Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     eISSN: 2719-4388    OAI    DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Dla Autorów

1. Przygotowane teksty do publikacji należy przesyłać za pośrednictwem platformy czasopism wnus.usz.edu.pl (formaty: doc lub rtf) klikając przycisk "zaproponuj artykuł". Powinny one być przygotowane według zasad Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego, a przypisy i bibliografia zgodnie ze stylem APA.  APA

2. Nadsyłane artykuły mogą być napisane w językach: polskim, angielskim lub niemieckim

3. Objętość artykułu, wraz z przypisami i bibliografią (łącznie ze spacjami), nie powinna być mniejsza niż 22 tys. znaków i nie większa niż 30 tys. znaków komputerowych. Inna objętość tekstu powinna zostać uzgodniona z redakcją czasopisma.

4. Artykuł powinien posiadać następującą strukturę:

Imię i nazwisko autora, ze wskazaniem:
a. stopnia/tytułu naukowego;

b. afiliacji – nazwa uczelni, wydziału;

c. adresu e-mail;

d. unikalnego identyfikatora naukowca (ORCID).

Tytuł artkułu powinien być dokładny, wyczerpujący, opisowy, bez ogólnych terminów i skrótów.

Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim. W przypadku języka niemieckiego - tytuł artykułu również w języku angielskim.

Streszczenie w języku artykułu (oraz w języku angielskim) do 2,5 tys. ze spacjami, zawierające: cel artykułu (badań), zastosowaną metodologię badań (metody i techniki badawcze), wnioski z badań, zdania w czasie przeszłym.

Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (od 3 do 5 znaczących słów/wyrażeń).

Wyraźnie wyróżniona (czcionka pogrubiona) struktura artykułu. Wprowadzenie, śródtytuły i wnioski .

Powoływanie w przypisach pozycji bibliograficznych musi być zgodne ze stylem APA - załącznik powyżej.

Odstęp między wierszami - 1,5.

Lewy i prawy margines - 2,5 cm.

W całej pracy obowiązuje czcionka Times New Roman 12 pkt (można używać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować podkreśleń).

5. Wraz ze złożeniem artykułu Autor składa oświadczenie, w którym zawarte są niezbędne informacje:

a. o oryginalności artykułu;

b. o tym,  że artykuł nie był publikowany wcześniej w jakiejkolwiek wersji i nie narusza praw osób trzecich;

c. o tym, że artykuł nie został złożony do procedury recenzowania w innym miejscu;

d. na temat ewentualnego współudziału w jego przygotowaniu, wyrażony w postaci podania wkładu procentowego poszczególnych autorów;

e. na temat źródeł ewentualnego finansowania badań (np. grantu).

6. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji od dwóch niezależnych, anonimowych recenzentów ostateczną decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu artykułu do druku podejmuje redakcja czasopisma.

7. Redakcja półrocznika „Acta Politica Polonica" przestrzega i stosuje zalecenia Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące zabezpieczenia przed "ghostwriting" (nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem artykułu) i "guest authorship" (pozornym autorstwem lub współautorstwem artykułu), które są traktowane jako nierzetelność naukowa. Pojawienie się tego typu przypadków redakcja będzie ujawniać, przekazując stosowne informacje do odpowiednich instytucji.

8. Redakcja półrocznika „Acta Politica Polonica" publikuje teksty spełniające wymienione powyżej kryteria i zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian redakcyjnych oraz poprawiania oczywistych błędów i nieścisłości. Egzemplarz autorski "Acta Politica Polonica" przekazujemy Autorowi po opublikowaniu numeru, na wskazany redakcji adres korespondencyjny.

9. Za złożenie/przyjęcie do druku oraz opublikowanie artykułu naukowego Redakcja „Acta Politica Polonica" nie pobiera opłat.

 

 

 

 

Wymogi WNUS

Zasady przygotowania tekstu przez Autora

Tekst powinien być przygotowany w programie Microsoft Office Word, zgodnie z następującymi wytycznymi (domyślne ustawienia programu Microsoft Office Word):

1. czcionka tekstu głównego: Times New Roman, 12 pkt;
2. ponumerowane strony;
3. wyłączona opcja dzielenia wyrazów i justowania  (tekst wyrównany do lewej);
4. nie stosować w tekście wersalików i kapitalików;
5. schematy, tabele, wykresy (edytowalne), wraz z tytułami i wskazaniem źródła umieszczone we właściwym miejscu w tekście, bez ramek;
6. dodatkowo tekstu należy przekazać pliki źródłowe (jeżeli schematy, tabele, wykresy itp.były wykonane w programach Excel, Statistica, Illustrator, Corel Draw, Power Point itp.);

7.wymiary: szerokość – 124 mm, wysokość – 150 mm;

8.minimalna wielkość fontu 6 pkt, maksymalna 10 pkt;

9. wzory – preferowany program Math Type lub w innym edytorze wzorów (edytowalne);

10. fotografie powinny być przygotowane w rozdzielczości 300 dpi i zapisane w jednym z formatów JPG, TIF lub PDF;

11. elementy graficzne w skali szarości (z wyjątkiem materiałów, które będą drukowane w kolorze, co powinno być uzgodnione wcześniej przez redakcję w biurze Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego);
12. nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z Internetu (ich rozdzielczość nie spełnia niezbędnych wymagań druku);

13. uzyskanie zgdoy właścicieli praw autorskich i podanie źródła pochodzenia materiałów wykorzystanych w pracy jest obowiązkiem autora.

14.artykuł po otrzymaniu pozytywnych recenzji powinien uwzględnić uwagi recenzentów, a ostateczne pliki przekazywane do redakcji powinny spełniać następujące wymogi Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego: plik w programie Microsoft Office Word, ten sam plik w formacie PDF,
pliki źródłowe wykresów, tabel, schematów, fotografii, skanów, wzorów.


Redakcja "Acta Politica Polonica" przyjmuje do recenzji artykuły spełniające wymogi redakcyjne i edytorskie zamieszczone na stronie internetowej czasopisma w zakładce Dla Autorów.