Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 113 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Stereotyp Amerykanina: preferencja określonych wartości a społeczne spostrzeganie cudzoziemca
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2014 2014 Przejdź
2. Rola wartości samorealizacyjnych i materialnych w kształtowaniu sytuacji pracy na własny rachunek
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2014 2014 Przejdź
3. Zastosowanie koncepcji współtworzenia wartości produktu w turystyce wiejskiej – wybrane aspekty
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
4. Kreowanie wartości dla interesariuszy organizatorów imprez masowych – ujęcie modelowe
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
5. Transfer znaczeń a kreowanie wartości marki w gospodarce sieciowej w aspekcie S-Dlogic
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
6. Metody ewolucyjne w analizie zmian kursu akcji spółek giełdowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
7. Wartość osobowa
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Przejdź
8. Ewolucja łańcucha wartości narodowych operatorów pocztowych w Unii Europejskiej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Przejdź
9. Zachowania prosumpcyjne i etnocentryczne konsumentów niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
10. Bojkotowanie produktu a preferencje wartości konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
11. Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście koncepcji współtworzenia wartości
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
12. Inkluzywny system gospodarczy – Utopia i droga do jej realizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
13. ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY, ŁAŃCUCH DOSTAW I ŁAŃCUCH WARTOŚCI – PRÓBA USYSTEMATYZOWANIA KONCEPCJI
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
14. RUTYNY WSPÓŁTWORZENIA WARTOŚCI Z KLIENTEM – KONCEPTUALIZACJA I POMIAR
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
15. WPŁYW INNOWACJI NA KREOWANIE WARTOŚCI DLA KLIENTA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
16. RYZYKO INWESTYCJI W KAPITAŁ LUDZKI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
17. Leksyka wartościująca w obrazie człowieka złego w Psałterzu Dawidowym Mikołaja Reja
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
18. Wymiana wartości niematerialnych w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
19. Etyka w kształtowaniu długofalowej koncepcji biznesowej przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
20. Wartości rekomendowane wskaźników wspomagania finansowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
21. Dopasowanie rozkładów teoretycznych do empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
22. Migracja wartości w spółkach dywidendowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
23. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEJ DETERMINANTY W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
24. Długoterminowe reakcje cenowe na podziały akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
25. Czy władza ekspercka jest władzą?
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
26. WSPÓŁTWORZENIE WARTOŚCI W USŁUGACH PUBLICZNYCH Z PERSPEKTYWY LOGIKI DOMINACJI USŁUGOWEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
27. MOŻLIWOŚĆ WŁĄCZANIA SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP W GLOBALNE ŁAŃCUCHY WARTOŚCI KORPORACJI TRANSNARODOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
28. Rola systemów klasy CRM w zakresie kształtowania dynamicznego wzrostu wartości firmy sektora MSP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
29. Gross value added in services - a case study of the sea port in Szczecin
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Przejdź
30. KONSUMENT JAKO CZŁONEK ORGANIZACJI- SZERSZA PERSPEKTYWA KOPRODUKCJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
31. Aksjologiczne uwarunkowania innowacyjności
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2016 2016 Przejdź
32. Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
33. Values of B and T cells and their subpopulations in peripheral blood of rabbits
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Przejdź
34. Zysk na okazyjnym nabyciu czy ujemna wartość firmy?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
35. Analiza kar nałożonych przez KNF na spółki notowane na GPW za nieprawidłowości w zakresie pomiaru utraty wartości aktywów
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
36. Projekty badawczo-rozwojowe w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
37. Czy Creating Shared Value może zastąpić społeczną odpowiedzialność biznesu? Wprowadzenie do tematyki i porównanie
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
38. Uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
39. Subiektywistyczna kategoria wartości a wycena przedsiębiorstw w postępowaniach sądowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
40. Mapa wartości gruntów – studium przypadku rynku nieruchomości w Stargardzie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
41. Atrakcyjność polskiego rynku kapitałowego dla inwestorów indywidualnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
42. Inżynieria wartości projektów. Studium przypadku dla projektu budowlanego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
43. Pomiar naprężenia rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
44. Przyczyny spowolnienia światowego handlu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
45. Poziom umiędzynarodowienia wybranych rynków kapitałowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
46. Model biznesowy – istota kategorii
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
47. Humanistyczny wymiar środowiska sportowego – na podstawie badań własnych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
48. Usługi prozdrowotne w turystyce uzdrowiskowej jako źródła wartości w ekonomii i kulturze fizycznej. Próba identyfikacji
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
49. Problem polskiej wiary. Uwagi socjologa
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2014 2014 Przejdź
50. Wycena kapitału intelektualnego jako paradygmat współczesnej rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
51. Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
52. Rola sprawozdań finansowych w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa w świetle założeń koncepcyjnych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
53. Pomiar w rachunkowości finansowej wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
54. Zasadność analizy rynku i kierunków jego rozwoju w działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
55. Odpisy aktualizujące wartość aktywów jako kategoria prawa bilansowego oraz narzędzie zarządzania ryzykiem
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
56. The quality of information on financial liquidity – empirical evidence from public companies quoted onWarsaw Stock Exchange
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
57. Determinants of IPO Underpricing on the Warsaw Stock Exchange
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
58. Indeksowanie fundamentalne na polskim rynku akcji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
59. Model biznesu na przykładzie branży hotelarskiej – wybrane aspekty
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
60. Poczucie własnej wartości potencjalnych kredytobiorców a poziom ryzyka kredytowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
61. Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
62. Analiza procesowa i analiza wartości procesów jako narzędzia projektowania łańcucha wartości obszaru produkcji w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
63. Wartość publiczna a działalność przedsiębiorstw
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
64. Fregowska kategoria Bedeutung (Frege's Notion of Bedeutung)
(Analiza i Egzystencja)
43 (2018) 2018 Przejdź
65. Estymacja efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem indeksowanych mierników wartości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
66. Migracja wartości – wyniki badań empirycznych dla polskiego rynku kapitałowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
67. Kowenanty dywidendowe na rynku obligacji Catalyst
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
68. The Impact of Value and Growth Companies on IPO Underpricing on the Polish Capital Market
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
69. Dyskonto z tytułu ryzyka utraty kluczowej osoby w biznesie – prawda czy mit
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
70. Wycena wartości niematerialnych i prawnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
71. Zasoby niematerialne i kapitał intelektualny a wartość przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
72. Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa a wartość dla akcjonariuszy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
73. Wykorzystanie wartości sprawiedliwej do wyceny przedsiębiorstw w Polsce na tle praktyki stosowanej w USA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
74. Procesy migracji wartości w warunkach internacjonalizacji i globalizacji gospodarki
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
75. Value Co-creation in the Popular Music Industry
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
76. The Impact of the Global Financial Crisis on the Value Relevance of Leverage in the Polish Banking Sector
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
77. Wykorzystanie modelu RKRV do identyfikacji przewartościowania akcji na przykładzie GPW
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
78. Dwieście lat minęło. Krótkie opisanie dziejów giełd papierów wartościowych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
79. Value Based Management w największych spółkach notowanych na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
80. Financialisation of the non-financial corporations and enterprise value migration. Evidence from the polish stock market: 2000–2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
81. Uwarunkowania procesu kreowania wartości dla akcjonariuszy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
82. Metody estymacji kosztu kapitału własnego a użyteczność wewnętrznych mierników wartości przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
83. Zróżnicowanie determinant wypłaty dywidendy przez przemysłowe spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2001-2017
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
84. Językowa kreacja psa i jej funkcje w poezji Jacka Kaczmarskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
85. Cechy homo oeconomicus
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
86. Model biznesu w raportach zintegrowanych polskich spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
87. Kreacja prawdy w reklamie
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
88. Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych - aspekt podatkowy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Przejdź
89. Samoświadomość studentów a ich opinie na temat współczesnej uczelni w świetle idei uniwersytetu Jerzego Brzezińskiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
90. Percepcja wartości własnego kapitału ludzkiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
91. Postrzeganie norm i wartości etycznych na przykładzie zawodowych lobbystów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
92. Nowoczesne technologie i ich wpływ na działalność logistyczną w tworzeniu łańcucha wartości
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
93. Values shared by students in their private and professional lives
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
94. Wartości w dyskursie ziemiańskim w świetle leksyki powieści "Lala" Jacka Dehnela
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
95. „Oto jest wilk wolny!” – kreacja wilka jako symbolu wolności w poezji Jacka Kaczmarskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
96. Szacowanie wartości przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży telekomunikacyjnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
97. Wartość dla klienta a cele organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
98. The Revival of the Securitization Market after the Global Financial Crisis: A Case of Europe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Przejdź
99. Value management in a networked environment
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
100. Obrazy i rysunki w wychowaniu dzieci starszych do patriotyzmu
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Przejdź
Strona