Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 96.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. An Objective Assessment of Men’s Physical Activity during Cooper Test based on the Direct Monitoring by Accelerometer ActiGraphWGT3X
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Przejdź
2. Użyteczność informacji finansowych – wybrane aspekty
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
3. Smart Power Versus Asymmetry of Using Military Force
(Acta Politica Polonica)
1/2015 (31) 2015 Przejdź
4. Wykorzystanie rozmytych map kognitywnych w modelowaniu przekazu interaktywnego
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
5. Determinanty konkurencyjności polskich regionów w Unii Europejskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Przejdź
6. Reprezentacja powiatów w sejmikach na przykładzie Małopolski
(Acta Politica Polonica)
3/2015 (33) 2015 Przejdź
7. Kierunki zmian cen w handlu międzynarodowym a sytuacja ekonomiczna krajów rozwijających się w XXI wieku (na przykładzie Afryki)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
8. ZACHOWANIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEZ TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY W RAMACH PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
9. RYZYKO INWESTYCJI W KAPITAŁ LUDZKI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
10. Analiza atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji wrocławskiej w latach 2009–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
11. Euroazjatycka Unia Gospodarcza jako przykład rosyjskich inicjatyw w zakresie reintegracji gospodarczej państw byłego ZSRR
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Przejdź
12. Determinanty aktywności turystycznej mieszkańców małych miast i wsi – studium przypadku
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
13. Lotnisko regionalne szansą rozwoju turystyki na Warmii i Mazurach
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Przejdź
14. Sieć dziedzictwo kulinarne Warmii, Mazur, Powiśla jako element turystycznej promocji regionu w opinii restauratorów należących do sieci
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Przejdź
15. Działalność organizacji turystycznych w Polsce na przykładzie Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
16. Wybrane imprezy kulturalno-rozrywkowe w powiecie bieszczadzkim oraz ich wpływ na rozwój turystyki w tym regionie
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
17. Perspektywa wsparcia projektów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na przykładzie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
18. Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
19. Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
20. Konkurencyjność współczesnego ciężarowego transportu samochodowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
21. Działalność Bolesława Horodyńskiego w służbie konsulatu amerykańskiego w Warszawie w świetle jego doświadczeń zebranych na emigracji w USA
(Acta Politica Polonica)
1/2011 (24) 2011 Przejdź
22. Eklezja siostrzana a realizm Kościoła partykularnego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
23. WPŁYW ZMIAN CEN W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM W XXI WIEKU NA DYNAMIKĘ EKSPORTU I TEMPO WZROSTU GOSPODARCZEGO KRAJÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
24. UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU JAKO ANTIDOTUM NA CZAS WOLNY POLSKICH SENIORÓW (NA PRZYKŁADZIE UTW W NOWYM SĄCZU)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
25. RECENZJA KSIĄŻKI TOMASZA JEWARTOWSKIEGO FINANSOWE MOTYWY I KONSEKWENCJE DYWERSYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW FUNKCJONUJĄCYCH NA RYNKACH WSCHODZĄCYCH, WYD. UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, POZNAŃ 2015 (SS. 240)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
26. Aktywność turystyczna mieszkańców wsi – studium przypadku
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
27. Assessment of utilization of regions’ transport capacity by the DEA method of determining relative efficiency
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
28. Analysis of the aircraft accidents occurred in units of the Polish Air Force Academy in the years 1970–1994
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
29. Polityka dywidend a nadwyżkowe stopy zwrotu z inwestycji w spółki notowane na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
30. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dworców kolejowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
31. Zróżnicowanie co-brandingowych marek wspierających w różnych kategoriach produktów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
32. Small-Sided Soccer Game (1v1) in Goalkeepers’ Training
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
33. Homo sapiens oeconomicus, Homo oeconomicus – czy ubezpieczenia kupujemy w oparciu o tylko racjonalne czynniki?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
34. Zastosowanie technologii RFID do zarządzania obiegiem dokumentów niejawnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
35. Rekonstrukcja koncepcji DFL M.H. Millera z wykładu noblowskiego i paradoksu dźwigniowego T. Berenta
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
36. Bezpieczeństwo finansowe kontynuacji działalności małych i średnich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
37. Rynek obligacji państwowych w dobie ujemnych stóp procentowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
38. Od kwantu energii do mózgu tworzącego świadomość
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
39. Entymemat jako struktura epigramatyczna. Koncepcja Jakuba Masena
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
40. Działalność duszpastersko-wychowawcza salezjanów na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–2015. Stan badań
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
41. Erazm z Rotterdamu i kardynał Gabriel Paleotti − dwie wizje starości
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Przejdź
42. Konsekwencje współczesnego kryzysu idei Boga według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Przejdź
43. The Applicability of Using Parameters of the Autocorrelation Function in the Assessment of Human Balance During Quiet Bipendal Stance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
44. Motives for Choosing Studies as Predictors of Career Plans of Tourism and Recreation Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
45. Kształtowanie postaw studentów jako przejaw społecznej odpowiedzialności uczelni w kształceniu kadr turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
46. W kręgu religijności antycznej − misteria eleuzyjskie. Od mitu do kultu
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2014 2014 Przejdź
47. Gdynia to Neve-Yam : The Jewish Fisherman ’s Courses within the Bays of Gdańsk and Puck in the Interwar Period.
(Studia Maritima)
Vol. 26 2013 2013 Przejdź
48. Ceny a eksport w XXI wieku na przykładzie wybranych krajów azjatyckich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
49. Właściwości mezostruktury małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu bezpieczeństwa finansowego kontynuacji działalności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
50. Obowiązek sprawowania mszy świętej oraz jej częstotliwość (kan. 904-905 KPK/1983)
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2013 2013 Przejdź
51. Sposoby opracowania akuminu. Jakub Masen i jego cykl epigramatyczny „De Iuda proditore”
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Przejdź
52. Cechy zachowań i klasyfikacja obiektów w ujęciu dynamicznej oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
53. Analiza skutków finansowych projektu ustawy Ministerstwa Finansów o podatku od sprzedaży detalicznej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
54. O potrzebie modyfikacji koncepcji stopnia dźwigni finansowej w modelu mieszanym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
55. Ryzyka polityki ujemnych stóp procentowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
56. Wypłaty dywidend spółek notowanych na GPW w W arszawie w latach 1993–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
57. Strategie marek na rynku napojów energetycznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
58. Nadwyżkowe saldo gotówki jako składnik aktywów nieoperacyjnych w dochodowej wycenie przedsiębiorstwa – kwestie metodyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
59. Autonomia zasilania w kontekście niezawodności systemu telekomunikacji mobilnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
60. Wstyd, Ja i Duch – antynomie ludzkiej tożsamości. Rozważania nad filozofią człowieka Zygmunta Krasińskiego
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
61. TERESY BAUMAN KONCEPCJA HYBRYDYCZNYCH BADAŃ PEDAGOGICZNYCH – POSZUKIWANIE KOMPLEMENTARNOŚCI CZY KRYTYKA METODOLOGICZNA
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Przejdź
62. Koszt kapitału własnego w firmach rodzinnych – badania spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
63. Reakcja inwestorów na politykę wypłat dywidendy, a zmiany koniunktury giełdowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
64. School Environment versus Home Environment - Comparison of Selected Parameters of Children Physical Activity
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Przejdź
65. Fenomenologia jako metoda myślenia – u podstaw warsztatu badań ejdetycznych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
66. Effect of Variable-Intensity Running Training and Circuit Training on Selected Physiological Parameters of Soccer Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 23, No. 3/2018 2018 Przejdź
67. Kradzież w wypadku koniecznym w systemach totalitarnych
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
68. Ks. Andrzej Józef Delerdt, Źródło łask Boskich nieprzebrane. Matka Boska Bolesna ze Skrzatusza i Jej historia, pod red. A. Borysowskiej, ks. T. Ceynowy, Szczecin 2017, ss. 59
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
69. ΟὐΔ´ ἈΡΕΤῊ ΦΙΛΌΤΗΤΟΣ ἈΠΌΠΡΟΘΕΝ – antyczny Kościół wobec kryzysu rzymskiego małżeństwa
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Przejdź
70. Ruch cen w handlu międzynarodowym w XXI wieku a sytuacja ekonomiczna wybranych krajów i regionów rozwijających się
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Przejdź
71. Nowoczesne metody finansowania przedsięwzięć deweloperskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Przejdź
72. Ultrasound elastography in clinical diagnostics and in scientific research on muscles
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 27, No. 3/2019 2019 Przejdź
73. Sieciowy model systemu bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
74. Intencjonalność dzieła sztuki w filozofii kultury Josepha Margolisa i w fenomenologicznej estetyce Romana Ingardena
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
75. The influence of modern technologies on the selected determinants of tourism and recreation development
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Przejdź
76. Teoria cywilizacji według Feliksa Konecznego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
77. Breaching the principles of corporate social responsibility and rules of the sharing economy in the passenger transport services market
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
78. Electromobility development in selected European countries in the light of available tax concessions
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
79. The influence of muscle soreness on the speed of performing a motor reaction speed task in football goalkeepers during a training camp
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 32, No. 4/2020 2020 Przejdź
80. Dowody na istnienie Boga w ujęciu ks. Franciszka Sawickiego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
81. Przyczynek do badań jezuickiego martyrologium
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
82. Injuries and Contusions in Recreational and Sports Horse Riding
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Przejdź
83. Use of Szczecin‘a Swimming Pools for the Aqua Fitness Activity in 2012 and 2019
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 34, No. 2/2021 2021 Przejdź
84. "Biblia dla kobiet". Spór o duchowość kobiety
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
85. Praeceptum dominicale w czasie epidemii. Studium z zakresu języka kościelnego na przykładzie dokumentów biskupów polskich
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
86. Register Files of The State Enterprise and the Joint Stock Company “Żegluga Polska” in Gdynia as a Source in Research on the Polish Merchant Navy under the Second Polish Republic
(Studia Maritima)
Vol. 34 2021 2021 Przejdź
87. Doświadczenie sztuki w fenomenologii kontr-intencjonalnej i nie-intencjonalnej
(Analiza i Egzystencja)
61 (2023) 2023 Przejdź
88. ‚Kostbares Pferd‘ oder ‚elegantes Mädchen‘ – ausgewählte Aspekte der Übersetzung deutscher Markennamen ins Chinesische
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 31 2022 Przejdź
89. Wpływ ograniczeń sanitarnych COVID-19 na funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce
(Acta Politica Polonica)
1/2022 (53) 2022 Przejdź
90. Jak skleić podzieloną Polskę? Dwie wskazówki czwartej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Przejdź
91. „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”, czyli prawda jako problem polityczny
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Przejdź
92. Spisy ludności rzymskokatolickiej parafii Bończa z pierwszej połowy XVIII wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
44, 2022 2022 Przejdź
93. Establishment and Activity of the Jewish Marine School for Officers in Civitavecchia (1934–1938) in the Pages of the Revisionist Zionist Press
(Studia Maritima)
Vol. 35 2022 2022 Przejdź
94. Wyzwania dotyczące modelu zarządzania rozwojem jednostek samorządu lokalnego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
95. Strategiczne planowanie rozwoju oparte na podejściu zintegrowanym
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
96. Rola i założenia systemu instytucjonalnego we wdrażaniu strategii rozwoju
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
Strona