Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Recenzowanie

Zasady recenzowania publikacji w „Europa Regionum”

  1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.
  2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  3. Autor lub autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
  4. W innym przypadku recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów, a więc nie zachodzą między recenzentem a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
  5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości w każdym numerze czasopisma.
  7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów nie są ujawniane. Jedynie raz w roku na stronie internetowej podana zostanie do publicznej wiadomości lista recenzentów współpracujących.

Recenzenci 2015

1. prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2. dr hab. Wojciech Gotkiewicz, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

3. prof. ZUT dr hab. inż. Irena Łacka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

4. prof. dr hab. Wiesław Musiał – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

5. prof. dr hab. Bogusław Sawicki – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6. prof. dr hab. Jan Sikora – Uniwerstytet Ekonomiczny w Poznaniu

7. prof. ZUT dr hab. Teodor Skotarczak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

8. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

9. prof. dr hab. Janusz Soboń – Akademia Morska w Szczecinie

10. prof. dr hab. inż. Grzegorz Spychalski – Politechnika Koszalińska

11. dr hab. Bogusław Stankiewicz, prof. ZUT – Zachodniopmorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

12. dr hab. Alina Zajadacz – Uniwersytet Adama  Mickiewicza w Poznaniu