Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Media społecznościowe w procesie planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej

Autorzy: Alina Zajadacz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: media społecznościowe planowanie turystyczne region
Rok wydania:2017
Liczba stron:20 (127-146)
Klasyfikacja JEL: M15 O21 O35 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji wykorzystania mediów społecznościowych (MS) jako źródeł informacji użytecznych w poszczególnych fazach tworzenia, wdrażania i monitorowania planów rozwoju turystyki w skali regionalnej. W pierwszej części opracowanie ma charakter przeglądowy, zawiera syntetyczne omówienie tematów badań związanych z wykorzystaniem MS w turystyce. Przegląd ten daje obraz możliwości wykorzystania MS jako narzędzi pozyskiwania i przekazywania informacji przydatnych w procesie planowania rozwoju turystyki. Omówiono także podstawowe etapy planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej, przyjmując schemat zaproponowany przez Coopera, Fletchera, J., Fyalla, A., Gilberta i Wanhilla (2005). Druga część artykułu przedstawia koncepcję wykorzystania MS jako źródeł informacji użytecznych w kluczowych etapach planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej. Koncepcja ta ukazuje z jednej strony perspektywy praktycznego wykorzystania baz danych generowanych w MS, natomiast z drugiej strony wyzwania związane z potrzebą dalszego pogłębiania badań nad metodami planowania turystyki adekwatnymi do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań jej rozwoju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amaro, S., Duarte, P., Henriques, C. (2016). Travelers’ Use of Social Media: A Clustering Approach. Annals of Tourism Research, 59, 1–15.
2.Amersdorffer, D., Bauhuber, F., Oellrich, J. (2012). The Economic and Cultural Aspects of the Social Web: Implications for the Tourism Industry. Journal of Vacation Marketing, 18 (3), 175–184.
3.Ayeh, J.K., Au, N., Law, R. (2013). Predicting the Intention to Use Consumer-generated Media for Travel Planning. Tourism Management, 35, 132–143.
4.Barreda, A., Nusair, K., Bilgihan, A., Okumus, F. (2013). Developing a Brand Structure Pyramid Model for Travel-related Online Social Networks. Tourism Review, 68 (4), 49–70.
5.Boley, B.B., Magnini, V.P., Tuten, T.L. (2013). Social Media Picture Posting and Souvenir Purchasing Behavior: Some Initial Findings. Tourism Management, 37, 27–30.
6.Bradbury, K. (2011). Blogbury N Academic Writing N Analysis Paper: Fall 2011: The Growing Role of Social Media in
7.Tourism Marketing (COMM 427). Pobrane z: http://kelseybradbury.weebly.com/uploads/1/0/9/2/10927387/tourismsocialmedia-comm427.pdf (10.08.2016).
8.Burgess, S., Sellitto, C., Cox, C., Buultjens, J. (2011). Trust Perceptions of Online Travel Information by Different Content Creators: Some Social and Legal Implications. Information Systems Frontiers, 13 (2), 221–235.
9.Bustos, F., Lopez, J., Julian, V., Rebollo, M. (2009). STRS: Social Network Based Recommender System for Tourism
10.Enhanced with Trust. Paper presented at the international symposium on distributed computing and artificial intelligence, Oct 22–24, 2008. Salamanca: Univ Salamanca.
11.Bynum Boley, B., Magnini, V.P., Tuten, T.L. (2013). Social Media Picture Posting and Souvenir Purchasing Behavior: Some Initial Findings. Tourism Management, 37, 27–30.
12.Cabiddu, F., De Carlo, M., Piccoli, G. (2014). Social Media Affordances: Enabling Customer Engagement. Annals of Tourism Research, 48, 175–192.
13.Chenga, M., Edwardsa, D. (2015). Social Media in Tourism: A Visual Analytic Approach. Current Issues in Tourism, 18 (11), 1080–1087.
14.Chua, A., Servillo, L., Marcheggiani, E., Vande Moere, A. (2016). Mapping Cilento: Using Geotagged Social Media Data to Characterize Tourist Flows in Southern Italy. Tourism Management, 57, 295–310.
15.Chung, J.Y., Buhalis, D. (2008). Web 2.0: A Study of Online Travel Community. W: P. O’Connor, W. Höpken, U. Gretzel (red.), Information and Communication Technologies in Tourism 2008 (s. 70–81). New York: Springer-Wien.
16.Cohen, H. (2011). Social Media Definitions. Posted by Heidi Cohen on May 9, 2011 in Actionable Marketing Guide. Pobrane z: http://heidicohen.com/social-media-definition/ (10.08.2016).
17.Cooper, Ch., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., Wanhill, S. (2005). Tourism, Principles and Practice. Harlow: Pearson Education.
18.Dijkmans, C., Kerkhof, P., Beukeboom, C.J. (2015). A Stage to Engage: Social Media Use and Corporate Reputation. Tourism Management, 47, 58–67.
19.Dorenda-Zaborowicz, M. (2012). Marketing w social media. Nowe Media, 3, 59–79.
20.Drews, W., Schemer, C. (2010). eTourism for All? Online Travel Planning of Disabled People. Paper presented at the International Conference on Information and Communication Technologies in Tourism, Feb 10–12, 2010. Switzerland: Lugano.
21.Dwivedi, M., Yadav, A., Venkatesh, U. (2011). Use of Social Media by National Tourism Organizations: A Preliminary Analysis. Information Technology & Tourism, 13 (2), 93–103.
22.Fenza, G., Fischetti, E., Furno, D., Loia, V. (2011). A Hybrid Context Aware System for Tourist Guidance Based on
23.Collaborative Filtering. Paper presented at the IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ 2011), Jun 27–30, 2011. Taipei, Taiwan.
24.Fjelstul, J., Wang, Y., Xu, L. (2012). Examining the RV Travelers’ Camping Experience: A Social Media Approach. Tourism Analysis, 17 (4), 403–415.
25.Fotis, J. (2012). Discussion of the Impacts of Social Media in Leisure Tourism: “The Impact of Social Media on Consumer Behaviour: Focus on Leisure Travel”. Pobrane z: http://johnfotis.blogspot.com.au/p/projects.html (10.08.2016).
26.Fotis, J., Buhalis, D., Rossides, N. (2012). Social Media Use and Impact during the Holiday Travel Planning Process. Paper presented at the 19th international conference on information and communication technologies in travel and tourism (ENTER), Jan 25–27, 2012. Sweden: Helsingborg.
27.Fotis, J., Rossides, N., Buhalis, D. (2010). Social Media Impact on Leisure Travel: The Case of the Russian Market and the
28.Challenges for the Cyprus Tourism Industry. Paper presented at the 3rd annual Euromed conference of the Euromed Academy of Business: Business developments across countries and cultures, Nov 04–05, 2010. Nicosia, Cyprus: Univ Nicosia.
29.Ghose, A., Ipeirotis, P.G., Li, B. (2012). Designing Ranking Systems for Hotels on Travel Search Engines by Mining UserGenerated and Crowd Sourced Content. Marketing Science, 31 (3), 493–520.
30.Gladwell, M., Shirky, C. (2011). From Innovation to Revolution. Do Social Media Make Protests Possible? „Foreign Aff airs”, March/April. Pobrane z: http://www.foreignaff airs.com/articles/67325/malcolm-gladwell-and-clay-shirky/ from-innovation-to-revolution (10.08.2016).
31.Gretzel, U., Fesenmaier, D., O’Leary, J. (2006). The Transformation of Consumer Behaviour. W: D. Buhalis, C. Costa (red.), Tourism Business Frontiers: Consumers, Products and Industry (s. 9–18). Burlington, MA: Elsevier.
32.Gretzel, U., Yoo, K. (2008). Use and Impact of Online Travel Reviews. W: P. O’Connor, W.M. Hopken, U. Gretzel (red.), Information and Communication Technologies in Tourism (s. 35–46). Vienna: Springer-Verlag Wien.
33.Haysa, S., Pageb, S.J., Buhalis, D. (2013). Social Media as a Destination Marketing Tool: Its Use by National Tourism Organisations. Current Issues in Tourism, 16 (3), 211–239.
34.Hede, A.M., Kellett, P. (2012). Building Online Brand Communities: Exploring the Benefits, Challenges and Risks in the Australian Event Sector. Journal of Vacation Marketing, 18 (3), 239–250.
35.Horster, E., Gottschalk, C. (2012). Computer-assisted Webnography: A New Approach to Online Reputation Management in Tourism. Journal of Vacation Marketing, 18 (3), 229–238.
36.Hsu, Y.L. (2012). Facebook as International eMarketing Strategy of Taiwan Hotels. International Journal of Hospitality Management, 31 (3), 972–980. http://www.globalwebindex.net/hubfs/Reports/GWI_Social_Report_-_Q3_2015_Summary.pdf (10.08.2016). https://www.tripadvisor.in/ (10.08.2016).
37.Hudson, S., Roth, M.S., Madden, T.J., Hudson, R. (2015). The Effects of Social Media on Emotions, Brand Relationship Quality, and Word of Mouth: An Empirical Study of Music Festival Attendees. Tourism Management, 47, 68–76.
38.Hudson, S., Thal, K. (2013). The Impact of Social Media on the Consumer Decision Process: Implications for Tourism Marketing. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30 (1/2), 156–160.
39.Illum, S.F., Ivanov, S.H., Liang, Y. (2010). Using Virtual Communities in Tourism Research. Tourism Management, 31 (3), 335–340.
40.Kachniewska, M. (2013). Media społecznościowe jako narzędzie nowoczesnego marketingu usług hotelarskich. W: P. Dominik (red.), Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie (s. 106–121). Warszawa: Almamer.
41.Kaplan, A.M., Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53 (1), 59–68.
42.Krupski, R. (red.) (2014). Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 27.
43.Kurek, W., Mika, M. (2007). Podstawowe pojęcia. W: W. Kurek (red.), Turystyka (s. 23–29). Warszawa: PWN.
44.Leung, X.Y., Bai, B. (2013). How Motivation, Opportunity, and Ability Impact Travelers’ Social Media Involvement and Revisit Intention. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30 (1/2), 58.
45.Liburd, J.J. (2012). Tourism Research 2.0. Annals of Tourism Research, 39 (2), 883–907.
46.Matloka, J., Buhalis, D. (2010). Destination Marketing through User Personalised Content (UPC). Paper presented at the international conference on information and communica-tion technologies in tourism, Feb 10–12, 2010, Lugano, Switserland.
47.Minazzi, R. (2015). Social Media Marketing in Tourism and Hospitality. Switzerland: Springer International Publishing.
48.Munar, A.M., Jacobsen, J.K. (2014). Motivations for Sharing Tourism Experiences through Social Media. Tourism Management, 43, 46–54.
49.Murphy, H.C., Gil, E.A.C., Schegg, R. (2010). An Investigation of Motivation to Share Online Content by Young Travelers
50.– Why and Where. Paper presented at the international conference on information and communication technologies in tourism, Feb 10–12, 2010. Switzerland: Lugano.
51.Ok Lyu, S. (2016). Travel Selfies on Social Media as Objectified Self-presentation. Tourism Management, 54, 185–195.
52.Schaffera, V. (2015). Student Mentors: Aiding Tourism Businesses to Overcome Barriers to Social Media. Current Issues in Tourism, 18 (11), 1022–1031.
53.Paris, C.M. (2011). Understanding the Statusphere and Blogosphere: An Analysis of Virtual Backpacker Spaces. Paper presented at the international conference on information and communication technologies in tourism 2011, Jan 26–28, 2011. Austria: Innsbruck.
54.Paris, C.M. (2012a). Flashpackers: An Emerging Sub-culture? Annals of Tourism Research, 39 (2), 1094–1115.
55.Paris, C.M. (2012b). Flashpacking: A Discussion of Independent Travel in a Digital World. Paper presented at the 19th international conference on information and communication technologies in travel and tourism (ENTER), Jan 25–27, 2012. Sweden: Helsingborg.
56.Parra-López, E., Bulchand-Gidumal, J., Gutiérrez-Taño, D., Díaz-Armas, R. (2011). Intentions to Use Social Media in Organizing and Taking Vacation Trips. Computers in Human Behavior, 27 (2), 640–654.
57.Pawlicz, A. (2015). Wykorzystanie mediów społecznościowych jako narzędzia marketingu turystycznego przez gminy leżące na terenach parków narodowych w Polsce. Ekonomia i Środowisko, 4 (55), 176–187.
58.Pawlikowska-Piechotka, A. (2014). Planowanie przestrzeni turystycznej. Gdynia: Novae Res.
59.Pennington-Gray, L., London, B., Cahyanto, I., Klages, W. (2011). Expanding the Tourism Crisis Management Planning
60.Framework to Include Social Media: Lessons from the Deepwater Horizon Oil Spill 2010. International Journal of Tourism Anthropology, 1 (3), 239–253.
61.Phillips, P., Moutinho, L. (2014). Critical Review of Strategic Planning Research in Hospitality and Tourism. Annals of Tourism Research, 48, 96–120.
62.Rodríguez, I.L. (2009). Social Media in Tourism Behaviour. Master Degree Dissertation. Bournemouth University and Université de Savoie. Pobrane z: http://www. du.se/PageFiles/18846/RodrguezIreneLucena.pdf. (10.08.2016).
63.Rodriguez-Diaz, M., Espino-Rodriguez, T.F. (2008). A Model of Strategic Evaluation of a Tourism Destination Based on Internal and Relational Capabilities. Journal of Travel Research, 46 (4), 368–380.
64.Ružić, D., Biloš, A. (2010). Social Media in Destination Marketing Organisations (DMOs). W: Tourism & Hospitality Management Conference Proceedings (s. 178–190). Croatia.
65.Schroeder, A., Pennington-Gray, L., Donohoe H., Kiousis, S. (2013). Using Social Media in Times of Crisis. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30 (1/2), 126–143.
66.Senders, A., Govers, R., Neuts, B. (2013). Social Media Affecting Tour Operators’ Customer Loyalty. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30 (1/2), 41–57.
67.Shao, J., Li, X., Morrison, A. (2016). Social Media Micro-film Marketing by Chinese Destinations: The Case of Shaoxing. Tourism Management, 54, 439–451.
68.Sigala, M. (2011). Social Media and Crisis Management in Tourism: Applications and Implications for Research. Information Technology & Tourism, 13 (4), 269–283.
69.Sigala, M., Christou, E., Gretzel, U. (2012). Social Media in Travel, Tourism and Hospitality: Theory, Practice and Cases. Burlington: Ashgate Publishing Company.
70.Simms, A. (2012). Online User-generated Content for Travel Planning – Different for Different Kinds of Trips? E-review of Tourism Research, 10 (3), 1–10.
71.Sotiriadis, M.D., van Zyl, C. (2013). Electronic Word-of-Mouth and Online Reviews in Tourism Services: The Use of Twitter by Tourists. Electronic Commerce Research, 13 (1), 103–124.
72.Stankov, U., Lazić, L., Dragićević, V. (2010). The Extent of Use of Basic Facebook User-generated Content by the National Tourism Organizations in Europe. European Journal of Tourism Research, 3 (2), 105–113.
73.Stepchenkova, S., Zhan, F. (2013). Visual Destination Images of Peru: Comparative Content Analysis of DMO and Usergenerated Photography. Tourism Management, 36, 590–601.
74.Szromek, A. (red.) (2016). Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym. Kraków: Proksenia.
75.Tham, A., Croy, G., Mair, J. (2013). Social Media in Destination Choice: Distinctive Electronic Word-of-Mouth Dimensions. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30 (1/2), 144–155.
76.Think Social Media (2012). How Social is Your DMO? US Tourism Office Edition. Pobrane z: http://thinksocialmedia. com/2012/12/how-social-is-your-dmo-us-tourism-office-edition-q4-2012-edition/ (10.08.2016).
77.UNWTO (2016). World Tourism Barometer, 14. Pobrane z; http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom16_03_ may_excerpt_pdf (10.08.2016).
78.Valls, J.F., Ouro, A., Freund, D., Andrade, M.J. (2013). Analysis of Social Media Platforms and Their Potential Value for the Tourism Industry. Pobrane z: http://www.tsi.url.edu/img/user/content/file/3153__223.pdf (10.08.2016).
79.Vasiliki, V., Kostas, Z. (2010). Locating Central Travelers’ Groups in Travel Blogs’ Social Networks. Journal of Enterprise Information Management, 23 (5), 595–609.
80.Verma, R., Stock, D., McCarthy, L. (2012). Customer Preferences for Online, Social Media, and Mobile Innovations in the Hospitality Industry. Cornell Hospitality Quarterly, 53 (3), 183–186.
81.VTIC (2012). The Definitive Proof of Social Media’s Worth to Tourism. Pobrane z: http://www.vtic.com.au/node/263 (10.08.2016).
82.Wang, Y., Yu, Q., Fesenmaier, D.R. (2002). Defining the Virtual Tourist Community: Implications for Tourism Marketing. Tourism Management, 23 (4), 407–417.
83.Xiang, Z., Gretzel, U. (2010). Role of Social Media in Online Travel Information Search. Tourism Management, 31, 179– 188.
84.Yoo, K.H., Gretzel, U., Zach, F. (2011). Travel Opinion Leaders and Seekers. Paper presented at the international conference on information and communication technologies in tourism, Jan 26–28, 2011, Innsbruck.
85.Zehrer, A., Grabmüller, A. (2012). Social Media Marketing in Tourism Education Insights into the Development and Value of a Social Network Site for a Higher Education Institution in Tourism. Journal of Vacation Marketing, 18 (3), 221–228.
86.Zeng, B., Gerritsen, R. (2014). What Do We Know about Social Media in Tourism? A Review. Tourism Management Perspectives, 10, 27–36.