Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 23.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. MODEL OCENY INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH NA PRZYKŁADZIE GMIN POWIATU OLSZTYŃSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
2. Media społecznościowe w procesie planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
3. Partycypacja społeczna jako warunek realizacji zamierzeń strategii rozwoju turystyki
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
4. Uwarunkowania wdrażania strategii rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym - wybrane zagadnienia
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
5. Does EU Funding Support the Development of Tourism? Case Study of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
6. METODY OGRANICZANIA EMISJI SUBSTANCJI GAZOWYCH I PYŁOWYCH NA STATKACH ŚRÓDLĄDOWYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
7. The role of Integrated Territorial Investments in supporting the competitiveness of enterprises by the example of Bialystok Functional Area
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
8. Wyzwania dotyczące modelu zarządzania rozwojem jednostek samorządu lokalnego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
9. Nowe regulacje prawne strategicznego planowania rozwoju lokalnego i ponadlokalnego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
10. Integracja planowania przestrzennego z planowaniem społeczno-gospodarczym na poziomie lokalnym w kontekście zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
11. Integracja systemu zarządzania rozwojem lokalnym na poziomie gminy
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
12. Monitor Rozwoju Lokalnego jako wielofunkcyjne narzędzie analizy stanu rozwoju samorządu i partnerstw samorządowych
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
13. Badania społeczne w praktyce samorządowej
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
14. Badania opinii, planów i postawy młodzieży zrealizowane na użytek polityki i praktyki samorządowej
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
15. Znaczenie technik graficznej wizualizacji danych diagnostycznych w dokumentach planistycznych jednostek samorządu terytorialnego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
16. Analiza przestrzennych uwarunkowań rozwoju obszaru powiatu jako element diagnozy w procesie budowania strategii ponadlokalnej
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
17. Strategiczne planowanie rozwoju oparte na podejściu zintegrowanym
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
18. Włączanie mieszkańców w proces planowania strategicznego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
19. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru powiatu jako element strategii ponadlokalnej
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
20. Rola i technika wstępnej oceny wykonalności przedsięwzięć rozwojowych
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
21. Analiza finansowa przedsięwzięć rozwojowych jednostki samorządu terytorialnego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
22. Rola i założenia systemu instytucjonalnego we wdrażaniu strategii rozwoju
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
23. Zastosowanie narzędzi OECD i ZMP do metodycznej samooceny stopnia rozwoju instytucjonalnego JST oraz partnerstw samorządowych
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
Strona