Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.130-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 130 2018
Społeczno-gospodarcze efekty doskonalenia jakości usług edukacyjnych w szkolnictwie wyższym

Autorzy: Adam Stecyk
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: usługi edukacja szkolnictwo wyższe
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (183-192)
Klasyfikacja JEL: I23 I25 L80
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyzwania cywilizacyjne, przed którymi stoją podmioty szkolnictwa wyższego. Punktem wyjścia do rozważań jest odniesienie do otoczenia prawnego i systemu edukacyjnego w Polsce jako głównych determinant zmian zachodzących w społeczeństwie i gospodarce. W pierwszej części artykułu zwrócono uwagę na kwestie semantyczne związane ze sposobami definiowania pojęcia jakości w szkolnictwie wyższym. Scharakteryzowano ponadto założenia utylitaryzmu kształcenia akademickiego jako istotnego czynnika dla rozwoju otoczenia biznesowego i interesariuszy rynku edukacyjnego. W dalszej części artykułu wskazano na istotną rolę uczelni wyższych i ich stymulującego charakteru w regionie, a także na konieczność współpracy pomiędzy głównymi interesariuszami rynku usług edukacyjnych. Główna teza artykułu zakłada, że monitorowanie i podnoszenie poziomu jakości usług w szkolnictwie wyższym, czyli poszukiwanie skutecznych narzędzi edukacyjnych zwiększających poziom jakości, użyteczności i efektywności dystrybuowanej wiedzy, ma pośredni wpływ na rozwój społeczny i wzrost gospodarczy państwa. Celem artykułu jest identyfikacja i omówienie czynników związanych z kształceniem akademickim, które mogą stanowić źródło pożądanych zmian cywilizacyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Clark, B. (1983). The Higher Eduaction system: Academic Organization in Cross-national Perspective. Berkley: California Press.
2.Freeman, R.E. (1984). Strategic Managemet: A stakeholder Approach. Boston: Pitman Publishing.
3.Mizerek, H. (2012). Jakość edukacji. Dyskursy, które wybrzmiały, milcząc. W: G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji, różnorodne perspektywy (s. 13–16). Kraków: Wyd. UJ.
4.Pozorowicz, M. (2001). Ekonomiczne determinanty kształtowania jakości wyrobu w przedsiębiorstwie. Szczecin: WNUS.
5.Vought, F. v. (1989). Governmental Strategies and Innovation in Higher education. London: J. Kingsley.