Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2022.38-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 38 2022
Zastosowanie narzędzi OECD i ZMP do metodycznej samooceny stopnia rozwoju instytucjonalnego JST oraz partnerstw samorządowych

Autorzy: Katarzyna Śpiewok ORCID
Związek Miast Polskich

Łukasz Dąbrówka ORCID
Związek Miast Polskich

Krzysztof Jaszczołt ORCID
Związek Miast Polskich
Słowa kluczowe: samoocena rozwój instytucjonalny zarządzanie samorząd lokalny partnerstwa samorządowe
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:10 (217-226)
Klasyfikacja JEL: O17 O18 O21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie korzyści wynikających ze stosowania uporządkowanego podejścia do przeglądu systemu zarządzania w jednostkach samorządu lokalnego metodą samooceny. Przedstawiono genezę samooceny w polskiej administracji samorządowej oraz, poddając analizie dwa modele (OECD i ZMP), wskazano ich innowacyjność w stosunku do innych znanych technik.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bober, J. (red.) (2015). Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej. Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK.
2.Bober, J., Mazur, S., Turowski, B., Zawicki, M. (2004). Program Rozwoju Instytucjonalnego.
3.Rozwój Instytucjonalny. Poradnik dla samorządów terytorialnych. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej.
4.CAF w samorządzie terytorialnym. Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą. Przewodnik po samoocenie według metody CAF 2006. Raport dotyczący badania użyteczności i satysfakcji z wprowadzenia metody CAF 2006 w jednostkach samorządu terytorialnego (2010). Warszawa: Departament Administracji Publicznej MSWiA.
5.EIPA (2020), CAF2020 (2019). Common Assessment Framework. The European model for improving public organisations through self-assessment. European Institute of Public Administration.
6.Łuczak, J., Wolniak, R. (2013). Ocena skuteczności zastosowania metody CAF w procesie doskonalenia administracji samorządowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 67, 7–18.
7.Małecka-Łyszczek, M. (2015). Wprowadzenie do problematyki kontroli zarządczej. W: M. Ćwiklicki (red.), Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego (s. 12–15). Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK.
8.Nowoceń, P. (2012). Wspólna metoda oceny (CAF) jako narzędzie zarządzania jakością w jednostkach administracji publicznej. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2, 509–521.
9.Noworól, A. (2017). Instytucjonalne aspekty oceny skuteczności polityki rozwoju w kontekście strategii rozwoju województwa. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 268, 118–131.
10.Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (2021). Narzędzie samooceny dla jednostek samorządu lokalnego w Polsce. Wzmacnianie zarządzania na rzecz bardziej efektywnych strategii rozwoju. https://www.oecd.org/publications/narzedzie-samooceny-dla-jednostek- samorzadu-lokalnego-w-polsce-50d13db3-pl.html.
11.PKN (2016). Systemy zarządzania jakością. Wymagania PN-EN ISO 9001:2015-10 – wersja polska. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
12.Potkański, T., Porawski, A., Jaszczołt, K., Szewczuk, J., Dąbrówka, Ł. (2016). Model współpracy partnerskiej w wymiarze terytorialnym i narzędzie samooceny partnerstw. W: T. Potkański (red.), Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju (s. 127–139). Poznań: Związek Miast Polskich.
13.Radwan, J.M. (2011). Wdrażanie powszechnego modelu oceny CAF (Common Assessment Framework) w Urzędach administracji publicznej – spojrzenie konsultanta. Zarządzanie Publiczne, 2 (14), 41–54.
14.Ustawa z 15 lipca 2020 roku o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2020 nr X poz. 1378.
15.Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.
16.Żabiński, M. (2012). Samoocena systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Porównanie metody „Planowania Rozwoju Instytucjonalnego” i „Wspólnej Metody Oceny CAF”. Zarządzanie Publiczne, 2 (20), 57–76.