Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2020.49-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2020 (49)
Polityka tożsamości i wychowanie do demokracji i tolerancji w europejskim modelu państwa prawa wobec wyzwań różnorodności aksjologicznej i kulturowej Europy XXI wieku

Autorzy: Agnieszka Podłucka
Uniwersytet Adama Mickiewicza
Słowa kluczowe: tożsamość europejska edukacja do demokracji i tolerancji islam wartości
Rok wydania:2020
Liczba stron:15 (15-29)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest próbą wypracowania nowoczesnego modelu tożsamości europejskiej z uwzględnieniem muzułmańskich wpływów i dyskursu islamskiego. Autorka poszukuje efektywnych rozwiązań i narzędzi szeroko pojętej dynamicznej integracji społecznej w Euro- pie kryzysów, zmagającej się z nagłym napływem ludności. Rozważania pogłębione o analizę islamu jako sposobu życia i systemu normatywnego, prowadzą do wniosku, że pomimo róż- nic pomiędzy kulturami istnieją aksjologiczne podobieństwa, będące kluczem do zawarcia europejskiej umowy społecznej, ukierunkowanej na osiągnięcie ładu społecznego, i będącej gwarantem wewnętrznego bezpieczeństwa. Znalezienie podobieństw to punkt wyjścia do wy- chowania obywateli Europy w duchu demokracji i tolerancji oraz respektowania tych samych wartości przez jej starych i nowych obywateli.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beyme, K. (2007). Współczesne teorie polityczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
2.Bielawski, J. (1986). Koran. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
3.Borgolte, M. (2004). Kulturelle Einheit und religiöse Differenz. Zur Verbreitung der Polygynie im mittelalterli- chen Europa. Zeitschrift für Historische Forschung, 1 (31). Pobrane z: https://www.jstor.org/stable/i40141971 (21.10.2019).
4.Borgolte, M. (2012). Jak Europa stała się różnorodna. O średniowiecznych korzeniach różnorodności aksjologicznej.
5.W: H. Joas, K. Wiegandt (red.), Kulturowe wartości Europy. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
6.Busse, H. (1988). Die theologischen Beziehungeb des Islams ze Judentum und Christentum. Grundfragen des Dialogs im Koran und die gegenwārtige Situation, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Pobrane z: https:// www.worldcat.org/title/theologischen-beziehungen-des-islams-zu-judentum-und-christentum-grundlagen-des- dialogs-im-koran-und-die-gegenwartige-situation/oclc/611570127 (12.09.2019).
7.Cichomski, B., Kozek, W., Morawski, P., Morawski, W. (2001). Sprawiedliwość społeczna Polska lat ‘90. Warszawa:
8.Scholar.
9.Duroselle, J. (2002). Europa historia narodów. Warszawa: Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media Horyzont. Głowiński, M. (1997). Narracje literackie i nieliterackie. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
10.Grysa, B. (2017). Kobiety w islamie. Miłujcie się!, 5.
11.Hubner, W. (2012). Tradycja judeochrześcijańska. W: H. Joa, K. Wiegandt (red.), Kulturowe wartości Europy. Warsza- wa: Wydawnictwo IFiS PAN.
12.Kamali, M. (2002). Freedom, Equality and Justice in Islam. Cambridge: The Islamic Texts Society. Kurowicki, J. (2013). Figury i maski w praktykach ideologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Prasa. Maravall, J. (2010). Demokracja i rządy prawa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
13.Markowski, A. (1999). Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Matsumoto, D. (2007) Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Misztal, W. (2011). Rozdroża praktyki i idei społeczeństwa obywatelskiego. Warszawa: IFiS PAN.
14.Negri, A. (2019). Koran – tożsamość i historia – co chrześcijanin powinien o nim wiedzieć? Pelplin: Wydawnictwo
15.Bernardinum.
16.Noth, A. (1978). Möglichkeiten und Grenzen islamischer Toleranz. Switzerland Basel: Saeculumm 29. Pobrane z: https://www.worldcat.org/title/moglichkeiten-und-grenzen-islamischer-toleranz/oclc/605464016. (15.09.2019).
17.Polański, K. (red.) (1999). Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Kraków: Ossolineum. Rawls, J. (1994). Teoria sprawiedliwości. Warszawa: PWN.
18.Rosen, L. (1995), Justice. W: J.L. Esposito (red.), The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World, t. 2. New
19.York–Oxford: Oxford University Press.
20.Rychard, A. (red.) (2008). Strukturalne podstawy demokracji. Warszawa: IFiS PAN. Scaranari, S. (2019). Dżihad znaczenie i aktualność. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum. Stolleis, M. (2004). Das Auge des Gesetzes. Geschichte einer Metaphor. München: C.H. Beck.
21.Strachanowska, I.M. (2018). Lotnisko Europa. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Tyszka, T. (2004). Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP.
22.Vauchez, A. (1994). Der Kampfgegen Häresie und Abweichungen von der Norm im Western. Wien.
23.Wiatr, J.J. (1973). Społeczeństwo – wstęp do socjologii systematycznej. Warszawa: PWN. Ziomek, J. (2000). Retoryka opisowa. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.