Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Zasady etyki publikowania obowiązujące w czasopiśmie Opuscula Sociologica

Opuscula Sociologica przestrzega zasad etyki zgodnych ze standardami COPE (Committee on Publication Ethics). Dotyczą one wszystkich stron biorących udział w postępowaniu wydawniczym, tj. Redakcji, Autorów, Recenzentów i Wydawcy. Czasopismo funkcjonuje w duchu tych zasad praktycznie od początku swojego istnienia. Wszystkie publikacje nadesłane do czasopisma są oceniane pod kątem ich związku z dziedziną której poświęcone jest czasopismo, autentyczności, merytoryczności oraz spełniania norm etycznych, w tym regulowanych przez COPE, jak również Kodeks Etyki Socjologa http://pts.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/kodeks.pdf 

Obowiązki Redakcji
Redakcja monitoruje standardy etyczne publikacji naukowych i podejmuje wszelkie dostępne jej środki zapobiegające nadużyciom.
Merytoryczność. Przedłożone manuskrypty są oceniane pod względem ich wartości poznawczej, bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania polityczne, religijne, obywatelstwo Autora, czy inne pozamerytoryczne kwestie.
Decyzje o publikacji na poziomie Redakcji. Redaktor jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, który z nadesłanych artykułów powinien lub nie powinien zostać opublikowany. Decyzja o przyjęciu artykułu do publikacji lub odrzuceniu opiera się na ocenie jego oryginalności, przejrzystości i zgodności z zakresem czasopisma. Decyzja o odrzuceniu artykułu jest poprzedzona konsultacjami w łonie Redakcji oraz z przedstawicielem Rady Naukowej.
Zawartość merytoryczna nieopublikowanych/odrzuconych przez redakcję prac nie może zostać w jakikolwiek sposób wykorzystana przez osoby biorące udział w przeglądzie manuskryptu.
Poufność. Podczas prac redakcyjnych  Redaktor i członkowie Redakcji muszą dopilnować, aby wszystkie materiały przedłożone do czasopisma pozostały poufne. Poza Autorami, Redaktorami i  Recenzentami informacje o nadesłanym manuskrypcie nie powinny być ujawniane osobom trzecim.
Integralność publikowanych treści. Redakcja będzie strzegła integralności publikowanych treści. W razie konieczności zobowiązuje się do wystawiania korekt i, o ile to możliwe, usunięcia błędów.
Wycofanie artykułów. Redaktorzy czasopisma rozważą wycofanie publikacji, jeśli:
- mają wyraźne wskazanie, że wyniki są niewiarygodne, albo w wyniku niewłaściwego postępowania (np. tworzenia danych), albo nieintencjonalnego błędu (np. błąd w obliczeniach lub błąd eksperymentu)
- ustalenia zostały wcześniej opublikowane w innym miejscu, zaś w tekście brakuje odpowiedniej informacji lub/i uzasadnienia dla ponownej ich prezentacji
- artykuł stanowi plagiat lub Redakcja otrzymała wiarygodną informację, iż podczas badań naruszone zostały standardy etyczne regulowane przez Kodeks Etyki Socjologa.
Zawiadomienie o wycofaniu artykułu powinno określić przesłanki jakimi kierowała się Redakcja wycofując daną publikację.
Prace opublikowane, które zostały zakwestionowane przez podmioty zewnętrzne niebiorące udziału w przygotowaniu czasopisma i wątpliwości te zostały uznane w wyniku określonego postępowania, muszą być oznaczone przez Redakcję tak wyraźnie, jak to możliwe.
Redakcja zastrzega sobie również możliwość wstrzymania publikacji do momentu rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących oryginalności pracy lub też prawdziwości prezentowanych wyników badań. Jednocześnie Redakcja zobowiązuje się, iż w przypadku rozstrzygnięcia powyższych wątpliwości na korzyść Autora podejmie działania umożliwiające publikację artykułu w najbliższym możliwym numerze, o czym niezwłocznie powiadomi Autora.

Redakcja jest gotowa wycofać się z decyzji podjętych na podstawie błędnych przesłanek, udzielić wyjaśnień i przeprosić, jeśli w toku jej działań zostały naruszone dobra którejkolwiek ze stron.

Obowiązki Autorów
Standardy raportowania. Autorzy oryginalnych badań powinni:
przedstawić dokładny opis wykonanych badań oraz obiektywną dyskusję o ich znaczeniu. Dane podstawowe powinny być dokładnie zaprezentowane. Artykuł powinien zawierać wystarczającą ilość szczegółów i odnośników, aby umożliwić innym odniesienie się do uzyskanych przez autora wyników lub powtórzenie badań. Sporządzanie fałszywych wyników i fałszywych lub celowo nieprecyzyjnych wniosków stanowi nieetyczne zachowanie i będzie skutkować odrzuceniem rękopisu lub wycofaniem opublikowanego artykułu.
Oryginalność i plagiat. Autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalne prace, a jeśli wykorzystali pracę lub słowa innych, muszą być one odpowiednio, zgodnie z wymogami Redakcji, oznaczone. Plagiat i posługiwanie się nieuczciwie prezentowanymi danymi są niedopuszczalne.
Zachowywanie danych. Autorzy mogą zostać zobowiązani do dostarczenia do wglądu dla Redakcji przedstawianych w artykule danych i powinni być przygotowani do dostarczenia takich danych w rozsądnmy okresie po ich opublikowaniu.
Publikacja powielona lub równoległa. Autorzy nie powinni publikować manuskryptu opisującego zasadniczo to samo badanie w więcej niż jednym czasopiśmie. Przedłożenie tego samego rękopisu jednocześnie do więcej niż jednego czasopisma stanowi nieetyczne zachowanie wydawnicze i jest niedopuszczalne.
Autorstwo manuskryptu. Autorstwo powinno być ograniczone do tych, którzy wnieśli znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację badania i opracowanie raportu. Podobne wymogi dotyczą autorstwa w odniesieniu do artykułu teoretycznego. Wszyscy, którzy wnieśli wkład, powinni być wymienieni jako współautorzy.
Autor Odpowiadający powinien zapewnić, że wszyscy współautorzy widzieli i zatwierdzili ostateczną wersję artykułu i zgodzili się na przedłożenie go do publikacji.
Uznanie źródeł. Autorzy zobowiązani są do wskazania  publikacji, które miały wpływ na powstanie ich artykułu, co powinno być zaznaczone poprzez odnośniki oraz zamieszczenie źródeł w bibliografii pracy.
Podstawowe błędy w opublikowanych pracach. Jeśli Autor odkryje znaczące błędy lub nieścisłości w swojej opublikowanej pracy, powinien niezwłocznie powiadomić Redakcję czasopisma lub Wydawcę, a także współpracować dokonując odpowiednich poprawek w pracy.

Obowiązki Recenzentów
Wpływ na decyzje redakcyjne. Recenzje naukowe, sporządzane przez uznanych specjalistów, mają kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji redakcyjnych, a także mogą pomóc Autorom poprawić ich rękopis.
Terminowość. Recenzent, któremu została przedstawiona propozycja recenzowania, a który nie czuje się wystarczająco kompetentny w odniesieniu do zagadnień zgłoszonych w rękopisie lub wie, iż terminowa ocena przedstawionej mu publikacji jest niemożliwa, powinien jak najszybciej powiadomić o tym Redaktora.
Poufność. Wszystkie manuskrypty otrzymane do sprawdzenia muszą być traktowane jako dokumenty poufne. Nie należy ich pokazywać ani omawiać z innymi osobami, z wyjątkiem osób upoważnionych przez Redakcję.
Standardy obiektywizmu. Opinie powinny mieć charakter obiektywny, tzn. Recenzent powinien kierować się w ocenie wyłącznie kryteriami naukowymi, a opinie powinny być poparte odpowiednimi argumentami. Osobiste poglądy Recenzenta nie mogą mieć wpływu na ocenę recenzowanej pracy. Niedopuszczalne jest również wyrażanie krytyki wobec osoby Autora.
Uznanie źródeł. Recenzenci, w miarę możliwości, powinni zidentyfikować odpowiednie opublikowane prace, które nie zostały podane przez Autora. Wszelkie znaczące podobieństwa lub kalki widoczne w zestawieniu rozpatrywanego manuskryptu z jakimkolwiek innym opublikowanym dokumentem należy zgłaszać Redaktorowi.
Ujawnianie i konflikt interesów. Informacje lub pomysły uzyskane w wyniku oceny muszą być poufne i nie mogą służyć osobistej korzyści. Recenzenci nie powinni podejmować się oceny rękopisów, gdy występują konflikty interesów wynikające z relacji konkurencji, współpracy lub innej, z którymkolwiek z Autorów, podmiotów lub instytucji zaangażowanych w powstanie artykułu.