Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2022.38-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 38 2022
Monitor Rozwoju Lokalnego jako wielofunkcyjne narzędzie analizy stanu rozwoju samorządu i partnerstw samorządowych

Autorzy: Grzegorz Godziek ORCID
Związek Miast Polskich

Andrzej Sobczyk ORCID
ZUT w Szczecinie
Słowa kluczowe: informacja baza danych rozwój lokalny analiza ekonomiczna monitorowanie rozwoju
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:12 (59-70)
Klasyfikacja JEL: O18 O21 C80
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zasoby informacyjne gromadzone i wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego na potrzeby rozmaitych opracowań, wniosków i sprawozdań są bardzo rozległe. Jednakże nie zawsze są uporządkowane, a kompleksowość i stopień aktualizowania bazy informacyjnej wykorzystywanej do celów zarządzania można uznać za niedostateczny. W artykule zaprezentowano wielofunkcyjne narzędzie – Monitor Rozwoju Lokalnego – opracowane przez Związek Miast Polskich, będące funkcjonalną bazą informacyjną, dysponującą danymi zgromadzonymi w ustalonym porządku, świadomie dobranymi do sposobu korzystania na potrzeby oceny sytuacji społeczno-gospodarczej w jednostkach samorządu terytorialnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borys, T. (red.) (2005). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Warszawa–Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
2.Cialdini, R. (2016). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
3.Czarski, E. (2011). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Urząd Statystyczny w Katowicach.
4.Czochański, J.T. (2013). Monitoring rozwoju regionalnego. Aspekty metodologiczne i implementacyjne. Studia KPZK PAN, CXLIX.
5.Holzer, J.Z. (2003). Demografia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
6.Kistowski, M. (2013). Diagnoza socjologiczna gmin Polski w I dekadzie XXI wieku. Studia KPZK PAN, 148.
7.Kowalewski, A., Markowski, T., Śleszyński, P. (red.) (2018). Studia nad chaosem przestrzennym. Studia KPZK PAN, 182.
8.Michalski, T. (2018). Problemy monitorowania sytuacji społecznej na szczeblu lokalnym i regionalnym wynikające z czasowej dostępności danych. Space – Society – Economy, 23, 29–39. http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.23.02.
9.Monitor Rozwoju Lokalnego. https://monitorrozwoju.pl.
10.Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzmiejskim. Podręcznik (2020) (red.) A. Jadach-Sepioło, K. Spadło, A. Kułaczkowska. Warszawa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
11.Parysek, J. (1997). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
12.Sobczyk, A. (2010). Diagnoza sytuacji ekonomicznej jako podstawa planowania rozwoju lokalnego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 1 (12), 191–195.
13.Stanny, M., Rosner, A., Komorowski, Ł. (2018). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III. Struktury społeczno-gospodarcze, ich przestrzenne zróżnicowanie i dynamika. Warszawa: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
14.Szewczuk, J., Szpak, M., Laskowska, A., Andrzejczak, E., Gimpel, M., Hołowiński, G., Fiuk, G., Makocka, H. (2001). Monitoring stanu gminy jako narzędzie do zarządzania strategicznego na przykładzie Ostrowa Wielkopolskiego. Warszawa: Brytyjski Fundusz Know How.
15.Śleszyński, J. (2017). Wskaźniki trwałego rozwoju na poziomie lokalnym. Optiumum. Studia Ekonomiczne, 4 (88). http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/79/44.
16.Śleszyński, P. (red.) (2013). Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach. Biuletyn KPZK PAN, 252, 87–109.
17.Śleszyński, P., Bański, J., Degórski, M., Komornicki, T. (2017). Delimitacja Obszarów Strategicznej Interwencji Państwa: obszarów wzrostu i obszarów problemowych. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
18.Śleszyński, P., Komornicki, T. (2016). Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego. Przegląd Geograficzny, 4 (88), 469–488.
19.Ziobrowski, Z. (1992). Mierniki jakości przestrzeni miejskiej. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.