Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.44-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
METODY OGRANICZANIA EMISJI SUBSTANCJI GAZOWYCH I PYŁOWYCH NA STATKACH ŚRÓDLĄDOWYCH

Autorzy: Iouri N. Semenov
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Magdalena Kaup
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wojciech Ignalewski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Piotr Durajczyk
Akademia Morska w Szczecinie
Słowa kluczowe: statek śródlądowy paliwa alternatywne napęd statku
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (85-94)
Klasyfikacja JEL: L98 R42 O21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki ograniczania emisji substancji gazowych i pyłowych na statkach śródlądowych w związku z nowymi uregulowaniami prawnymi i technicznymi obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej. Jednym z kierunków spełnienia norm ochrony środowiska, w tym normy STAGE V, jest stosowanie paliw alternatywnych w napędach nowo budowanych statków śródlądowych lub stosowania instalacji ograniczających emisje szkodliwych substancji do atmosfery na statkach będących w eksploatacji kilkadziesiąt lat. Celem artykułu jest analiza wybranych rozwiązań napędowych i możliwości ich wdrożenia w najbliższych latach, aby dostosować tabor pływający do nowoczesnych wymagań technicznych oraz obniżyć ich koszty eksploatacji. W artykule przedstawiono dotychczas stosowane rodzaje napędów na jednostkach śródlądowych oraz uwarunkowania prawne określające warunki wdrażania paliw alternatywnych i stosowania technologii ograniczających emisje spalin. Przeanalizowano wybrane paliwa alternatywne oraz możliwości ich zastosowania w napędach statków śródlądowych. W ostatniej części rozpatrzono aspekt ekonomiczny zastosowania gazu naturalnego jako paliwa i jego wpływ na korzyści armatora statku śródlądowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biała Księga (2011). Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Bruksela: Komisja Europejska, COM 144.
2.Dyrektywa (2009a). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Dz. Urz. UE L 140/16.
3.Dyrektywa (2009b). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE odnosząca się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzająca mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG. Dz. Urz. UE L 140/88.
4.Dyrektywa (2009c). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE. Dz. Urz. UE L 211/55.
5.Dyrektywa (2009d). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE. Dz. Urz. UE L 211/94.
6.Dyrektywa (2012). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniająca dyrektywę Rady 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych. Dz. Urz. UE L 327/1.
7.Dyrektywa (2016). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniająca dyrektywę 2009/100/WE i uchylająca dyrektywę 2006/87/WE. Dz. Urz. UE L 252/118.
8.ECOEXHAUST (2018). Pobrano z: https://www.ecoexhaust.eu/kopia-product (20.09.2018).
9.EIBIP (2018). Pobrano z: https://eibip.eu (15.09.2018).
10.Ignalewski, W. (2013). System przewozu sprężonego gazu ziemnego statkiem śródlądowym w relacjach bezpośrednich z portu w Świnoujściu. Rozprawa doktorska. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
11.Kaup, M., (2017). Wieloaspektowa ocena funkcjonowania jednostek śródlądowych i rzeczno-morskich z zastosowaniem modeli decyzyjnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
12.Łosiewicz, Z., Kaup, M., Mironiuk, W. (2018). Problematyka wyboru napędu śródlądowych jednostek pływających w aspekcie efektywności, bezpieczeństwa i ekologii. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 121, 223-232.
13.Rozporządzenie (2016). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE. Dz. Urz. UE L 252/53.