Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2022.38-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 38 2022
Włączanie mieszkańców w proces planowania strategicznego

Autorzy: Barbara Łączna ORCID
Związek Miast Polskich

Wiesława Kwiatkowska ORCID
Związek Miast Polskich
Słowa kluczowe: partycypacja społeczna konsultacje społeczne strategia mieszkańcy współrządzenie włączenie interesariuszy
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:11 (143-153)
Klasyfikacja JEL: O18 O21 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano narzędzia i techniki – opracowane przez Związek Miast Polskich – wykorzystywane przez interesariuszy z małych i średnich miast przy tworzeniu dokumentów o charakterze strategicznym. W tekście zwrócono szczególną uwagę na znaczenie angażowania społeczności lokalnej przy tworzeniu dokumentów strategicznych w jednostkach samorządu terytorialnego (dalej: JST), a także wskazano konkretne narzędzia, które wspomagają proces ich aktywizacji. Podstawą opracowania była krytyczna analiza dokumentów powstałych w procesie przygotowania planów rozwoju lokalnego w 54 miastach małych i średnich tracących swoje funkcje, będących uczestnikami II etapu programu Rozwój lokalny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieńkiewicz, M. (2008). Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
2.Graniszewski, L. (2017). Governance w Polsce – udział organizacji pozarządowych we współrządzeniu publicznym. Rocznik Administracji Publicznej, 3, 166–181.
3.Izdebski, H. (2007). Od administracji publicznej do public governance. Zarządzanie Publiczne, 1 (1), 7–20.
4.Jastrzębska, E. (2016). Angażowanie interesariuszy jako istota społecznej odpowiedzialności według ISO 26000. W: A. Wiśniewska, A. Kozłowska (red.), Reklama i PR z perspektywy współczesnych problemów komunikacji marketingowej (s. 71–91). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu.
5.Konin. Plan Rozwoju Lokalnego 2020–2030. https://www.konin.pl/index.php/jeden-news-1432/ konin-chce-sie-rozwijac-dzieki-funduszom-norweskim-10284.html?file=files/dokumenty/ projekt_rozwoj_lokalny/plan_rozwoju_lokalnego_konin.pdf.
6.Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Krosno na lata 2021–2030. https://www.krosno.pl/storage/file/ core_files/2020/5/11/b79a6f90409d19a694a8c112ac1f316b/plan_rozwoju_lokalnego.pdf.
7.Plan Rozwoju Lokalnego Starachowice. Gotowi na STARt w przyszłość! (2020).
8.Podgórecki, A. (1991). Teoria społeczeństwa polskiego. W: A. Sułek, W. Wincławski (red.), Przełom i wyzwanie. Warszawa–Toruń.
9.Pomianek, I. (2010). Aktywność samorządów i partycypacja społeczna w kreowaniu warunków sprzyjających rozwojowi lokalnemu. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 10 (25) 4, 64–73.
10.Sroka, J., Podgórska-Rykała, J. (2019). Administrowanie, zarządzanie czy współrządzenie – optymalny model dla administracji. Wspólnota, 22, 33–35.
11.Wojciechowski, E., Podgórniak-Krzykacz, A., Kalisiak-Mędelska, M., Chądzyński, J. (2014).
12.Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Współpraca i konkurencja. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.