Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.2-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 2/2017 (22)
Uniwersytet ludowy. Relikt czy szkoła przyszłości?

Autorzy: Angelika Felska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: uniwersytet ludowy Szkoła dla Życia Grundtvig edukacja dorosłych
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:9 (111-119)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem analiz jest uniwersytet ludowy jako instytucja nieformalnej edukacji człowieka dorosłego. W tekście została podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy uniwersytet ludowy jest instytucją, której okres świetności już minął i nie powróci, czy może są to placówki edukacyjno-wychowawcze, które odro- dzą się właśnie w XXI wieku. W artykule przedstawiono zarówno kontekst historyczny powstania i funk- cjonowania Szkół dla Życia, jak i ich współczesne losy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aegidius, K.K. (2016). Szkic o Grundvigiańskich ideach szkoły dla życia we współczesnych cza- sach. W: T. Maliszewski (red.), Szkoła dla życia. Przewodnik po współczesnych uniwersytetach lu- dowych (s. 17–18). Wieżyca–Grzybów: Kaszubski Uniwersytet Ludowy.
2.Ank, I. (2017). Grundtvig i idea uniwersytetu ludowego. Grundtvig w wielu wydaniach. W: I. Błaszczak, T. Maliszewski, E. Smuk-Stratenwerth (red.), Uniwersytety Ludowe XXI wie- ku. Tradycja – współczesność – wyzwania przyszłości (s. 15–23). Grzybów: Stowarzyszenie Ekolo- giczno-Kulturalne „Ziarno”.
3.Byczkowski, M., Maliszewski, T. (2000). Uniwersytety ludowe w Polsce – czy zmierzch idei? Rocznik Andragogiczny, 7, 142.
4.Ciczkowski, W. (2000). Funkcje uniwersytetów ludowych w kontekście teoretycznym pedago- giki społecznej i andragogiki. Rocznik Andragogiczny, 7, 155–157.
5.Maliszewski, T. (2000). Historia i kierunki działalności edukacyjnej Kaszubskiej Uniwersytetu Ludowego? Rocznik Andragogiczny, 7, 187.
6.Maliszewski, T. (2003). Wprowadzenie. W: T. Maliszewski, M. Byczkowski, E. Przybylska (red.), Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia (s. 27). Wieżyca: Kaszubski Uniwersytet Ludowy.
7.Maliszewski, T. (2016). Szkoła dla życia. Przewodnik po współczesnych uniwersytetach ludowych. Wie- życa–Grzybów: Kaszubski Uniwersytet Ludowy.
8.Maliszewski, T., Rosalska, M. (red.). (2016). Uniwersytet ludowy. Pomiędzy starymi a nowymi wy- zwaniami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
9.Orsza-Radlińska, H. (1926). Tajemnica Danji. Wrażenia z wycieczki. Warszawa: Centralny Związek Kółek Rolniczych.
10.Pachociński, R. (1998). Andragogika w wymiarze międzynarodowym. Warszawa: IBE.
11.Pilch, T. (1982). Uniwersytety ludowe. W: Z ludźmi ku ludziom. Materiały z II Zjazdu TUL. Półturzycki, J. (2000). Formalna edukacja dorosłych a uniwersytety ludowe. Rocznik Andrago-
12.giczny, 7, 166.
13.Solarz, I. (1937). Wiejski Uniwersytet Orkanowy. Cel i program. Warszawa: Instytut Oświaty Doro-
14.słych.
15.Wroczyński, R. (1987). Dzieje oświaty polskiej 1795–1945. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo
16.Naukowe.