Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.34-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 34 2018
Wpływ edukacji finansowej na świadomość podejmowanych decyzji finansowych przez społeczeństwo

Autorzy: Renata Husiatyńska
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Systemów i Polityki Transportowej
Słowa kluczowe: edukacja finanse ekonomia społeczeństwo
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (41-51)
Klasyfikacja JEL: I25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest omówienie wpływu edukacji finansowej na świadomość podejmowanych decyzji finansowych a także wskazanie głównych źródeł pozyskania wiedzy ekonomicznej i finansowej przez społeczeństwo. Opisano także tendencje w sposobach i źródłach pozyskiwania niezbędnej wiedzy do podejmowania świadomych decyzji przez mieszkańców Polski. Przeprowadzone badania pozwalają na wyodrębnienie pewnych grup w społeczeństwie z określonym poziomem wiedzy, których podział nieznacznie zmieniał się w ciągu ostatnich lat. Ponadto, można pokusić się o stwierdzenie, że bez świadomego ekonomicznie i finansowo społeczeństwa nie jest możliwy stabilny wzrost gospodarczy państwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Atkinson, A., Messy, F. (2013). Measuring Finanacial Literacy: Results of The OECD/ International
2.Natwork on Financial Education (INFE) Pilot Study. „OECD Working Papres
3.on Finance, Insurance and Private Pensions”. No. 15. Paris: OECD Publishing.
4.Flejterski, S. (2008). Świadomość i kultura ekonomiczna gospodarstw domowych w ujęciu
5.teoretycznym. W: B. Świecka (red.), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywy
6.ekonomiczna i społeczna. Warszawa: Difin.
7.Frączek, B. (2013). Obszary badań w zakresie poziomu wiedzy i edukacji finansowej społeczeństwa
8.w Polsce i na świecie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
9.173/1, 118–128.
10.Habschick, M., Seidl, B., Evers, J. (2007). Survey of Financial Literacy Schemes in The EU
11.27, VY Mark/2006/26H – Final Report, November. Hamburg.
12.Improving Financial Literacy (2005). Analysisbof Issues and Policies. Paris: OECD.
13.Iwanicz-Drozdowska, M., Nowak, A. (2011). Edukacja finansowa i pojęcia powiązane.
14.W: M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Edukacja i świadomość finansowa. Warszawa: Oficyna
15.Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
16.Iwanicz-Drozowska, M., Nowak, A. (2011). Rola i znaczenie edukacji finansowej. W: M. Iwanicz-
17.Drozowska (red.), Edukacja i świadomość finansów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza
18.Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
19.Kaczmarczyk, M. (2010). Edukacja finansowa w świetle badań empirycznych. Gdynia: Stowarzyszenie
20.Krzewienia Edukacji Finansowej.
21.Kuchciak, I. (2013). Kreowanie świadomości finansowej wyzwaniem konkurencyjności
22.w niesprzyjającym otoczeniu. Zarządzanie i Finanse, 4/4.
23.Kuchciak, I., Świeszczak, M., Świeszczak, K., Marcinkowska, M. (2014). Edukacja finansowa
24.i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy. Łódź: Wydawnictwo
25.Uniwersytetu Łódzkiego.
26.Narodowy Bank Polski (2015). Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków 2015. Pobrano
27.z: https://www.nbportal.pl/__data/assets/pdf_file/0006/54528/Diagnoza-stanu-
28.-wiedzy-i-swiadomosci-ekonomicznej-Polakow-2015.pdf.
29.Narodowy Bank Polski (2009). Strategia edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego
30.na lata 2010–2012. Warszawa: NBP, Departament Edukacji i Wydawnictw.
31.Postawy Polaków wobec finansów – raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy
32.(2015). Pobrano z: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/10199.htm.
33.Stiftung, K. (2014). Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego.
34.Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
35.Świecka, B. (2016). Generacja Y w świecie finansów – financial literacy i edukacja finansowa
36.młodego pokolenia. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17 (8/3), 219–232.
37.Zdanowska, M. (2012). Świadomość finansowa w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
38.Szczecińskiego, 767. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 5, 213–225.