Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Strona główna

Opuscula Sociologica
   ISSN 2299-9000
e-ISSN:2353-2882
7 pkt w wykazie punktacji czasopism MNiSW

Nasze czasopismo ma charakter socjologiczny,  jest jednak otwarte także dla autorów podejmujących problematykę  z socjologią związaną, a  obecną w dziedzinach pokrewnych. Publikujemy numery sprofilowane tematycznie, jak i niepoświęcone wyraźnie jednej tematyce. Artykuły można składać przez cały rok.

Czasopismo nie pobiera opłat od Autorów zgłaszających swoje teksty. Z chwilą przekazania Utworu, Autor udziela Nabywcy (US) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu.

Opublikowane artykuły dostępne są w formule Open Access (bezpłatnie) w formacie pdf na stronie czasopisma, są także dostępne online w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities http://cejsh.icm.edu.pl. Czasopismo jest indeksowane przez Index Copernicus, CEEOL i POL-index.

W polityce etycznej wydawnictwa odwołujemy się do zasad etyki czasopism opracowanych przez COPE (Committee on Publication Ethics). Zamiarem Redakcji jest stałe doskonalenie czasopisma poprzez publikowanie najwyższej jakości oryginalnych prac naukowych w oparciu o etyczne procedury selekcji i recenzowania złożonych tekstów.

Adres Redakcji
Instytut Socjologii
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Krakowska 71-79, pok. nr  157
71-017 Szczecin
socjologia@whus.pl