Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2022.38-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 38 2022
Integracja planowania przestrzennego z planowaniem społeczno-gospodarczym na poziomie lokalnym w kontekście zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Autorzy: Joanna Ćwiklińska-Ziomek ORCID
Związek Miast Polskich
Słowa kluczowe: planowanie strategiczne planowanie przestrzenne model funkcjonalno- -przestrzenny strategia rozwoju gminy
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:11 (35-45)
Klasyfikacja JEL: O18 O21 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji integrowania planowania strategicznego i planowania przestrzennego wynikającej z wprowadzonych w 2020 roku (Ustawa, 2020) i projektowanych przepisów prawa1. Tekst bazuje na analizie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także projektów zmian i uzasadnień do projektów zmian ww. ustaw2. W tekście tym szczególną uwagę zwrócono na integrowanie działań planistycznych – w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym – na poziomie lokalnym. Wskazano, że istotnym wzmocnieniem zapoczątkowanego w 2020 roku procesu wdrażania zintegrowanego systemu programowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego na poziomie gminy, na bazie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej, ustalenia i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, może stać się planowana zmiana przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Korzeniak, G. (2012). Zintegrowane planowanie rozwoju miast – propozycja modelu. Problemy Rozwoju Miast, 3, 59–71.
2.Markowski, T. (2015). Zintegrowane planowanie rozwoju – dylematy i wyzwania. Studia KPZK, 161, 12–26.
3.Markowski, T., Drzazga, D. (2015). Koncepcja systemu zintegrowanego planowania rozwoju w Polsce (założenia i zasady kierunkowe budowania systemu). Studia KPZP, 164, 10–42.
4.Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z dnia 22.04.2022 r. https://legislacja.gov.pl/docs//2/12359051/ 12873801/12873802/dokument552219.pdf.
5.Roman, G. (2022). Model funkcjonalno-przestrzenny jako integrator planowania przestrzennego i strategicznego. https://frdl.mazowsze.pl/static/upload/store/frdl/ANALIZY_CELOWE/ analiza-2-2022.pdf.
6.Sołtys, J. (2008). Metody planowania strategicznego gmin z uwzględnieniem aspektów przestrzennych i rozwoju zrównoważonego. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
7.Sołtys, J. (2015). Problemy planowania strategii i zagospodarowania przestrzennego w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych. Studia KPZK, 259, 13–29.
8.Sztando, A. (2021). Integracja gminnego zarządzania przestrzenią z zarządzaniem strategicznym rozwojem gmin. https://pl.linkedin.com/pulse/w-przeddzie%C5%84-domkni %C4%99cia-systemu-integracja-z-4-andrzej-sztando.
9.Uchwała Rady Ministrów z 13 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Monitor Polski z 2012, poz. 252.
10.Ustawa z 15 lipca 2020 roku o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2020 poz. 1378.
11.Ustawa z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. T.j. Dz.U. 2022 poz. 503.
12.Ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. T.j. Dz. U 2022 poz. 559.
13.Uzasadnienie do ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=64.
14.Uzasadnienie do zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. https://legislacja.gov.pl/docs//2/12359051/12873795/12873796/ dokument552212.pdf.
15.Wojnicka-Sycz, E. (2018). Koncepcja i wymiary zintegrowanego planowania rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego. Zarządzanie i Finanse, 16 (1, cz. 1), 257–273.
16.Załącznik do wniosku dotyczącego decyzji wykonawczej Rady w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększenia odporności Polski SWD (2022). https://op.europa. eu/en/publication-detail/-/publication.