Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2022.38-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 38 2022
Rola i założenia systemu instytucjonalnego we wdrażaniu strategii rozwoju

Autorzy: Jarosław Komża ORCID
Związek Miast Polskich

Justyna Wieczorkiewicz-Molendo ORCID
Związek Miast Polskich
Słowa kluczowe: proces zarządzania rozwojem wdrażanie strategii rozwoju system instytucjonalny formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego
Rok wydania:2022
Liczba stron:10 (199-208)
Klasyfikacja JEL: O17 O18 O21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest określenie kluczowych zasad i sposobów wdrażania przyjętej strategii rozwoju. W spektrum zainteresowania autorów znalazła się organizacja etapu (podprocesu) wdrażania, tj. realizacja strategii rozwoju w ramach procesu zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Dlatego też poddano analizie przede wszystkim uwarunkowania zewnętrzne dotyczące regulacji w zakresie krajowej polityki rozwoju oraz unijnej polityki spójności na lata 2021–2027. Zwrócono uwagę przede wszystkim na system wdrażania strategii, oparty na współpracy międzynarodowej, w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ostatnie doświadczenia w tym zakresie – w skali ogólnokrajowej – płyną z realizacji programu Centrum Wsparcia Doradczego. Przedmiotem opisu są rozwiązania systemowe, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów realizacji przedsięwzięć rozwojowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Domański, T. (1999). Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy. Warszawa: Agencja Rozwoju Komunalnego.
2.Dziemianowicz, W., Szmigiel-Rawska, K., Nowicka, P., Dąbrowska A. (2012). Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
3.Le Chatelier, H. (1926). Filozofia systemu Taylora. Warszawa: Instytut Naukowej Organizacji.
4.OECD (2011). Przeglądy Krajowej Polityki Miejskiej. Polska. Warszawa.
5.OECD (2021). Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce. Paryż. https://doi.org/10.1787/b1c061dd-pl.
6.Potkański, T. (red.) (2016). Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju. Poznań: Związek Miast Polskich.
7.Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021–2027 w Polsce (2021). Warszawa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
8.Robbins, S.P., DeCenzo, D.A. (2002). Podstawy zarządzania. Warszawa: PWE.
9.Sztando, A. (2010). Wdrażanie strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 101, 188–196.
10.Ustawa z 15 lipca 2020 roku o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2020 poz. 1378.
11.Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578.
12.Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa. Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576.
13.Ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95.
14.Weltrowska-Jęch, J. (2014). Potrzeby kształcenia kadr administracji publicznej w zakresie zarządzania rozwojem. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 284, 283–293.
15.Wolański, M. (red.) (2018). Ewaluacja realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE na lata 2014–2020. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.