Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Zasady recenzowania

Nadesłane artykuły nie mogą być wcześniej publikowane w żadnej w formie ani złożone do publikacji w jakiejkolwiek innej redakcji. Przesłane teksty ocenia redakcja i kwalifikuje do druku. Każdy artykuł jest poddany ocenie przez dwóch recenzentów. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Kryteria oceny znajdują się na stornie internetowej, podobnie jak lista recenzentów wspomagających. Autor zostaje powiadomiony w dalszej kolejności o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu, jak też o wskazówkach, co do dokonania koniecznych poprawek. Po zakończeniu prac redakcyjnych autor otrzymuje tekst do zatwierdzenia. Redakcja zastrzega sobie prawo do zamieszczenia artykułu na stronie internetowej „Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich”. Redakcja wprowadza ograniczenia czasowe dla publikacji recenzowanych książek. Książki polskojęzyczne nie mogą być starsze niż 2 lata od roku wydania „Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich”. Książki zaś obcojęzyczne nie starsze niż 4 lata.


Kryteria recenzowania artykułów naukowych

Recenzenci stosują następujące kryteria przy ocenie artykułu:
1. Zgodność tytułu z treścią.
2. Zgodność streszczenia i słów kluczowych artykułu z jego treścią.
3. Merytoryczna wartość pracy.
4. Właściwe ujęcie struktury pracy.
5. Poprawność stosowanej terminologii naukowej.
6. Właściwe sformułowanie wniosków końcowych.
7. Poprawność cytowania literatury.
8. Zdatność artykułu do druku.

Wzór recenzji znajduje się w załączeniu (skk_formularz_recenzji.doc).


Procedura recenzowania
1. Procedurze recenzowania podlegają wszystkie artykuły nadesłane przez autorów.
2. Recenzja jest dwustopniowa.
3. Rada naukowa wraz z redaktorami naukowymi weryfikują artykuły na pierwszym etapie procedury recenzowania.
4. Zakwalifikowane teksty – wstępnie opracowane – kierowane są następnie do recenzentów, specjalistów w danej dziedzinie.
5. Recenzenci nie są członkami redakcji „Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich”.


Recenzenci nie znają nazwiska i afiliacji autora artykułu, autor artykułu nie zna nazwisk recenzentów („double-blind review process”). Recenzenci w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące przekazują redaktorowi naczelnemu rozwinięte merytorycznie opinie, opinie te redaktor naczelny przesyła autorowi. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznaczną konkluzją, co do warunków opublikowania artykułu, bądź jednoznaczną i odpowiednio uzasadnioną konkluzją dotyczącą jego odrzucenia. Jeśli recenzenci dopuszczą tekst do druku warunkowo, to znaczy jeśli zalecą autorowi odpowiednie zmiany (poprawki), autor musi się odnieść do ich propozycji w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące.

Committee of Publication Ethics (COPE) skk_cope_eng.pdf