Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2022.38-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 38 2022
Nowe regulacje prawne strategicznego planowania rozwoju lokalnego i ponadlokalnego

Autorzy: Łukasz Strutyński ORCID
Związek Miast Polskich
Słowa kluczowe: planowanie strategiczne polityka rozwoju planowanie rozwoju lokalnego planowanie rozwoju ponadlokalnego strategia rozwoju gminy strategia rozwoju ponadlokalnego
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:8 (27-34)
Klasyfikacja JEL: O18 O21 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zmiany prawne wprowadzone w latach 2020–2022 były ważnym etapem kształtowania się w Polsce w istocie nowego systemu planowania strategicznego. Na poziomie lokalnym podstawowymi dokumentami z zakresu planowania strategicznego stały się strategie rozwoju gmin oraz strategie rozwoju ponadlokalnego. Ustawodawca określił zarówno materialne i formalne aspekty opracowywania tych dokumentów, jak również podstawy prawne ich przyjmowania. Nowy stan prawny w połączeniu z rozpoczynającą się europejską perspektywą finansową 2021–2027 może istotnie wpłynąć na prowadzenie lokalnej polityki rozwoju. Najbliższe lata będą praktycznym sprawdzianem przyjętych rozwiązań
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akty prawne i ich uzasadnienia
2.Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079).
3.Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1378 z późn. zm.).
4.Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1057 z późn. zm.).
5.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn. zm.).
6.Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, s. 1, druk sejmowy nr 64, Sejm IX kadencji.
7.Piśmiennictwo
8.Dolnicki, B. (red.) (2021). Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. wyd. III.
9.Hoinkis, D., Cieplak, J., Machowski, T., Odzimek, W. (2021). Strategia Rozwoju Gminy. Poradnik praktyczny. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
10.OECD (2021). Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/b1c061dd-pl.
11.Stanowisko Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w sprawie Zmiany ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i zmianie innych ustaw z 22 kwietnia 2019 r.
12.Stanowisko Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w sprawie likwidacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju i potrzeby instytucjonalnej integracji systemu zarządzania rozwojem z dnia 4 lutego 2020 r.
13.Stanowisko Towarzystwa Urbanistów Polskich w sprawie reformowania planowania i zagospodarowania przestrzennego z dnia 28 lutego 2020 r.
14.Śleszyński, P., Bański, J., Degórski, M., Komornicki, T. (2017). Delimitacja Obszarów Strategicznej Interwencji Państwa: obszarów wzrostu i obszarów problemowych. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
15.Śleszyński, P., Mazurek, D. (2020). Obszary strategicznej interwencji, problemowe i funkcjonalne w dokumentach strategicznych szczebla krajowego i wojewódzkiego. Studia Regionalne i Lokalne, 1 (79), 30–59.
16.Wlaźlak, K. (2020). Nowy system dokumentów strategicznych i programowych w JST dotyczących polityki rozwoju. Komentarz praktyczny. Lex.
17.Inne
18.Umowa Partnerstwa dla Realizacji Polityki Spójności w Polsce, Warszawa, 30 czerwca 2022 r.
19.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 20 lipca 2021 r. II SA/Op 313/21.
20.Związek Miast Polskich (2020). Polityka rozwoju miast – nowe uwarunkowania. https://www. miasta.pl/aktualnosci/polityka-rozwoju-miast-nowe-uwarunkowania