Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Informacja o warunkach przyjęcia tekstów do opublikowania w Opuscula Sociologica

1. Tekst w języku polskim lub angielskim w formie pliku Word (w formacie  *.doc lub *.docx) należy przesłać do redakcji pocztą elektroniczną.
2. Złożony artykuł musi być całkowicie oryginalny. Nie może uczestniczyć w innym postępowaniu wydawniczym, bez względu na język publikacji (więcej szczegółow w zakładce "Etyka wydawnicza").
3. Cała zawartość artykułu (wraz z bibliografią, streszczeniami i słowami kluczowymi) nie powinna przekraczać 36 000 znaków (liczonych ze spacjami) i nie powinna być krótsza niż 21 600 znaków.
4. Czcionka 12-punktowa, z odstępem między wierszami 1,5; lewy i prawy margines 2,5 cm; bez szczególnych wyróżnień (podkreślenia, gwiazdki, kolory, itp.), bez zbędnych spacji; akapity, poza pierwszym z każdego rozdziału, zaznaczone wcięciem.
5. Do tekstu należy załączyć  5-6 słów kluczowych w języku polskim lub polskim i angielskim.
6. Należy też załączyć  abstrakt zawierający od 900 do 1400 znaków (liczonych ze spacjami)  w języku polskim lub wraz z jego tłumaczeniem na język angielski. Abstrakt powinien zawierać słowa kluczowe. Należy go traktować jako ważną część pełniącą rolę „wizytówki” artykułu, pamiętając, że niektóre bazy zawierają tylko abstrakty. Poniżej do pobrania pomocne wskazówki nt. przygotowania abstraktu.
7. Odsyłacze do literatury, także do materiałów pochodzących ze stron internetowych należy umieszczać zgodnie ze standardem APA  (szczegóły w załączniku).
8. Struktura tekstu powinna być zaznaczona poprzez zastosowanie śródtytułów.
9. Przypisy dolne w ograniczonym zakresie, zgodne ze standardem APA (szczegóły w załączniku).
10.  Materiał ilustracyjny Autor powinien dostarczyć w formie plików graficznych (np. *.cdr, *.tif). Tabele i rysunki, wykresy, schematy – maksymalna szerokość 125 milimetrów,maksymalna wysokość 170 milimetrów (jeżeli są wykonane w programie Corel Draw lub Exel należy dostarczyć je dodatkowo jako odrębne pliki źródłowe w danym programie). Zdjęcia – rozdzielczość 300 dpi w formacie *.tif (maksymalna szerokość 125 milimetrów, maksymalna wysokość 170 milimetrów). Skanowane rysunki i schematy – czarno-białe (liniowe), rozdzielczość 600-1200 dpi, w formacie *.tif lub *.jpg. Nie należy wykorzystywać ilustracji, schematów i rysunków z Internetu.
11. Spis literatury powinien być zgodny ze stylem APA :
Nowak, A. (2005). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika (nr zeszytu), strony.
Nowak, A. (2008). Tytuł książki. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.
Nowak, A. (2008). Tytuł rozdziału. W: X. Nazwisko, Y. Nazwisko (red.), Tytuł książki (strony). Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Szczegóły w załączniku poniżej.
12. Autorzy proszeni są o podanie swojego miejsca pracy.
13. Do tekstu należy dołączyć (do pobrania poniżej) oświadczenie dotyczące oryginalności artykułu. Oświadczenie służy m.in. jako tzw. zapora ghostwriting. Jeśli autorzy korzystali z pomocy innego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej), muszą o tym fakcie w sposób przejrzysty (na przykład w odsyłaczach) poinformować.
14. Po uzyskaniu przez atrykuł pozytywnych ocen Recenzentów, Wydawnictwo zawiera z Autorem umowę, której wzór znajduje się poniżej ("licencja").

styl APA stosowany w Opuscula Sociologica

wskazówki do pisania abstraktu

umowa - licencja