Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Kreowanie wartości dla interesariuszy organizatorów imprez masowych – ujęcie modelowe

Autorzy: Zygmunt Waśkowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: kreowanie wartości interesariusze organizatorzy imprez masowych ujęcie modelowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (187-198)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Organizacja imprez masowych wymaga uwzględniania potrzeb i oczekiwań wielu grup interesariuszy, którzy mogą bezpośrednio lub pośrednio angażować się w jej przebieg. Każdy z nich spodziewa się uzyskania dla siebie możliwie najwyższych korzyści, które przekładają się na końcową wartość tego wydarzenia. W tej sytuacji istotnym zadaniem organizatora imprezy masowej jest kreowanie wartości nie tylko dla nabywców, ale także dla zidentyfikowanych wcześniej grup interesariuszy. Ranga problemu rośnie, ponieważ nie wszystkie oczekiwania zainteresowanych można w całości spełnić, dlatego warto traktować problem systemowo, co pozwoli na optymalizację w różny sposób postrzeganej wartości. W artykule zaproponowano model, który opisuje zależności zachodzące między organizatorem imprezy a jego interesariuszami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Covell D. et al., Managing sports organizations. Responsibility for performance, Elsevier, Burlington 2007.
2.Fatuła D., Determinanty wartości klienta. Wybrane aspekty, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Wyd. Poltext, Warszawa 2010.
3.Greenwell T.C., Danzey-Bussell L.A., Shonk D.J., Managing sport events, Human Kinetics, Champaign 2014.
4.Hyatt C., Facilitating quality in event management, w: Sport, recreation and tourism event management. Theoretical and practical dimensions, red. C. Mallen, L.J. Adams, Elsevier, Burlington 2008.
5.Kotler Ph., Lee N., Marketing w sektorze publicznym, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa2008.
6.Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Wartość dodana w zarządzaniu – próba zdefiniowania i operacjonalizacji pojęcia, „Przegląd Organizacji” 2004, nr 9.
7.Mallen C., Adams L.J., Traditional and niche events in sport, recreation and tourism, w: Event management in sport, recreation and tourism, red. C. Mallen, L.J. Adams, Routledge, Oxfordshire 2013.
8.Marcinkowska M., Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 37, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
9.Mendelow’s matrix, http://kfknowledgebank.kaplan.co.uk/KFKB/Wiki%20Pages/Mendelow's%20matrix.aspx.
10.Sargeant A., Marketing w organizacjach non-profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
11.Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 r., DzU z 2009, nr 62, poz. 504.
12.Wakefield K.L., Team sports marketing, Elsevier, Burlington 2007.
13.Walters G., Stakeholder management and sport facilities: a case study of the Emirates stadium, Amsterdam 2009.
14.Walters G., Trenberth L., Tacon R., Good governance in sport: a survey of UK National governing bodies of sport, Birkbeck Sport Business Centre, London 2010.
15.Waśkowski Z., Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
16.Waśkowski Z., Zastosowanie marketingu przez organizatorów imprez biegowych, w: Marketing imprez biegowych, red. Z. Waśkowski, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2014.
17.Watt D. C., Sports management and administration, Routledge, Londyn 2003.