Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Rzetelność naukowa

W poszanowaniu etycznej postawy Autora oraz w trosce o jakość i rzetelność naukową naszego czasopisma wszystkie wykryte przypadki „ghostwriting”, a także „guest autorship” będące przejawem nierzetelności naukowej, będą ujawniane wraz z powiadomieniem instytucji, w której Autor jest afiliowany.

„Ghostwriting” oznacza, że ktoś wniósł istotny wkład w powstanie opracowania, ale nie jest ujawniony jako jeden z jego Autorów.

„Guest authorship” („honorary authorship”) oznacza, że udział danej osoby był znikomy (lub w ogóle nie miał miejsca), a mimo tego jest ona autorem/współautorem publikacji

 

Aby przeciwdziałać przypadkom "ghostwriting", "guest authorship" redakcja czasopisma:

  • wymaga od Autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający manuskrypt.

  • wymaga umieszczania w artykule informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów ("financial disclosure").

Oświadczenia autorów

Do tekstu powinno być dołączone podpisane przez Autora/-ów oświadczenie (skan):

Oświadczenie autora