Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Inwestycja w rozwój kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży - studium przypadku

Autorzy: Małgorzata Skweres-Kuchta
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: kompetencje kluczowe edukacja dzieci i młodzieży świadomość i dojrzałość ekonomiczna
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (245-255)
Klasyfikacja JEL: A20 O15 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł traktuje o rozwoju kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, wskazuje również na ich kreatywność i zdolność do tworzenia innowacji. Głównym celem badawczym pracy jest ocena świadomości i dojrzałości ekonomicznej tej grupy oraz wskazanie roli, jaką w procesie kształtowania kompetencji kluczowych odgrywają pozaszkolne formy edukacji, w tym uniwersytet dziecięcy. Badania przeprowadzone zostały wśród małoletnich „studentów", uczestniczących w programie w województwie zachodniopomorskim w roku 2016. Wyniki badań pokazały, iż pozaszkolne projekty edukacyjne stanowią główne źródło wiedzy ekonomicznej, inspirują też do domowych dyskusji na temat procesów społeczno¬gospodarczych, najczęściej w skali mikro. Dzieci kojarzą wiele pojęć z tej dziedziny, aczkolwiek nie zawsze umieją precyzyjnie je zdefiniować i użyć we właściwym kontekście. Najbliższe są im zagadnienia związane z pieniądzem, są też bardzo racjonalne w gospodarowaniu posiadanymi zasobami finansowymi, a prawie wszystkie zarządzają własnym kieszonkowym. Większość dzieci wykazuje postawy proprzedsiębiorcze, a poszerzanie wiedzy ekonomicznej uważa za czynnik sukcesu w przyszłości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy.
2.Raport końcowy (2014). Warszawa: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
3.Collins, J. (2015). Jak upadają giganci. Warszawa: MT Biznes.
4.Collins, J., Porras, J.I. (2008). Wizjonerskie organizacje. Warszawa: MT Biznes.
5.Davenport, T.H. (2007). Zarządzanie pracownikami wiedzy. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.
6.Dębowski, A., Skibiński, G. (2017). 60 sekund dziennie by zarządzać lepiej. Warszawa: MT Biznes. Druker, P.F. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Kelley, T., Littman, J. (2009). Sztuka innowacji. Warszawa: MT Biznes.
7.Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (,,ET 2020"). 2009/C 119/02.
8.Krough, G., Ichijo, K., Nonaka, I. (2000). Enabling Knowledge Creation. Oxford University Press. Lewis, T., Wright, G.A. (2012). How does Creativity Complement Today's Currency oflnnovation?
9.Journal of Strategic Innovation and Sustainability, 3 (7).
10.Materiały z badania świadomości i dojrzałości ekonomicznej w ramach Programu edukacji ekono-micznej realizowanego przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie w partnerstwie z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
11.Morawski, M. (2009). Zarządzanie profesjonalistami. Warszawa: PWE. Noga, M. (2014). Kultura a ekonomia. Warszawa: CeDeWu.
12.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (2016). Szczecin.
13.Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (2010). Szczecin. www.airbus-fyi.com (28.06.2017).
14.www.ekonopedia.pl (28.06.2017).
15.www.fundacja.edu.pl (28.06.2017).
16.www.gimversity.pl (28.06.2017).
17.www.uniwersytet-dzieciecy.pl (28. 06. 2017).
18.Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia !8 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 2006/962/WE.