Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Etyka wydawnicza

Poniżej przedstawiono standardy oczekiwanego zachowania etycznego dla wszystkich stron zaangażowanych w publikację w czasopiśmie „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”: autora, redaktora czasopisma i redakcji, recenzentów i wydawcę.

Wszystkie artykuły przesłane do publikacji w „Studiach Koszalińsko-Kołobrzeskich” są recenzowane pod kątem autentyczności, kwestii etycznych i użyteczności.

 

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Autorstwo manuskryptu
Autorstwo powinno być ograniczone do tych, którzy wnieśli znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację badania raportu. Wszyscy, którzy wnieśli wkład, powinni być wymienieni jako współautorzy. Odpowiedni autor powinien upewnić się, że wszyscy właściwi współautorzy i żaden nieodpowiedni współautor nie są uwzględnieni w dokumencie, a także że wszyscy współautorzy obejrzeli i zatwierdzili ostateczną wersję pracy i zgodzili się na jej przekazanie do publikacji.

Zapora ghostwriting i guest authorship
Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, że autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są ghostwriting i guest authorship. Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting lub guest authorship, redakcja czasopisma „Studia Koszalińsko-Kolobrzeskie” wprowadza następujące regulacje:

  1. Autorzy przy zgłaszaniu artykułu wypełniają deklarację wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
  2. Redakcja w informacjach dla autorów umieszcza niniejszy dokument o zaporze ghostwriting.
  3. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Do artykułu należy dołączyć oświadczenie dotyczące oryginalności artykułu (zapora ghostwriting). Zapora ghostwriting jest wymaganą przy ocenie parametrycznej czasopisma naukowego procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Czytelnicy nie mogą mieć żadnych wątpliwości co do tego, że autorzy prezentują rezultaty swojej pracy naukowej. Jeśli korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej), muszą o tym fakcie czytelników w sposób przejrzysty (na przykład poprzez odpowiednie odsyłacze) informować.

Standardy składania tekstu
Autorzy raportów z oryginalnych badań powinni przedstawić dokładny opis wykonanej pracy oraz obiektywną dyskusję o jej znaczeniu. Dane podstawowe powinny być dokładnie przedstawione w artykule. Artykuł powinien zawierać wystarczającą ilość szczegółów i odnośników, aby umożliwić innym powielenie pracy. Wytwarzanie wyników i dokonywanie nieuczciwych lub niedokładnych stwierdzeń stanowi nieetyczne zachowanie i może spowodować odrzucenie lub wycofanie manuskryptu lub opublikowanego artykułu.

Oryginalność i plagiat
Autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalne prace, a jeśli autorzy wykorzystali pracę i/lub słowa innych, muszą być cytowane lub cytowane. Plagiat i oszukańcze dane są niedopuszczalne.

Dostęp do danych i utrzymanie danych
Autorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie nieprzetworzonych danych do przeglądu redakcyjnego, powinni być przygotowani do publicznego udostępnienia takich danych i powinni być przygotowani do zatrzymania takich danych przez odpowiedni czas po publikacji ich pracy.

Publikacja wielokrotna lub równoległa
Autorzy nie powinni zasadniczo publikować manuskryptu opisującego zasadniczo to samo badanie w więcej niż jednym czasopiśmie. Przesyłanie tego samego rękopisu do więcej niż jednego dziennika jednocześnie stanowi nieetyczne zachowanie w zakresie publikowania i jest niedopuszczalne.

Uznanie źródeł
Zawsze należy podać właściwe uznanie pracy innych. Autorzy powinni cytować publikacje, które miały wpływ na określenie zakresu zgłaszanej pracy.

Podstawowe błędy w opublikowanych pracach
Gdy autor odkryje znaczący błąd lub niedokładność w swoim własnym opublikowanym dziele, obowiązkiem autora jest niezwłoczne powiadomienie redaktora lub wydawcy czasopisma i współpraca z redaktorem w celu wycofania lub poprawienia pracy.

Każde naruszenie wskazanych powyżej zasad etycznych stanowi powód odrzucenia artykułu. 

 

OBOWIĄZKI REDAKCJI

Monitorowanie standardów etycznych
Redakcja monitoruje standardy etyczne publikacji naukowych i podejmuje wszelkie możliwe środki przeciwko wszelkim nadużyciom związanym z publikacją.

Fair play
Przedłożone manuskrypty są oceniane pod kątem zawartości intelektualnej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, obywatelstwo lub ideologię polityczną.

Decyzje wydawnicze
Redaktor jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, który z nadesłanych artykułów powinien lub nie powinien zostać opublikowany. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu do publikacji opiera się na jego znaczeniu, oryginalności, przejrzystości i znaczeniu dla zakresu czasopisma.

Poufność
Redaktor i członkowie redakcji muszą dopilnować, aby wszystkie materiały przedłożone do czasopisma pozostały poufne podczas przeglądu. Nie wolno im ujawniać żadnych informacji o przesłanym manuskrypcie żadnym osobom poza autorami, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi doradcami redakcyjnymi i wydawcą.

Ujawnianie i konflikt interesów
Niepublikowane materiały ujawnione w przedłożonym manuskrypcie nie mogą być wykorzystywane przez redaktora i redakcję we własnych badaniach bez pisemnej zgody autorów. Redaktorzy zawsze wykluczają potrzeby biznesowe z pogwałcenia standardów intelektualnych i etycznych.

Utrzymanie integralności zapisu akademickiego
Redaktorzy będą strzec integralności opublikowanego akademickiego zapisu, wydając poprawki i odwołania w razie potrzeby oraz dochodząc do podejrzeń lub domniemanego niewłaściwego prowadzenia badań i publikacji. Plagiat i oszukańcze dane są niedopuszczalne. Redakcja zawsze jest gotowa opublikować poprawki, wyjaśnienia, wycofania i przeprosiny w razie potrzeby.

Wycofanie artykułów
Redaktorzy czasopisma rozważą wycofanie publikacji, jeśli:
- mają wyraźny dowód, że wyniki są niewiarygodne, albo w wyniku niewłaściwego postępowania (np. wytwarzania danych), albo uczciwego błędu (np. błędnego obliczenia lub błędu eksperymentalnego),
- ustalenia zostały wcześniej opublikowane w innym miejscu bez odpowiedniego odsyłacza, pozwolenia lub uzasadnienia (przypadki zbędnej publikacji), - stanowi plagiat lub zgłasza nieetyczne badania.
Zawiadomienie o wycofaniu powinno być powiązane z wycofanym artykułem (poprzez umieszczenie tytułu i autorów w nagłówku wycofania), wyraźnie zidentyfikować wycofany artykuł i określić, kto wycofuje artykuł. W informacjach o wycofywaniu należy zawsze podać powód (przyczyny) wycofania, aby odróżnić uczciwy błąd od niewłaściwego postępowania. Złożone artykuły nie zostaną usunięte z drukowanych kopii czasopisma ani z archiwów elektronicznych, ale ich status schowany zostanie zaznaczony tak wyraźnie, jak to możliwe. 

 

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Udział w decyzjach redakcyjnych
Recenzje partnerskie pomagają redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a także mogą pomóc autorom w ulepszeniu ich rękopisu.

Terminowość
Każdy wybrany recenzent, który czuje się niewykwalifikowany do przeglądu badań zgłoszonych w rękopisie lub wie, że jego terminowa kontrola będzie niemożliwa, powinien powiadomić o tym redaktora.

Poufność
Cały manuskrypt otrzymany do przeglądu musi być traktowany jako dokument poufny. Nie wolno ich pokazywać ani omawiać z innymi osobami, z wyjątkiem osób upoważnionych przez redaktora.

Obiektywizm
Opinie powinny być prowadzone obiektywnie. Osobista krytyka autora jest niewłaściwa. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy za pomocą odpowiednich argumentów wspierających.

Potwierdzenie źródeł
Recenzenci powinni zidentyfikować istotne opublikowane prace, które nie zostały wymienione przez autorów. Wszelkie znaczące podobieństwa lub nakładki między rozpatrywanym manuskryptem a jakimkolwiek innym opublikowanym dokumentem należy zgłaszać redaktorowi.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów
Informacje lub pomysły uzyskane w wyniku wzajemnej oceny muszą być poufne i nie mogą służyć osobistej korzyści. Recenzenci nie powinni rozważać oceny rękopisów, w których występuje konflikt interesów wynikający z relacji konkurencyjnych, współpracy lub innych relacji z żadnym z autorów, firm lub instytucji zaangażowanych w pisanie artykułu.

 

Oświadczenie autora skk_oswiadczenie_autora_zapora_ghostwriting.pdf

Zaświadczenie o oryginalności artykułu skk_zaswiadczenie_autora.pdf

Committee of Publication Ethics (COPE) skk_cope_pol.pdf

Committee of Publication Ethics (COPE) skk_cope_eng.pdf

 

Zasady etyczne zostały opracowane na podstawie zaleceń COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji) zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych), COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych) oraz opracowania Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.