Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     eISSN: 2719-4388    OAI    DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Zabezpieczenie przed "ghostwriting" i "guest authorship"

Redakcja półrocznika „Acta Politica Polonica" przestrzega i stosuje zalecenia Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące zabezpieczenia przed "ghostwriting" (nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem artykułu) i "guest authorship" (pozornym autorstwem lub współautorstwem artykułu), które są traktowane jako nierzetelność naukowa. Pojawienie się tego typu przypadków redakcja będzie ujawniać, przekazując stosowne informacje do odpowiednich instytucji.

Zasady etyczne obowiązujące Redakcję  

Zasada odpowiedzialności:

Redakcja przestrzega przyjętych procedur procesu wydawniczego, zwłaszcza dotyczących procesu recenzji.

Redakcja odpowiada za realizację zasady rzetelności naukowej, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania nieuczciwości naukowej, a o publikacji tekstu decyduje wyłącznie jego wartość naukowa.

Redakcja dbając o spójność publikowanych tekstów, w przypadku dostrzeżonych błędów, publikuje korekty, erraty oraz sprostowania.

Redakcja nie może wykorzystać w żaden sposób tekstu, co do którego została podjęta decyzja o jego niepublikowaniu, bez zgody Autora.

Zasada poufności:

Wszystkie teksty przesłane do Redakcji i zakwalifikowane do procesu recenzyjnego podlegają procesowi anonimowej recenzji.

 

Zasady etyczne obowiązujące Autorów

Zasada oryginalności pracy:

Zgłoszony tekst musi być oryginalny (nigdzie indziej nie został opublikowany), wskazuje odpowiednie cytowania.  Niedopuszczalne jest złożenie tego samego tekstu równocześnie do dwóch różnych czasopism. Praca nie może stanowić plagiatu, autoplagiatu oraz nie może zawierać nieprawdziwych informacji.

Zasada autorstwa pracy:

Należy ujawnić jako Autora osobę, która wniosła wkład merytoryczny w powstanie tekstu naukowego (w koncepcję, realizację lub interpretację badań). W przypadku tekstu wieloautorskiego Autor zgłaszający tekst ujawnia wkład poszczególnych Autorów w powstanie artykułu.

Zasada rzetelności naukowej:

W tym rzetelności we wskazaniu źródeł wykorzystanych podczas badań. Autor zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Redakcji o zauważonych błędach lub nieścisłościach w tekście oraz współpracy z Redakcją w celu wycofania lub skorygowania artykułu.

Autor jest zobowiązany do wskazania źródła finansowania publikacji lub wkładzie instytucji (organizacji) w badaniach (financial disclosure).

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów:

Autor jest zobowiązany do wskazania faktycznych i potencjalnych konfliktów interesów (finansowych lub niefinansowych).

 

Zasady etyczne obowiązujące Recenzentów   

Zasada obiektywności i rzetelności recenzji:

Ocena artykułu powinna być uzasadniona, poparta własną argumentacją Recenzenta. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się przez Autora nieuczciwości naukowej, w szczególności plagiatu, Recenzent jest zobowiązany poinformować o tym Redakcję.

Zasada terminowości:

Recenzję należy dostarczyć w ustalonym przez Redakcję terminie, a w przypadku niemożności sporządzenia recenzji, należy niezwłocznie poinformować o tym Redakcję.

Zasada poufności:

Recenzje sporządzane są anonimowo. Autor nie zna nazwisk Recenzentów, a Recenzenci nazwiska Autora (tzw. "podwójnie ślepa recenzja"). Tekst naukowy poddawany recenzji jest dokumentem poufnym, co oznacza, że Recenzent nie może go udostępniać innym osobom, z wyjątkiem osób upoważnionych przez Redakcję.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów:

Recenzent nie sporządza recenzji artykułu, jeżeli występuje między nim a Autorem konflikt interesów, wynikający ze współpracy lub jakichkolwiek innych wzajemnych relacji z Autorami. Recenzent nie może bez zgody Autora wykorzystać tekstu, co do którego została podjęta decyzja o jego niepublikowaniu.