Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Turystyka i edukacja leśna a potrzeby współczesnych konsumentów

Autorzy: Katarzyna Kwiecińska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Małgorzata Kosicka-Gębska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jerzy Gębski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: turystyka leśna edukacja leśna potrzeby konsumentów
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (49-59)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Turystyka leśna (sylwaturystyka) jest jednym z najmniej kosztownych sposobów spędzania wolnego czasu, gdyż nie wymaga specjalistycznego przygotowania ani wyposażenia. Lasy zajmują obecnie 29,2% powierzchni kraju, co stanowi obszar 9,1mln ha. Ponad 83,5% wszystkich lasów jest administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Jednostka ta dostrzega popularność turystyki pieszej i naturalną ludzką potrzebę kontaktu z naturą. W ramach projektów finansowanych ze środków unijnych oraz środków nadleśnictw powstają liczne szlaki turystyki pieszej, ścieżki edukacyjne, ścieżki rowerowe, trakty konne a także obiekty edukacyjne, np. Punkty Zagospodarowania Turystycznego. Niniejsza praca przedstawia znaczenie i ukierunkowanie ruchu turystycznego w lasach, w odniesieniu do potrzeb konsumentów na rynku usług turystycznych na przykładzie nadleśnictwa Drewnica w województwie mazowieckim. Analizą objęto również działania edukacyjne prowadzone na terenie nadleśnictwa. Na podstawie danych projektowych oraz danych nadleśnictwa określono dalsze możliwości i propozycje zmian w dziedzinie turystyki leśnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bonisławski M., Zachowania przedsiębiorców w turystyce, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2007, 39 – 40.
2.Buchwał A., Fidelus J., Monitoring ruchu turystycznego przy użyciu czujników ruchu na przykładzie Tatrzańskiego i Babiogórskiego Parku Narodowego, [w:] Krzan Z. (red.), Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, Zakopane, 2010, t. III, 45 – 46.
3.Budniak A. Edukacja społeczno - przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Impuls, Kraków, 2010.
4.Czałczyńska-Podolska, M. Wczoraj i dziś ogrodów dziecięcych: w poszukiwaniu alternatywy dla koncepcji post-and-platform i klasycznych ogrodów dziecięcych. Czasopismo Techniczne. Architektura, 2012, 109.6-A: 263 – 270.
5.Czałczyńska-Podolska, M. Ewolucja placu zabaw. Koncepcja przestrzeni zabaw dla dzieci w Europie i Stanach Zjednoczonych. Przestrzeń i Forma, 2010, 13: 73 – 88.
6.Faron M., Kochan A., Liszka J., Metodyka pomiaru ruchu turystycznego i badania ankietowego w Pienińskim Parku Narodowym w 2012 roku. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2012, 1, 52-62.
7.Graja-Zwolińska S., Spychała A., Sylwaturystyka w świadomości potencjalnych kreatorów ruchu turystycznego. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 2011, 28: 227-231.
8.Janeczko, E., Woźnicka, M., i Mandziuk, A., Potrzeby i preferencje społeczne w aspekcie kształtowania krajobrazu leśnego, [w:] Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych, Rogów, 2011, Z 3 (28), 117 – 121.
9.Kozioł, L., Trójczynnikowa koncepcja motywacji turystycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, 84: 43-52.
10.Liszewski, S., Włodarczyk, B. Badania regionalne ruchu turystycznego jako podstawa nowej regionalizacji turystycznej Polski, [w:] Materiały Konferencji pt. „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa. 2012. 24 – 25.
11.Lubowiecki-Vikuk, A., Paczyńska-Jędrycka, M., Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, Poznań, 2010, 12 – 53.
12.Muszyński, Z., Kozioł, L., Innowacyjność w zrównoważonym rozwoju sylwaturystyki. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2012, T.21, Nr 2, 101 – 112.
13.Nogieć, J., Typy turystów w świetle analizy potrzeb. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, 23: 167-176
14.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2014 poz. 803).
15.Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity, Dz. U. 1991 nr 101 poz. 444).