Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2022.38-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 38 2022
Model struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru powiatu jako element strategii ponadlokalnej

Autorzy: Marek Karzyński ORCID
Związek Miast Polskich

Marcin Turzyński ORCID
Związek Miast Polskich

Grzegorz Roman ORCID
Związek Miast Polskich
Słowa kluczowe: model struktury funkcjonalno-przestrzennej rozwój przestrzenny strategia rozwoju obszar strategicznej interwencji chłonność terenów bilans terenów
Rok wydania:2022
Liczba stron:17 (155-171)
Klasyfikacja JEL: O18 O21 R14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule opisano zakres modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz metody wykorzystane przy jego tworzeniu w strategiach rozwoju Partnerstwa Powiatu Szczecineckiego i Partnerstwa Kolbuszowskiego. Wobec zagrożeń wynikających z błędnej polityki przestrzennej lub jej braku, zakres ustaleń i rekomendacji strategii dotyczących rozwoju przestrzennego został uzupełniony o bilans potrzeb i terenów wskazywanych pod nowe inwestycje, umożliwiający weryfikację założeń planistycznych poszczególnych gmin partnerstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chmielewski, J.M. (2016). Teoria i praktyka planowania przestrzennego. Urbanistyka Europy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
2.Gehl, J. (1987). Życie pomiędzy budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych. Kraków: Wydawnictwo RAM.
3.Gil, M. (2021). Plan ogólny – założenia reformy planowania przestrzennego. Wystąpienie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na konferencji „Zintegrowanie planowanie rozwoju”. Kolbuszowa.
4.Global Street Design Guide (GSDG) (2017). NACTO, globaldesigningcities.org/publication/ global-street-design-guide.
5.Jacobs, J. (1961). Śmierć i życie wielkich miast Ameryki. Warszawa: Wydawnictwo Centrum Architektury.
6.Kaczmarek, T. (red.) (2012). Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej. Poznań: Centrum Badań Metropolitalnych UAM.
7.Karzyński, M., Turzyński, M., Roman, G. (2022). Analiza przestrzennych uwarunkowań rozwoju obszaru powiatu jako element diagnozy w procesie budowania strategii ponadlokalnej. Europa Regionum, 38, 121–136.
8.Kowalewski, A., Markowski, T., Śleszyński, P. (red.) (2018). Studia nad chaosem przestrzennym. Studia KPZK PAN, 182 (1–3).
9.Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 17 września 2017 r., M.P. 2019 poz. 1060.
10.Markowski, T. (2020). Docelowy model struktury funkcjonalno-przestrzennej w zintegrowanym systemie dokumentów strategicznych. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
11.Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego (PZPWZP), 2020, uchwała nr XVII/214/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. Dz. Urz. Woj. z dnia 27 lipca 2020 r. poz. 3564.
12.Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (PZPWP), 2018, uchwała nr LIX/930/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r. Dz. Urz. Woj. Podkarp. z dnia 18 września 2018 r. poz. 3937.
13.Projekt ustawy z dnia 14.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego.
14.Sołtys, J. (2016). Miejski obszar funkcjonalny czy powiat? Problemy ponadgminne i miejsca ich rozwiązywania. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 279, 225–233.
15.Strategia Rozwoju Ponadlokalnego. Poradnik Praktyczny (2022). Publikacja na podstawie ekspertyzy zleconej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, przygotowanej przez Zespół Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w składzie: P. Churski (red.), P. Ciesiółka, B. Kołsut, Ł. Mikuła.
16.Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdyni (2019). Załącznik nr 1 do uchwały XI/342/19 RMG z dnia 28 sierpnia 2019 r., Gdynia 2019 r., s. 236–244.
17.Śleszyński, P. (2015). Błędy polskiej polityki przestrzennej i krajobrazowej oraz propozycje ich naprawy. Problemy Ekologii Krajobrazu, 40, 27–44.
18.Śleszyński, P., Mazurek, D. (2020). Obszary strategicznej interwencji, problemowe i funkcjonalne w dokumentach strategicznych szczebla krajowego i wojewódzkiego. Studia Regionalne i Lokalne, 1 (79), 30–59.
19.Turzyński, M. (red.) (2013). Synteza SUiKZP 58 gmin obszaru metropolitalnego. Gdańsk: Biuro Rozwoju Gdańska.
20.Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Dz.U. 2018 poz. 1496.
21.Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95.