Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2022.38-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 38 2022
Strategiczne planowanie rozwoju oparte na podejściu zintegrowanym

Autorzy: Jarosław Komża ORCID
Związek Miast Polskich

Justyna Wieczorkiewicz-Molendo ORCID
Związek Miast Polskich

Wojciech Kłosowski ORCID
Związek Miast Polskich
Słowa kluczowe: strategia terytorialna rozwój lokalny planowanie strategiczne projekt zintegrowany podejście zintegrowane
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:8 (135-142)
Klasyfikacja JEL: O18 O21 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono stopniową zmianę rozumienia podejścia zintegrowanego i „projektu zintegrowanego” w planowaniu rozwoju lokalnego w Polsce bazujących na instrumentach terytorialnych UE. Porównano implementację tego pojęcia z polskimi regulacjami krajowymi w perspektywie 2014–2020, w których projekt zintegrowany był rozumiany jako złożony z kilku projektów komplementarnych, i w perspektywie 2021–2027, w której omówiono zintegrowanie wewnętrzne w ramach pojedynczego projektu. Następnie autorzy przedstawili swoją interpretację polskich regulacji w perspektywie 2021–2027 oraz sformułowali swoje rekomendacje dla przyszłej perspektywy finansowej 2028–2034, postulując uwzględnienie wymogu adaptacyjności w ramach podejścia zintegrowanego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ferry, M., McMaster, I., Van Der Zwet, A. (2018). Assessing the performance of integrated territorial and urban strategies: challenges, emerging approaches and options for the future. Unia Europejska https://doi.org/10.2776/96617
2.Markowski, T., Turała, M. (2015). Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Podręcznik dla samorządowców. Łódź: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
3.McMaster, I., Miller, S., Bachtler, J., Ferry, M., Zwert, A. (2017). Integrated territorial and urban strategies: how are ESIF adding value in 2014–2020? Final report. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej. DOI 10.2776/50425.
4.Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (2022). Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021–2027.
5.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2013). Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Warszawa.
6.Nowakowska, A. (2015). Zintegrowane plany rozwoju – w stronę terytorialno-funkcjonalnego podejścia do rozwoju jednostki terytorialnej. DOI: 10.18778/7969-530-0.02. W: A. Nowakowska (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym (s. 11–37). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
7.Sokołowicz, M.E. (2008). Zintegrowane podejście do rozwoju. Polityka spójności a polityki wspierania konkurencyjności i innowacyjności Unii Europejskiej. W: T.G. Grosse (red.), Zintegrowane podejście do rozwoju – rola polityki spójności (s. 39–62). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Dz.U. 2022 poz. 1079 z późn. zm.
8.Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.
9.Wolański, M., Ledzion, B., Borowczak, A., Płoszaj, A., Kupiec, T., Popis, Z., Haber, A., Mrozowski, W. (2018). Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE na lata 2014–2020. Raport końcowy – wersja II.
10.Ziomek, A. (2008). Zintegrowane podejście do rozwoju. Polityka spójności a polityka społeczna Unii Europejskiej. W: T.G. Grosse (red.), Zintegrowane podejście do rozwoju – rola polityki spójności (s. 63–84). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej.
11.Żak-Skwierczyńska, M. (2016). Zintegrowane podejście w planowaniu rozwoju na przykładzie Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego. MAZOWSZE Studia Regionalne, 18, 121–136. DOI: 10.21858/msr.18.09.