Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2022.38-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 38 2022
Integracja systemu zarządzania rozwojem lokalnym na poziomie gminy

Autorzy: Janusz Szewczuk ORCID
Związek Miast Polskich
Słowa kluczowe: rozwój lokalny model rozwoju wyzwania rozwojowe jednostka samorządu terytorialnego zarządzanie publiczne system zarządzania rozwojem strategia rozwoju
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:12 (47-58)
Klasyfikacja JEL: O18 O21 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono praktycznie zorientowaną koncepcję integracji systemu zarządzania rozwojem gminy. W tym celu zidentyfikowano kluczowe etapy wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania rozwojem, którymi są: 1) organizacja procesu; 2) diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej; 3) przygotowanie strategii rozwoju JST; 4) program realizacyjny strategii i system wdrażania jej; 5) monitoring, ewaluacja i aktualizacja programu realizacyjnego i okresowo dokumentu strategii rozwoju JST. Integracja zarządzania rozwojem polega na nałożeniu na siebie kilku różnych w czasie cykli działań, które łączą długofalowy wymiar definiowania strategii ze średniookresowymi programami realizacyjnymi i rocznymi cyklami zarządzania operacyjnego i finansowego w JST. Równie ważne jest włączenie we wszystkie fazy procesu partnerów społecznych i gospodarczych – zgodnie z zasadami modelu współzarządzania publicznego (New Public Management). W miastach uczestniczących w programie Rozwój lokalny przygotowane zostały plany rozwoju lokalnego i obecnie doradcy Związku Miast Polskich pomagają opracować i wdrożyć system monitorowania rozwoju, tak aby ten cały cykl mógł formalnie i skutecznie zadziałać
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gawroński, H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Klewińska, U. (1999). Wieloletni Plan Inwestycyjny. Warszawa: Agencja Rozwoju Komunalnego.
3.Korzeniak, G. (2012). Zintegrowane planowanie rozwoju miast – propozycja modelu. Kraków: Wydawnictwo Instytut Rozwoju Miast.
4.Lichtarski, J., Bąk-Grabowska, D. (2017). Zarządzanie publiczne – rozważania o granicach. Zarządzanie Publiczne, 40, 7–16.
5.Markowski, T. (2015). Zintegrowane planowanie rozwoju – dylematy i wyzwania. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 161, 12–26.
6.Marliwe, J., Rivenbanrk, W., Vogt, J. (2009). Capital Budgeting and Finance: A Guide for Local Governments. Washington: ICMA.
7.Rynio, D. (2017). Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta w nowych uwarunkowaniach gospodarki światowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1, 53–66.
8.Sobol, A. (2019). Rozwój lokalny a niewykorzystany potencjał mieszkańców polskich miast. Biuletyn KPZK PAN, 274, 223–237.
9.Szewczuk, J. (red.) (2020). Wieloletni Plan Inwestycji Publicznych. Szczecin: Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin.
10.Ziółkowski, M. (2015). Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 145–163.