Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2019.26-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 26 2019
Myśl i postawa Edyty Stein inspiracją do budowania edukacyjnej kultury dialogu

Autorzy: Kazimiera J. Wawrzynów
Instytut Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: Edyta Stein antropologia kultura dialogu edukacja wczucie
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:12 (219-230)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Poszukując inspiracji do budowania edukacyjnej kultury dialogu, zwracamy się ku Edycie Stein. Jej antropologia filozoficzna i teologiczna jest podstawą dzieła wychowania. Wypracowana przez nią koncepcja „wczucia” otwiera szerokie możliwości konstruowania prawdziwych relacji międzyludzkich opartych na godności człowieka, dla którego źródłem dialogu jest Bóg. Święta Teresa Benedykta od Krzyża wskazuje światło na drodze wychowania przez refleksję naukową oraz osobiste świadectwo życia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benedykt XVI. „«Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i wiary», 6 VI 2005 – Do uczestników Kongresu Diecezji Rzymskiej”. L’Osservatore Romano 9 (2005): 30–33.
2.Chłodna-Błach, Imelda. Od paidèi do kultury wysokiej. Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2016.
3.Chojnacki, Grzegorz. Relacyjność osoby ludzkiej. Studium antropologiczno-teologiczne pism Edyty Stein (Teresy Benedykty od Krzyża). Poznań: Pallottinum, 2015.
4.Chojnacki, Grzegorz. Uderz w kamień, a wypłynie mądrość. Edyta Stein, życie i dzieło wyjątkowej kobiety. Zielona Góra, 2009.
5.Czekalski, Rafał. Koncepcja wychowania Edyty Stein. Warszawa: Inicjatywa Praska DIAK DW-P, 2017.
6.Gacka, Bogumił. Personalizm Edyty Stein wobec personalizmu europejskiego. Wrocław: Towarzystwo Edyty Stein, 2017.
7.Gadacz, Tadeusz. „Pięć koncepcji dialogu”. Kwartalnik Pedagogiczny 2, 236 (2015): 75–91.
8.Gadacz, Tadeusz. „Wychowanie jako spotkanie osób”. W: Wychowanie personalistyczne, red. Adamski Franciszek, 213–221. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2005.
9.Gorczyca, Jakub. Edyta Stein. Wielcy ludzie Kościoła. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2008.
10.Grzegorczyk, Anna. „Nauka Edyty Stein o kobiecie wobec współczesnych tendencji feministycznych”. W: Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) – Kobieta i Karmelitanka Bosa – patronką Europy, 37–60. Poznań: Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich. Flos Carmeli, 2001.
11.Hemmerle, Klaus. „Die geistige Größe Edith Stein”. W: Leo Elders. Edith Stein: Leben, Phi¬losophie, Vollendung, 275–290. München: Verl. J.W. Naumann, 1991.
12.Herbstrith, Waltraud. Edyta Stein. Żydówka i chrześcijanka. Kraków: Wydawnictwo eSPe, 2016.
13.Jan Paweł II. Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”. Kraków: Wydawnictwo M, 2003.
14.Jan Paweł II. „Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha”, Gniezno 3.VI.1979 r. W: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T. 9. Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa. Cz.1 Polska, 44. Kraków: Wydawnictwo M, 2008.
15.Jan Paweł II. „Przemówienie wygłoszone w czasie nabożeństwa ekumenicznego”, Drohiczyn 10.VI.1999 r. W: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T. 9. Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa. Cz.1 Polska, 1073–1078. Kraków: Wydawnictwo M, 2008.
16.Jan Paweł II. „«Wiara i krzyż są nierozdzielne». Homilia Ojca świętego wygłoszona podczas Mszy św. kanonizacyjnej 11 października 1998 r. ”. L’Osservatore Romano 19, 12 (1998): 17–20.
17.Jan Paweł II. „«Wychowanie młodego pokolenia zadaniem wszystkich». Do uczestników europejskiego sympozjum na temat: «Wyzwania edukacji»” 3 VII 2004. L’Osservatore Romano 11–12 (2004): 22–23.
18.Kłoczowski, Jan Andrzej. Filozofia dialogu. Poznań: Wydawnictwo W Drodze, 2005.
19.Kostorz, Jerzy. „Edyta Stein – pedagogiczno-katechetycznym wzorem osobowym”. W: Ad plenam unitatem: księga pamiątkowa dedykowana księdzu Arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi, Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 25-lecia święceń biskupich oraz 70. rocznicy urodzin, red. Piotr Jaskóła, 537–548. Opole: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2002.
20.Kozłowski, Ryszard. Wewnętrzny nauczyciel człowieka. Eseje z teologii egzystencjalnej. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2008.
21.Machnacz, Jerzy. Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża. Wprowadzenie w życie i twórczość. Wrocław: DTSK „Silesia”, 2010.
22.Neyer, Maria Amata. Edyta Stein. Życie św. Teresy Benedykty od Krzyża w dokumentach i fotografiach. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2014.
23.Olbrycht, Katarzyna. „Jana Pawła II myślenie o związkach wiary i kultury – wyzwaniem dla wychowania chrześcijańskiego”. Paedagogia Christiana 12, 34 (2014): 11–28.
24.Przybylski, Andrzej. Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2007.
25.Przybylski, Andrzej. „Implikacje pedagogiczne teorii „wczucia” jako sposobu poznania drugiego człowieka według św. Edyty Stein”. Paedagogia Christiana 1, 15 (2005): 45–55.
26.Przybylski, Andrzej. „Wczucie jako droga poznania prawdy o drugim człowieku”. W: Oblicza prawdy. Edyta Stein św. Teresa Benedykta od Krzyża, red. nauk. J. Machnacz, 65–78. Wrocław: Wydawnictwo Papieskiego Wydziału Teologicznego, 2010.
27.Ratzinger, Joseph. Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Tłum. Z. Włodkowa. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2012.
28.Reifenrath, Bruno H. Erziehung im Lichte des Ewigen: die Pädagogik Edith Steins. Frankfurt am Main: Diesterweg, 31996.
29.Rus, Èric de. Intèrioritè de la personne et èducation chez Edith Stein. Paris: Les Èditions du Cerf, 2006.
30.Rus, Èric de. L’art d’èduquer selon Edith Stein. Anthropologie, èducation, vie spirituelle. Paris–Toulouse–Genève: Les Èditions du Cerf – Èditions du Carmel – Ad Solem, 2008.
31.Rus, Èric de. La vision èducative d`Edith Stein. Approche d’un geste anthropologique intégral. Paris: Salvator, 2014.
32.Sławiński, Stanisław. „Dialog jako komunikowanie się osób w szkolnej praktyce wychowania do kultury”. W: Osobowy wymiar kultury. Materiały XV Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich. Jasna Góra 18–19 listopada 2004, red. J. Dobrzyńska, 57–66. War¬szawa, 2004.
33.Teresa Benedykta od Krzyża. Byt skończony a byt wieczny. Tłum. Immakulata J. Adamska. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 1995.
34.Stein, Edyta. Budowa osoby ludzkiej. Wykład z antropologii filozoficznej. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2015.
35.Stein, Edyta (św. Teresa Benedykta od Krzyża). O zagadnieniu wczucia. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2014.
36.Stein, Edyta. Teresa od Jezusa. Mistrzyni wychowania i kształcenia. Tłum. E. Skowrońska. Kraków, 2013.
37.Wal, Jan. Kultura dialogu. Kraków 2012.
38.Wolsza, Kazimierz. „Prawda, dobro i piękno. Od epistemologii do ontologii wartości”. W: Oblicza prawdy. Edyta Stein św. Teresa Benedykta od Krzyża, red. nauk. Jerzy Machnacz, 49–64. Wrocław: PWT, 2010.
39.Zych, Robert. „Edyta Stein i jej rozumienie problemu «wczucia» – Einfühlung. Świat i Słowo”. Filologia – Nauki społeczne – Filozofia – Teologia 1, 20 (2013): 173–185.
40.Zyzak, Wojciech. Kobieta według Edyty Stein, świętej siostry Teresy Benedykty od Krzyża. Kraków: Wydawnictwo ITKM, 2002.