Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-32
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Smartfon w edukacji i komunikacji młodzieży gimnazjalnej a zagrożenie fonoholizmem

Autorzy: Katarzyna Warzecha
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: zagrożenie fonoholizmem aplikacje smartfon młodzież edukacja
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:13 (345-357)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tempo przemian cywilizacyjnych i intensywny rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej (w szczególności Internetu i urządzeń mobilnych) ma nieodzowny wpływ na młode pokolenie, które często nie może się obejść bez nowoczesnych środków komunikacji w życiu codziennym. W artykule wskazano potencjał i zagrożenia, jakie niosą nowoczesne środki komunikacji – smartfony.

Bibliografia

1.Behera K.S. (2013), E- and M-learning. A Comparative Study, „International Journal on New Trends in Education and Their Implications”, Vol. 4, July, Article 08.
2.Gmiterek G. (2013), Możliwości wykorzystania iPada w nauce i szkolnictwie wyższym, „E-Mentor”, nr 2.
3.Hojnacki L., Kowalczuk M., Kudlek K., Polak M., Szlagor P. (2013), Mobilna edukacja, M-learning, czyli (r)ewolucja w nauczaniu – poradnik dla edukatorów, Think Global sp. z o.o., Warszawa, http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/
4.doccontent?id=718.
5.Izdebski P., Kotyśko M. (2013), Personality variables and depression as determinants of problematic use of mobile phones in Poland, „Polish J Appl Psychol” 11.
6.Jarczyńska. J., Orzechowska A. (2014), Siecioholizm i fonoholizm zagrożeniem współ-czesnej młodzieży, w: Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria. Diagnoza. Profilaktyka. Terapia, red. J. Jarczyńska, Wydawnictwo Uniwersyte-tu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
7.Lu X., Watanabe J., Liu Q., Uji M., Shono M., Kitamura T. (2011), Internet and mobile phone text-messaging dependency: Factor structure and correlation with dysphoric mood among Japanese adults, „Comput Human Behav.” 27 (5).
8.Lubina E. (2007), M-learning w strukturze metodycznej e-learningu, Ce-mentor”, nr 5.
9.Lopez-Fernandez O., Honrubia-Serrano L., Freixa-Blanxart M., Gibson W. (2014), Prevalence of Problematic Mobile Phone Use in British Adolescents, „Cyberpsycholo-gy, Behavior, and Social Networking”, 17 (2).
10.Martinotti G., Villella C., Di Thiene D. et al. (2011), Problematic mobile phone use in adolescence: a cross-sectional study, „J Public Health”, 19 (6).
11.Pawłowska B., Potembska E. (2009), Właściwości psychometryczne Kwestionariusza do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego (KBUTK), „Bad. Schizofr.”, 10.
12.Pawłowska B., Potembska E. (2011), Objawy zagrożenia i uzależnienia od telefonu komórkowego mierzonego Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego, autorstwa Potembskiej i Pawłowskiej, u młodzieży w wieku od 13 do 24 lat, „Curr. Probl. Psychiatry”, 12 (4).
13.Sánchez-Martinez M., Otero A. (2009), Factors associated with cell phone use in ado-lescents in the community of Madrid (Spain), „Cyberpsychol. Behavior”, 12 (2).
14.Warzecha K. (2015), Telefon komórkowy w komunikacji i edukacji śląskich studentów, w: Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki, red. M. Pluciński, Zeszyty Naukowe Uniwer-sytetu Szczecińskiego nr 852, Ekonomiczne Problemy Usług nr 117, Szczecin.