Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2/2014
Rola wartości samorealizacyjnych i materialnych w kształtowaniu sytuacji pracy na własny rachunek

Autorzy: Jagoda Jezior
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: orientacje na wartości system wartości przedsiębiorcy indywidualna działalność gospodarcza sytuacja pracy
Rok wydania:2014
Liczba stron:14 (57-70)

Abstrakt

Artykuł poświęcono zagadnieniu roli wartości samorealizacyjnych i materialnych w kształtowaniu sytuacji pracy osób, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą. Jako materiał empiryczny posłużyły wyniki kilku projektów badawczych zrealizowanych przez autorkę w latach 1996–2011 w województwie lubelskim, w tym wśród przedsiębiorców. Wykonano analizę porównawczą wartości związanych z pracą (cele, funkcje, oczekiwania), które występują w różnych kategoriach społeczno-zawodowych. W tym kontekście omówiono przyczyny podejmowania pracy na własny rachunek. Następnie na podstawie zbiorów wskaźników utworzono zmienne złożone – orientacje na wartości. Orientacje – samorealizacyjna i materialna – okazały się użytecznymi narzędziami w analizie specyfiki zbiorowości przedsiębiorców oraz jej wewnętrznego zróżnicowania. Określają one sposoby postrzegania sfery pracy, łączą się z zasobami zawodowymi przedsiębiorców, formują decyzje i działania zawodowe, co łącznie kształtuje sytuację pracy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berger B. 1994, Współczesna kultura przedsiębiorczości, w: Kultura przedsiębiorczości, red. B. Berger, Oficyna Literatów Rój, Warszawa, s. 23–41. CBOS 2009, Zadowolenie z pracy i mobilność zawodowa, Komunikat z badań, Warszawa. Duraj T. 2007, Prawna persp