Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Model biznesu w raportach zintegrowanych polskich spółek giełdowych

Autorzy: Bogusława Bek-Gaik
Wydział Zarządzania, AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków

Aleksandra Rapacz
Słowa kluczowe: model biznesu sprawozdawczość zintegrowana raportowanie zintegrowane sprawozdanie z wartości
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:14 (209-222)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest omówienie praktyki ujawniania modelu biznesu w sprawozdawczości zintegrowanej (IR – integrated reporting) w praktyce polskich spółek giełdowych. Metodologia badania – W artykule wykorzystano studia literatury przedmiotu, analizę treści publikacji korporacyjnych oraz obserwację praktyki gospodarczej. Wynik – Badanie przeprowadzono na próbie 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeanalizowano 25 raportów zintegrowanych sporządzonych za lata 2013-2016. Wykazano, że ujawnienia na temat modelu biznesu w praktyce są bardzo różnorodne. Spółki w większości przyjmują swoje własne, indywidualne rozwiązania tylko niektóre spółki giełdowe ujawniają model biznesu zgodnie ze strukturą ramową zaproponowaną przez IIRC. Wiele jednak zastrzeżeń można mieć, do jakości ujawnień w publikowanych raportach zintegrowanych. Oryginalność/Wartość – ujawnienia na temat modelu biznesu są stosunkowo nowym obszarem badawczym, znajdującym się we wczesnej fazie wdrażania w praktyce gospodarczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bagnoli, C., Redigolo, G. (2015). Business Model in IPO Prospectuses: Insights from Italian Innovation Companies. Journal of Management & Governance, 1–34.
2.Bek-Gaik, B. (2016). Model Biznesu w sprawozdawczości organizacji – przegląd badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 268.
3.Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2015a). Model Biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 398.
4.Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2015b). Sprawozdawczość Zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
5.Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2016). Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 1 (79).
6.Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2017). Model Biznesu w raportowaniu organizacji – wybrane problemy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wrocław University of Economics, 471.
7.Bini, L., Dainelli, F., Giunta, F. (2016). Business Model Disclosure in the Strategic Report. Journal of Intellectual Capital, 1 (17).
8.Drzewiecki, J. (2011). Model biznesu a strategia organizacji: podobieństwa, różnice. Nauki o Zarządzaniu, 8.
9.Drzewiecki, J. (2013). Model biznesu jako narzędzie zarządzania strategicznego: zastosowanie, dylematy i wyzwania. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 13 (14), 65–76.
10.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz. Urz. UE z dnia 15.11.2014, nr L 330/1.
11.Eccles, R.G., Krzus, M. (2014). Integrated Reporting Movement: Meaning, Momentum, Motives, and Materiality. Wiley.
12.Eccles, R.G., Krzus, M., Ribot, S. (2015). Model of Best Practice in Integrated Reporting 2015. Journal of Applied Corporate Finance, 2 (27), 108.
13.Falencikowski, T. (2013). Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar. Warszawa: CeDeWu.
14.George, G., Bock, A.J. (2011). The Business Model in Practice and its Implications for Enterpreneurship Research. Entrepreneurship Theory and Practice, 1 (35).
15.Gołębiowski, T., Dudzik, T.M., Lewandowska, M., Witek-Hajduk, M. (2008). Modele biznesu polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
16.IIRC (2013a). Business Model Background Paper for <IR>. Pobrano z: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/03/Business_Model.pdf.
17.IIRC (2013b). The International <IR> Framework. Pobrano z: http://integratedreporting.org/ wpcontent/uploads/2013/12/13-12-08-THEINTERNATIONAL- IR-FRAMEWORK2-1.pdf.
18.Jabłoński, M. (2016). Model biznesu w raportach okresowych sprawozdawczości przedsiębiorstwintencje i wyniki. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (79).
19.Karwowski, M. (2015). Model biznesu jako nowe wyzwanie sprawozdawczości zewnętrznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 388.
20.Krasodomska, J. (2012). Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 66 (122), 101–110.
21.Lai, A., Melloni, G., Stacchezzini, R. (2013). Disclosing Business Model in the “Integrated Report”: Evidence from European Early Adopters. Pobrano z: http://www.aidea2013.it/docs/400_aidea2013_accounting.pdf (odczyt:
22.25.02.2016).
23.Lai, A., Melloni, G., Stacchezzini, R. (2015). The Tone of Business Model Disclosure: An Impression Management Analysis of the Integrated Reports. Journal of Management & Governance, 1–26.
24.Magretta, J., (2002). Why Business Models Matter. Harvard Business Review, 5 (80), 86–93.
25.Michalak, J. (2012). Model biznesowy i jego wpływ na odwzorowanie sytuacji finansowejjednostki w systemie rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 66 (122).
26.Michalak, J. (2015). Prezentacja modelu biznesowego w raportach rocznych wybranych spółek wysokich technologii z Wielkiej Brytanii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 245.
27.Nogalski, B. (2009). Modele biznesu jako narzędzie reorientacji strategicznej przedsiębiorstw. MBA, 2, 7–8.
28.Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2009). Business Model Generation. Pobrano z: http://www.businessmodelgeneration.com/ (10.04.2018).
29.Richardson, J. (2008). The Business Model: An Integrative Framework for Strategy Execution. Strategic Change, 5/6 (17), 133–144.
30.Rudny, W. (2013). Model biznesowy a tworzenie wartości. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 141.
31.Walińska, E., Bek-Gaik, B., Gad, J., Rymkiewicz, B. (2015). Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
32.http://www.raportzintegrowany.orlen.pl (18.04.2018).
33.https://raportzintegrowany2015.orlen.pl/pl (18.04.2018).
34.https://raportzintegrowany2016.orlen.pl (18.04.2018).
35.https://raportzintegrowany.gkpge.pl (18.04.2018).
36.http://raportzintegrowany2016.gkpge.pl (18.04.2018).
37.http://2013.raportroczny.lotos.pl (18.04.2018).
38.http://2014.raportroczny.lotos.pl (18.04.2018).
39.http://2015.raportroczny.lotos.pl (18.04.2018).
40.http://raportroczny.lotos.pl (18.04.2018).
41.http://raport2015.tauron.pl (18.04.2018).
42.http://raport2016.tauron.pl (18.04.2018).
43.http://kghm.com (18.04.2018).
44.http:// raportroczny.kghm.com/pl (18.04.2018).
45.http://2016.raportroczny.kghm.com (18.04.2018).
46.http://grupaazoty.com/de/grupa/raport.html (18.04.2018).
47.http://www.orange-ir.pl/pl (18.04.2018).
48.http://ri.lw.com.pl/raporty-okresowe (18.04.2018).
49.http://www.budimex.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/csr/raporty-csr (18.04.2018).
50.http://ri.lw.com.pl/raport-marketingowy (18.04.2018).
51.https://www.mbank.pl/raport-roczny/2016 (18.04.2018).