Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
RYZYKO INWESTYCJI W KAPITAŁ LUDZKI

Autorzy: Jarosław Lewandowski
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: inwestor inwestycje kapitał niematerialny ryzyko inwestycji wartościowanie determinanty
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (91-102)

Abstrakt

Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza inwestycji w aktywa niematerialne, czyli kapitał ludzki, a właściwie inwestowanie w składowe tego kapitału (wiedzę, umiejętności, zdolności, zdrowie, motywację, postawy, wartości). Ma to stanowić w przyszłości źródło dochodów zarówno dla pracownika, jako właściciela kapitału ludzkiego, jak i dla inwestora (organizacji). Celem pracy jest próba ukazania, jak istotne w aspekcie opłacalności dla inwestora jest inwestowanie w kapitał ludzki (jego składowe), mimo wielu przeciwności oraz związanego z tym ryzyka. W pracy wyeksponowano problematykę inwestycji, zaprezentowano metody wartościowania oraz opisano ryzyko związane z inwestycjami i jego determinanty.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dowgiałło Z., Nadworny W., Rola menadżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Znicz, Szczecin 2005.
2.Dowgiałło Z., Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, Znicz, Szczecin 2000.
3.Dziworska K., Inwestycje przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993.
4.Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
5.Jog V., Suszyński C., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, CIM, Warszawa 2000.
6.Lipka A., Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
7.Różański J., Metody oceny opłacalności inwestycji rzeczowych oraz fuzji i przejęć, w: J. Różański (red.), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Difin, Warszawa 2006.
8.Wrzosek S., Ocena efektywności inwestycji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
9.Zachorowska A., Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
10.Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. wraz z aktualizacją w 2001 r. art. 3 & 17.