Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.40-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (40)
Edukacja dzieci romskich na ziemi lubuskiej w latach 2004–2015

Autorzy: Beata Orłowska
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: Romowie edukacja program rządowy
Rok wydania:2017
Liczba stron:18 (73-90)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę przedstawienia zmian podejścia do edukacji dzieci romskich. Ukazano, na podstawie sprawozdań z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, jak przebiegał proces edukacji dzieci romskich w latach 2004–2015 zgodnie z działaniami zawartymi w rządowym programie na rzecz społeczności romskiej. Wyniki uzyskane w województwie lubuskim pokazują, że warto podejmować działania, które mają pomóc kolejnym pokoleniom Romów odnaleźć się w nowej rzeczywistości społecznej, na wyższym poziomie niż dotychczas.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chałupczak, H., Browarek, T. (1998). Mniejszości narodowej w Polsce 1918–995. Lublin.
2.Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych (2009). Dz.U. 2009, nr 137, poz. 1121.
3.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (1997). Dz.U. z 1997, nr 78, poz. 483.
4.Kwadrans, Ł. (2007). Charakterystyka sytuacji edukacyjnej Romów w Czechach, Polsce i Słowacji po 1989 roku. W: P. Borek (red.), Romowie w Polsce i Europie. Historia, prawo, kultura. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
5.Kwadrans, Ł. (2004). Próba opisu sytuacji oświaty romskiej w Polsce. Dialog-Pheniben. Miesięcznik Stowarzyszenia Romów w Polsce, 1, 16–19.
6.Milewski, J. (2000). Romska szkoła – getto czy szansa? Studia Angerburgica, 5, 113–115.
7.Nowicka, E. (red.) (1999). Sytuacja Romów w Polsce. U nas dole i niedole. Kraków: NOMOS.
8.Parafialna Szkoła Romska w Suwałkach. Pobrane z: http://romopedia.pl/index.php?title=Parafialna_Szko%C5%82a_Romska_w_Suwa%C5%82kach (9.10.2017).
9.Prażmowski, S. (1996). Klasy etniczne dla dzieci Romów w Radomiu. Dyrektor Szkoły, 5, 31–33.
10.Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w latach 2004–2013 (2014). Pobrane z: http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-na-rzecz-spole/program-na-rzecz-spole/tresc-programu-na-rzec/6670,Tresc-Programu.html (24.06.2017).
11.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie organizacji kształcenia umożliwiającego podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych (1992). Dz.U. 1992, nr 34, poz. 150.
12.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz
13.społeczności posługującej się językiem regionalnym (2007). Dz.U. 2007, nr 214, poz. 1579.
14.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (2010). Dz.U. 2010, nr 82, poz. 537.
15.Scholaris. Portal wiedzy dla nauczycieli. Pobrane z: http://scholaris.pl/resources/zasoby?bid=0&iid=&rset=0&externals=1&sorts=score&query=%22romowie%22&api=&page=1.
16.Sprawozdanie dotyczące realizacji w 2005 r. zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (2005). Gorzów Wielkopolski: Lubuski Urząd Wojewódzki.
17.Sprawozdanie dotyczące realizacji w 2006 r. zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (2006). Gorzów Wielkopolski: Lubuski Urząd Wojewódzki.
18.Sprawozdanie dotyczące realizacji w 2007 r. zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (2007). Gorzów Wielkopolski: Lubuski Urząd Wojewódzki.
19.Sprawozdanie dotyczące realizacji w 2008 r. zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (2008). Gorzów Wielkopolski: Lubuski Urząd Wojewódzki.
20.Sprawozdanie dotyczące realizacji w 2009 r. zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (2009). Gorzów Wielkopolski: Lubuski Urząd Wojewódzki.
21.Sprawozdanie dotyczące realizacji w 2011r. zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (2010). Gorzów Wielkopolski: Lubuski Urząd Wojewódzki.
22.Sprawozdanie dotyczące realizacji w 2012 r. zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (2012). Gorzów Wielkopolski: Lubuski Urząd Wojewódzki.
23.Sprawozdanie dotyczące realizacji w 2013 r. zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (2013). Gorzów Wielkopolski: Lubuski Urząd Wojewódzki.
24.Sprawozdanie dotyczące realizacji w 2014 r. zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (2014). Gorzów Wielkopolski: Lubuski Urząd Wojewódzki.
25.Sprawozdanie dotyczące realizacji w 2015 r. zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (2015). Gorzów Wielkopolski: Lubuski Urząd Wojewódzki.
26.Szyszlak, E., Szyszlak. T. ( red.) (2012). Kwestia romska w polityce państwa i stosunkach międzynarodowych, Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej Prom.
27.Uchwała Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia programu na rzecz społeczności romskiej (2003). Pobrane z: http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/romowie/program-na-rzecz-spole/uchwala-rady--ministrow/6669,Uchwala–Rady-Ministrow-z-dnia-19-sierpnia-2003-r-w-sprawie-ustanowienia-programu.html (25.03.2017).
28.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dz.U. 1991, nr 95, poz. 425.
29.Włodarczyk, T. (2013). Szkolnictwo dla mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce po 1989 roku. W: J. Horyń (red.), Zatrzymane tabory. Wyzwania edukacyjne Europy. Wrocław: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji.
30.Wyrwich, M. (2003). Cygan w szkolnej ławce. W Drodze, 10, 56–62.
31.Załącznik do uchwały nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. (2014).