Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

O czasopiśmie

„Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” ISSN 1230-0780, e-ISSN 2719-4337 są czasopismem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Periodyk ten, redagowany przez Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie, wydawany jest od 1992 roku, a od 2015 roku jest współwydawcą z Uniwersytetem Szczecińskim. Ukazuje się on jako rocznik. Publikowane w nim artykuły dotyczą przede wszystkim zagadnień z teologii, ale również z innych dziedzin humanistycznych, takich jak historia, filozofia, psychologia, nauki społeczne. Redaktorami „Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich” byli ks. Zdzisław Kroplewski (1992–1999), ks. Zygmunt Czaja (2000–2003), ks. Edward Sienkiewicz (2003–2014), ks. Janusz Bujak (2014-2022) i ks. Radosław Mazur (od 2022 r.).
    Rocznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów z 2023 r., poz. 31082) – 100 punktów. Czasopismo „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” jest dostępne zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, przy czym wersja elektroniczna jest wersją pierwotną. Misją czasopisma jest promowanie myśli teologicznej w diecezji oraz jej dorobku lokalnego środowiska naukowego na arenie ogólnopolskiej.
     Czasopismo „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” jest archiwizowane przez Polską Bibliotekę Narodową, a jego polityka wydawni- cza jest zdeponowana w Sherpa/Romeo.

Redaktor naczelny
ks. dr Radosław Mazur

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Budżetu Państwa w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” i umowy RCN/SP/0310/2021/1 w latach 2022–2024 zostały przetłumaczone na język angielski artykuły z najnowszego numeru „Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich” 2023 nr 30.

Pełne teksty artykułów w języku angielskim:
http://skkkoszalin.pl/skk_30_2023.htm
http://skkkoszalin.pl/skk_30_2023_eng.htm

Bazy indeksacyjne

Czasopismo indeksowane jest w bazach:

  • CEJSH
  • CEEOL
  • BazHum
  • ICI Journals Master List
  • Polska Bibliografia Naukowa
  • ERIHPlus
  • EBSCO
  • DOAJ
  • Most Wiedzy
  • Biblioteka Nauki

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie wnus.edu.pl bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych.
Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcja czasopisma nie pobiera opłat za wydanie publikacji (APC).