Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2022.39-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2022 (39)
Inkluzja społeczna kobiet i dzieci z niepełnosprawnościami a konflikt zbrojny

Autorzy: Joanna Nowakowska-Małusecka ORCID
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa kluczowe: inkluzja społeczna edukacja włączająca konflikty zbrojne kobiety i dzieci z niepełnosprawnościami
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:18 (143-160)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 176

Abstrakt

Z punktu widzenia prawa międzynarodowego ochrona osób szczególnie wrażliwych – kobiet i dzieci z niepełnosprawnościami – w sytuacji konfliktu zbrojnego jest regulowana w niewielkim zakresie. Tylko niektóre z dokumentów międzynarodowego prawa humanitarnego oraz międzynarodowego prawa praw człowieka wskazują na szczególne potrzeby kobiet i dzieci z niepełnosprawnościami w konflikcie zbrojnym lub w związku z nim. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja problemów związanych z inkluzją społeczną kobiet i dzieci z niepełnosprawnościami w kontekście konfliktu zbrojnego oraz wskazanie na działania podejmowane w tym zakresie przede wszystkim przez organizacje międzynarodowe. Punktem wyjścia jest także wskazanie na pojęcie grup/osób wrażliwych, następnie analiza norm prawnych, problemów związanych ze skutkami konfliktów zbrojnych dla osób z niepełnosprawnościami, w tym głównie kobiet i dzieci, oraz przegląd niektórych działań inkluzyjnych. W przypadku tak sformułowanego tematu opracowania należy wskazać na trzy podstawowe problemy zarówno prawne, jak i praktyczne: sytuację kobiet i dzieci z niepełnosprawnościami w konflikcie zbrojnym, niepełnosprawność fizyczną i mentalną jako skutek nie tylko przebiegu konfliktu, lecz także popełnionych wobec tych osób zbrodni, oraz niepełnosprawność jako wynik zarówno samego konfliktu, jak i sytuacji pokonfliktowej. W dalszej kolejności należy przyjrzeć się niektórym działaniom na rzecz wskazanych grup, których celem jest m.in. inkluzja społeczna. Wskazuje się, że w pierwszej kolejności ważne jest opracowanie polityki uwzględniającej w praktyce zarówno kwestie niepełnosprawności, jak i płci. Należy także wspierać personel pomocowy w identyfikowaniu umiejętności i zdolności w pracy z niepełnosprawnymi kobietami i dziećmi. Konieczne jest również prowadzenie działań wzmacniających relacje rówieśnicze. Z kolei ustalenie celów dotyczących włączenia do istniejących programów, w tym programów gospodarczych, ma przyczyniać się do likwidacji barier i do dalszych działań inkluzyjnych. Realizacja wszelkich programów jest oczywiście utrudniona w czasie samego konfliktu zbrojnego, a po jego zakończeniu napotyka trudności finansowe i organizacyjne. Dlatego konieczna jest współpraca na szczeblu zarówno lokalnym, jak i globalnym, pomiędzy państwami i organizacjami międzynarodowymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.„Disability Is Not Weakness”. Discrimination and Barriers Facing Women and Girls with Disabilities in Afghanistan, Human Rights Watch 2020.
2.Fineman Albertson M., The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition, „Yale Journal of Law and Feminism” 2008, vol. 20/1.
3.Gliszczyńska-Grabias A., Baranowska G., The concept of vulnerability in the United Nations human rights treaty bodies protection system, w: M. Półtorak. I. Topa (red.),Women, Children and (Other) Vulnerable Groups. Standards of Protection and Challenges for International Law, Peter Lang, Berlin 2021.
4.Kun-Buczko M., People with Disabilities in Armed Conflict, „Eastern European Journal of Transnational Relations” 2019, vol. 3, nr 2.
5.Nowakowska-Małusecka J., Sytuacja dziecka w konflikcie zbrojnym. Studium prawnomiędzynarodowe, Bydgoszcz–Katowice 2012.
6.Półtorak M., Topa I., Introduction: Some remarks on vulnerability in international human rights law, w: M. Półtorak. I. Topa (red.), Women, Children and (Other) Vulnerable Groups. Standards of Protection and Challenges for International Law, Berlin 2021.
7.Rohwerder B., Women and Girls with Disabilities in conflict and crisis, Institute Development Studies, K4D Helpdesk Reports, 16.01.2017.
8.Strengthening the capacity of networks of women with disabilities on humanitarian action,www.unwomen.org/en/news/stories/2016/2/strengthening-the-capacity-of-networks-of-women-with-disabilities-on-humanitarian-action.
9.The Inclusion of Persons with Disabilities in EU-funded Humanitarian Aid Operations,European Commission, January 2019.
10.The Minimum Standards for Age and Disability Inclusion in Humanitarian Action, ADCAP, HelpAge International 2015.
11.Thomas E., UNICEF Discussion Paper: Children with Disabilities in Situation of Armed Conflict, UNICEF, November 2018.