Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Procedura recenzji

Artykuły są poddawane następującej procedurze recenzowania:

Do dalszego etapu są kwalifikowane prace, które wpisują się w tematykę zeszytów i spełniają wszystkie wymogi wydawnicze. Jeśli tekst spełnia kryteria formalno-naukowe, zostanie przekazany dwóm, niezależnym recenzentom, z listy opublikowanej na stronie www naszego czasopisma. Jeśli artykuł kryteriów formalno-naukowych nie spełnia, zostanie odesłany autorowi w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie, z ewentualnymi sugestiami dotyczącymi stosownych zmian, pozwalającymi na ponowne złożenie artykułu.

Komitet Redakcyjny powołuje na recenzentów artykułu dwóch, niezależnych recenzentów. Od recenzentów wymaga się podpisania oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów

W wypadku artykułu napisanego w języku angielskim lub innym języku konferencyjnym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, której siedziba znajduje się w kraju innym niż kraj, w którym zatrudniony jest autor pracy.

Autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości (zasada double-blind review).

Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów zamieszczonych w danym numerze Zeszytów Naukowych nie są ujawniane.

Recenzja ma formę pisemną i jest sporządzana na formularzu recenzji (do pobrania z zakładki „Formularz recenzji"). W ocenie artykułu brane są pod uwagę następujące kryteria:

zgodność artykułu z profilem pisma,
oryginalność treści artykułu,
wkład artykułu do wiedzy o przedmiocie badań,
poprawność merytoryczna.
Recenzje mają formę pisemną i zawierają jednoznaczną konkluzję co do dopuszczenia (bądź nie) artykułu do druku. W przypadku rozbieżności w ocenach artykułu przedstawionych przez dwóch recenzentów – artykuł kierowany jest do kolejnego – trzeciego recenzenta (recenzja rozstrzygająca).

Recenzje są podstawą ostatecznej decyzji Komitetu Redakcyjnego w zakresie przyjęcia artykułu do druku. Postanowienia Komitetu Redakcyjnego kończą się jedną z następujących konkluzji:

artykuł jest bez zarzutu i kwalifikuje się do publikacji,
artykuł wymaga pewnych (małych) poprawek i po ich dokonaniu kwalifikuje się do publikacji,
artykuł wymaga istotnych (dużych) poprawek i kwalifikacja do publikacji musi zostać poprzedzona powtórną recenzją,
artykuł nie kwalifikuje się do druku.
W przypadku, kiedy do artykułu zostały zgłoszone uwagi, autorzy proszeni są o ich uwzględnienie w nowej wersji artykułu oraz złożenie oświadczenia o ich dokonaniu.

W sytuacji, kiedy uwagi nie mogą zostać uwzględnione, autorzy proszeni są o pisemne ustosunkowanie się do nich i wyjaśnienie powodu ich nieuwzględnienia.

Recenzenci Czasopisma

Lista recenzentów w roku 2016

prof. dr ing. Oscar Martinez Álvaro (Universidad Politecnica de Madrid)
prof. dr Stane Bozicnik (University of Maribor)
prof. dr Verica Dancevska (Univerzitet "sw. Kliment Ochridski", Bitola)
dr hab. Tadeusz Dyr, prof. PR (Politechnika Radomska)
prof. dr Ing. Alica Kalasowa (Žilinska Univerzita)
dr hab. Danuta Kisperska – Moroń, prof. UE w Katowicach (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr hab. Elżbieta Marciszewska, prof. SGH (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie)
prof. dr Ing. Vlastimir Melichar (Universita Pardubice)
prof. dr hab. Wojciech Paprocki, prof. zw. (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie)
dr. hab. Robert Tomanek, prof. UE w Katowicach (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. dr ing. Miroslav Svitek (Českè Vysokè Učeni Technickè v Praze)
prof. dr hab. Hermann Witte (Hochschule Osnabrück, University of Applied Sciences)
prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król, prof. zw. (Uniwersytet Gdański)