Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Zasady przyjmowania artykułów PTiL

Autor może zgłosić tylko jeden artykuł (zasada obejmuje również współautorstwo).

Nadsyłane artykuły powinny mieścić się w tematyce zeszytów:

Aktualne problemy transportu i logistyki
Problemy rozwoju transportu i logistyki,
Polityka transportowa,
Infrastruktura transportowa i logistyczna,
Problemy rynku usług TSL,
Zarządzanie łańcuchami dostaw,
Logistyka przedsiębiorstw,
Innowacje w transporcie i logistyce,
Zarządzanie jakością w transporcie i logistyce,
Transport i logistyka wobec zrównoważonego rozwoju,
Prawne aspekty transportu i logistyki.
Warunkiem przekazania artykułu do recenzji jest wniesienie opłaty w wyznaczonym terminie.

Do recenzji i publikacji zostaną przekazane WYŁĄCZNIE artykuły mieszczące się w tematyce zeszytu oraz przygotowane zgodnie z zasadami wydawniczymi Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

Artykuły powinny być dostarczane w wersji elektronicznej - przesłane e-mailem na adres: ptil@wzieu.pl.

Format wydania

ZASADY WYDAWNICZE
WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Objętość artykułu - maksymalnie 12 stron.
Plik artykułu powinien być zapisany jako dokument w programie Word.
Należy zwrócić uwagę na miejsce Imienia i Nazwiska Autora/Autorów oraz afiliację – zgodnie ze wzorem .
Artykuł powinien zawierać ściśle wyodrębnione części: streszczenie w języku polskim, słowa kluczowe (od 3 do 5), wstęp, rozdziały, podrozdziały, zakończenie (wnioski, podsumowanie), tytuł artykułu w języku obcym, streszczenie w języku obcym ze zwrotem "Translated by...", słowa kluczowe w języku obcym – wg wzoru.
Streszczenie (150-200 słów) powinno być przygotowane według schematu: cel artykułu, metodyka analizy, wyniki, wnioski.
Przypisy źródłowe – obowiązuje styl APA, według wzoru: styl_Apa.pdf
Na końcu artykułu należy zamieścić spis literatury – obowiązuje styl APA (wzór podany wyżej)
W przypadku, gdy artykuł został napisany w ramach projektu badawczego, badań statutowych lub jest referatem, itd. – odpowiednie informacje na ten temat należy podać w przypisie.
Przy komputerowej edycji tekstu powinny być przestrzegane następujące reguły:

czcionka – Times New Roman, (poza tytułem głównym – zgodnie ze wzorem),
odstęp między wierszami - 1,5,
marginesy – po 2,5 cm każdy,
w całej pracy obowiązuje standardowa wielkość czcionki (12 pkt), źródła rysunków, tabel, wykresów itp. powinny być zapisane czcionką TNR 10 pkt.
można używać pogrubionych liter i kursywy, nie należy stosować podkreśleń.
Tabele i rysunki (wykresy, schematy):

muszą być przygotowane w taki sposób, aby były czytelne w wersji czarno-białej,
maksymalna szerokość – 12,5 cm,
maksymalna wysokość – 17 cm,
rysunki i tabele powinny być edytowalne, jeżeli rysunki są wykonane w programie Corel Draw lub Excel należy dostarczyć je dodatkowo jako odrębne pliki źródłowe w danym programie,
Zdjęcia - rozdzielczość 300 dpi, (maks. szerokość - 12,5 cm, maks. wysokość - 17 cm),
Skanowane rysunki, schematy - czarno-białe (liniowe), rozdzielczość 600-1200 dpi w formacie *.tif lub *.jpg.

Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków z Internetu.

Zapisywanie wzorów: tekst główny - 11 pkt., indeksy - 7 pkt, maks. szerokość wzoru – 12cm. W całej pracy wzory i oznaczenia należy konsekwentnie zapisywać czcionką prostą lub kursywą.

Formatka artykułów jaką należy stosować zgodnie z opisem znajduje poniżej:

Wzór - formatka artykułu

 

Terminy i opłaty

Informujemy, że od 2012 roku publikacja artykułów czasopiśmie „Problemy Transportu i Logistyki” jest odpłatna.

Opłata za publikację artykułu wynosi 600 zł.

Trwa nabór do zeszytów, które będą wydane w 2017 roku:

- nr 2 (38) – termin przekazania tekstów: 15.01.2017r.

- nr 3 (39) – termin przekazania tekstów: 15.04.2017r.

Formatka dla artykułów

Formatka artykułów jaką należy stosować zgodnie z opisem znajduje poniżej:

wzór