Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2022.38-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 38 2022
Analiza przestrzennych uwarunkowań rozwoju obszaru powiatu jako element diagnozy w procesie budowania strategii ponadlokalnej

Autorzy: Marek Karzyński ORCID
Związek Miast Polskich

Marcin Turzyński ORCID
Związek Miast Polskich

Grzegorz Roman ORCID
Związek Miast Polskich
Słowa kluczowe: przestrzenne uwarunkowania rozwoju analizy przestrzenne strategia rozwoju model struktury funkcjonalno-przestrzennej zwartość zabudowy dostępność przestrzenna jakość życia zapotrzebowanie na nową zabudowę
Rok wydania:2022
Liczba stron:15 (119-133)
Klasyfikacja JEL: O18 O21 R14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano zakres i metody analiz uwarunkowań przestrzennych rozwoju wykonanych w celu stworzenia strategii ponadlokalnych Partnerstwa Powiatu Szczecineckiego i Partnerstwa Kolbuszowskiego. Wnioski były podstawą formułowania celów rozwoju przestrzennego oraz ustaleń i rekomendacji zawartych w modelach struktury funkcjonalno-przestrzennej obu obszarów. Część analiz miała charakter uniwersalny, część to odpowiedź na sytuację obszarów zagrożonych depopulacją oraz degradacją układów zabudowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Korzeniewski, W. (1980). Normatyw urbanistyczny i mieszkaniowy 1974: informator. Warszawa: Ośrodek Informacji Budownictwa.
2.Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR). Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 17 września 2017 r., M.P. 2019 poz. 1060.
3.Kudłacz, T. (2015). Problemy integracji planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym. Studia KPZK PAN, 161: 31–42.
4.Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (PZPWP) (2018). Uchwała nr LIX/930/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r. Dz. Urz. Woj. 2018 r. poz. 3937.
5.Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego (PZPWZP) (2020). Uchwała nr XVII/214/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2020 r., Dz. Urz. Woj. 2020 r. poz. 3564.
6.Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 (SRWP) (2020). Uchwała nr XXVII/ 458/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2020 r., Dz. Urz. Woj. 2020 r. poz. 3871.
7.Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2030 roku (SRWZ) (2019). Uchwała nr VIII/100/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r.
8.Śleszyński, P., Bański, J., Degórski, M., Komornicki, T. (2019). Aktualizacja delimitacji obszarów problemowych w Polsce na 2018 rok. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.
9.Śleszyński, P., Herbst, M., Komornicki, T., Wiśniewski, R., Bański, J., Biedka, W., Celińska- -Janowicz, D., Degórski, M., Goch, K., Goliszek, S., Grabowska, M., Mazur, M., Olechnicka, A., Otmianowski, M., Piotrowski, F., Płoszaj, A., Rok, J., Smętkowski, M., Stępień, M., Śliwowski, P., Więckowski, M., Wojnar, K. (2020). Studia nad obszarami problemowymi w Polsce. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
10.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. T.j. Dz.U. 2021 poz. 741 z późn. zm.