Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/1-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Wycena kapitału intelektualnego jako paradygmat współczesnej rachunkowości

Autorzy: Tomasz Zygmański
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny wartości niematerialne paradygmat
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (189-200)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest analiza sposobu definiowania kapitału intelektualnego przez nauki ekonomiczne, a zwłaszcza przez rachunkowość, oraz przegląd metod pomiaru jego wartości. Metodologia badania – w artykule wykorzystano metodę analizy zasobów literaturowych, metodę indukcji i dedukcji oraz obserwację. Wynik – w opracowaniu wskazano, że włączenie kapitału intelektualnego do tradycyjnego systemu rachunkowości jest ważnym, ale trudnym zadaniem współczesnej rachunkowości. Oryginalność/wartość – opracowanie jednolitych standardów wyceny kapitału intelektualnego jest niezbędne dla prawidłowej realizacji funkcji informacyjnej rachunkowości przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy. Problem wyceny kapitału intelektualnego stanowi paradygmat rachunkowości. W artykule zawarto autorską definicję kapitału intelektualnego w rachunkowości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bombiak, E. (2012). Wycena kapitału intelektualnego na przykładzie Wawel S.A. – studium przypadku. Zeszyty
2.Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 95, Seria: Administracja i Zarządzanie,
3.22, 229–244.
4.Brooking, A. (1996). Intellectual Capital: Core Asset for the Third Millennium Enterprise. New York: International
5.Thomson Business Press.
6.Chrzanowski, A.R., Głażewska, I. (2011). Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa.
7.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania (Polish Open University), 3 (53), 1–22.
8.Derun, I. (2013). The Essence of Intellectual Capital in Economics and Accounting. Management Theory and Studies
9.for Rural Business and Infrastructure Development, 35, 4, 498–511.
10.Dobija, D. (2004). Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warszawa: Wyd. WSPiZ
11.im. Leona Koźmińskiego.
12.Dobija, M. (red.). (2014). Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
13.Edvinsson, L., Malone, M.S. (1997). Intellectual Capital. Realizing Your Company’s True Value by Finding Its
14.Hidden Roots. New York: Doubleday, Los Angeles: Cuzzency.
15.Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny. Warszawa: PWN.
16.Fijałkowska, J. (2012). Analiza porównawcza wybranych metod pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego. Journal
17.of Management and Finance, 1, 3, 415–425.
18.Hematfar, M., Karimdavijani, M., Rostami, Y., Ghahri Saremi, S. (2015). Overview of Intellectual Capital. Journal
19.of Applied Environmental and Biological Sciences, 5 (10S), 56–62.
20.http://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/dzialalnosc-gospodarcza/697420,Kapital-przedsiebiorstwa-i-zrodla-
21.-jego-pozyskiwania.html (29.02.2016).
22.http://philosophicalthinktank.blogspot.com (11.02.2016).
23.Janasz, K. (2008). Kapitał jako podstawa rozwoju przedsiębiorstwa. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych
24.i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 1, 169–179.
25.Karmańska, A. (2009). Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej. Warszawa:
26.Difin.
27.Kijek, T. (2012). Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W: D. Kotlorz (red.), Ekonomiczne
28.i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy (s. 29–37). Katowice: Wyd. UE
29.w Katowicach.
30.Kwiecień, M., Iwasieczko, B. (2009). Kapitał intelektualny a ład korporacyjny a rachunkowość. W: E. Okoń-
31.-Horodyńska, R. Wisła (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona (s. 121–135). Warszawa: Instytut Wiedzy
32.i Innowacji.
33.Marat, D. (2015). Intellectual Capital Measurement in IT Industry. Saint-Petersburg: Saint-Petersburg State University
34.Graduate School Of Management &Lappeenranta University Of Technology (LUT).
35.Marr, B., Schiuma, G., Neely, A. (2004). Intellectual Capital – Defining Key Performance Indicators for Organisational
36.Knowledge Assets. Business Process Management Journal, 10, 5, 551–569.
37.Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 38 „Aktywa niematerialne” (MSR 38) (2014). W: Międzynarodowe
38.Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
39.(MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r. Warszawa: SKwP i IASB.
40.Niemczyk, L. (2011). Rachunkowość zasobów wiedzy przedsiębiorstwa. Gospodarka Narodowa, 5–6, 105–122.
41.Niemczyk, L. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa bazującego na wiedzy. Gospodarka Narodowa, 4, 143–
42.164.
43.Niemczyk, L. (2015a). Kapitał intelektualny w księgach rachunkowych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstwa.
44.Rzeszów: Wyd. UR.
45.Niemczyk, L. (2015b). Gospodarka oparta na wiedzy a kierunek dalszego rozwoju rachunkowości – przyczynek do
46.badań interdyscyplinarnych. e-Mentor, 2 (59), 65–68.
47.Paliszkiewicz, J.O. (2009). Próby wyceny kapitału intelektualnego – identyfikacja podstawowych problemów. Zeszyty
48.Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 78, 117–125.
49.Paździor, A. (2009). Sprawozdawczość finansowa i kapitał intelektualny. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 107
50.(51), 109–118.
51.Rodrigues Vaz, C., Zarelli Rocha, P.R., D’ Brasoles Gonçalves Werutsky, V., Selig, P.M., Tchola Morales, A.B. (2015).
52.Measurement Models of Intellectal Capital fortheDecision Making and Performance Variables. Global Journal
53.of Management and Business Research: G Interdisciplinary, 15, 1, 23–30.
54.Skrzypek, E. (2014). Pomiar kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie – aspekty metodyczne. Studia Metodologiczne,
55.32, 95–116.
56.Stańczyk, J., Kryński, Z. (2007). Metody pomiaru wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Nierówności
57.Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 10, 225–254.
58.Staszel, A., Pamuła, G. (2015). Problem pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. W: Woźniak K. (red.),
59.Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych (s. 13–18). Kraków: Mfiles.pl.
60.Ujwary-Gil, A. (2010). Kapitał intelektualny – problem interpretacji kluczowych terminów. Organizacja i Kierowanie,
61.2 (140), 87–104.
62.Urbanek, G. (2007). Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Łódź: Wyd. UŁ.
63.Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
64.Wójcik-Jurkiewicz, M. (2011). Kapitał intelektualny w teorii i praktyce rachunkowości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
65.Szczecińskiego, 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 41, 321–329.