, M. (2003). Ethos i eidos pracy w szkole wyższej. Pedagogika Szkoły Wyż- szej, 22, 29–38.
5.Dudzikowa, M. (1985). O trudnej sztuce tworzenia samego siebie. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”.
6.Dymkowski, M. (1993). O samowiedzy i poznawaniu siebie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
7.Gurba, E. (2000). Wczesna dorosłość. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka: 2 (s. 287–309). Warszawa: Wydaw- nictwo Naukowe PWN.
8.Hall, C.S., Lindzey, G., Campbell, J.B. (2004). Teorie osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Na- ukowe PWN.
9.Harwas-Napierała, B. (2007), Tożsamość jednostki w epoce współczesnych przemian. W: B. Harwas-Napierała, H. Liberska (red.), Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagro- żenia (s. 11–23). Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM.
10.Jaskot, K.W., Murawska, A. (2006). Charakterystyka „wieku studiów”. Konsekwencje pedago- giczne. W: K.W. Jaskot (red.), Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej (s. 109–116). Szczecin: O cyna IN PLUS.
11.Jaskot, K.W. (2006). Funkcje szkoły wyższej jako instytucji edukacyjnej. W: K.W. Jaskot (red.), Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej (s. 398–413). Szczecin: O cyna IN PLUS.
12.Juszczyk, S. (2013). Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
13.Kozielecki, J. (1986). Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa: PWN.
14.Kruger, H.H. (2005). Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańsk: Gdań-
15.skie Wydawnictwo Psychologiczne.
16.Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Liberska, H. (2007). Współczesny obraz moratorium. W: B. Harwas-Napierała, H. Liberska
18.(red.), Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagrożenia (s. 25–52). Poznań: Wydawnictwo
19.Naukowe UAM.
20.Neckar, J. (2009). Samowiedza i jej bohater. W: A. Niedźwieńska, J. Neckar (red.), Poznaj samego
21.siebie, czyli o źródłach samowiedzy (s. 17–27). Warszawa: Wydawnictwo Academica. Niebrzydowski, L. (1976). O poznawaniu i ocenie samego siebie: na przykładzie młodzieży dorastającej.
22.Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia.
23.Obuchowska, I. (2000). Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia
24.rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka (s. 163–201). Warszawa: Wydawnic-
25.two Naukowe PWN.
26.Oleszkowicz, A., Senejko, A. (2011). Dorastanie. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju czło-
27.wieka. Podręcznik akademicki (s. 259–283). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Opoczyńska, M. (1999). Moratorium psychospołeczne – szansa czy zagrożenie dla rozwoju. W: A. Gałdowa (red.), Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości (s. 123–135). Kraków: Wy-
28.dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
29.Palka, S. (2006). Charakterystyka pedagogiki szkoły wyższej jako dyscypliny teoretycznej
30.i praktycznej. W: K.W. Jaskot (red.), Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej (s. 12–30).
31.Szczecin: O cyna IN PLUS.
32.Reykowski, J. (1970). Obraz własnej osoby jako mechanizm regulujący postępowanie. Kwartal-
33.nik Pedagogiczny, 3, 55.
34.Sowiński, A.J. (2013). Szkice do teorii wychowania kreatywnego. Kraków: Impuls.
35.Śliwerski, B. (2011). Pedagogika jako kierunek kształcenia w kontekście zmian i reform w szkol-
36.nictwie wyższym. W: J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M.J. Szymański (red.), Szkoła
37.wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje (s. 67–88). Kraków: Impuls.
38.Witkowski, L. (2009). Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona. Łódź:
39.Wydawnictwo WSEZ.