Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.4.40-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (40) 2017
Does EU Funding Support the Development of Tourism? Case Study of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
(Czy polityka spójności UE wspiera rozwój turystyki? Studium przypadku województwa warmińsko-mazurskiego)

Autorzy: Joanna Zielińska-Szczepkowska
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Donata Sawulska-Kamińska
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Słowa kluczowe: polityka spójności fundusze europejskie rozwój turystyki infrastruktura turystyczna
Data publikacji całości:2017-12-30
Liczba stron:17 (115-131)
Klasyfikacja JEL: O21 O31 O43 R11 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem rozważań podjętych w artykule jest odpowiedź na pytanie: czy polityka spójności UE wspiera rozwój turystyki. Aby zrealizować tak postawiony cel badawczy w artykule przeanalizowano wsparcie rzeczowe oraz finansowe polityki spójności UE na rzecz rozwoju turystyki w wybranym regionie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem II okresu programowania na lata 2007–2013. Praca została podzielona na dwa zasadnicze etapy. W pierwszej części opracowania dokonano przeglądu literatury na temat europejskiej polityki turystycznej w Polsce oraz funduszy europejskich na rzecz turystyki dostępnych w drugim okresie programowania. Druga część badań polegała na przedstawieniu intensywności wsparcia finansowego polityki spójności UE na rzecz turystyki. Za przykład posłużyło województwo warmińsko-mazurskie. Z przeprowadzonych badań wynika, że istnieje związek pomiędzy aktywnością inwestycyjną a wzrostem ruchu turystycznego, mierzonego liczbą udzielonych noclegów w województwie warmińsko-mazurskim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balough, M., Coros, N., Negrea, N., Coros E. (2010). The impact of European funds upon the tourism development in Macroregion One from Romania. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 31e.
2.Banasik, W. (2009). Turystyka jako czynnik rozwoju lokalnego. Nowe Problemy Turystyki, 2 (3).
3.Butowski, L. (2009). Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 1994–1999 i 2000–2006. Uwarunkowania teoretyczne, zakres rzeczowy, finansowy i przestrzenny. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
4.Coles, T., Hall, D. (2005). Tourism and European Union enlargement. Plus ça change? International Journal of Tourism Research, 2 (27).
5.Crouch, G.I. (2007). Modelling destination competitiveness: a survey and analysis of the impact of competitiveness attributes. In: T. Cooperative Research Centre for Sustainable. Gold Coast, Qld.: Sustainable Tourism CRC. Halkier, H. (2010). EU and tourism development: bark or bite? Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2 (10).
6.http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/Strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/ Dokumenty/Documents/TURYSTYKA_PL_WSCH_18_10_2011.pdf.
7.Klimek, K. (2010). Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii. Wnioski dla Polski. Kraków: Wydawnictwo PTE.
8.Kozak, M.W. (2010). Turystyka: niewykorzystana szansa rozwojowa regionów? Studia Regionalne i Lokalne, 4 (42).
9.Mańkowski, T. (2014). Turystyka w unijnych programach regionalnych. In: A. Panasiuk, (ed.), Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
10.Marciszewska, B. (2010). Potencjał turystyczny regionu a kreowanie jego wizerunku. Potencjał turystyczny: Zagadnienia przestrzenne, Ekonomiczne Problemy Usług, 52, 13–21.
11.Niewiadomski, K. (2009). Czynniki różnicujące ruch turystyczny na przykładzie Polski i województwa podlaskiego. Studia Regionalne i Lokalne, 4.
12.Poon, A. (1993). Tourism, Technology, and Competitive Strategy. Wallingford: CAB International.
13.Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (wersja 5.0, zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 18 marca 2016 r.) (2016). Warszawa.
14.Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Dokument przyjęty uchwałą przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2015 r. (2015). Warszawa.
15.Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej z dnia 23 grudnia 2011 r. nr K (2011) 9789 zmieniającą decyzję Komisji z dnia 1 października 2007 r. nr K (2007) 4568 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce. Warszawa.
16.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (2013). Warszawa.
17.Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007–2013 (2007). Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
18.Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020) (2015). Załącznik do Uchwały nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r., Olsztyn.
19.Szczegółowy opis osi priorytetowej „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007– 2013 (2010). Olsztyn.
20.Talaya, A.E., Mondéjar Jiménez, J.A., Mondéjar Jiménez, J., Meseguer Santamaría, L. (2010). La gestión del turismo en los programas de innovación rural de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Gestión, 10, no. especial.
21.www.mapadotacji.gov.pl/www.mapadotacji.gov.pl.
22.www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regionalna/strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/dokumenty/ documents/turystyka_pl_wsch_18_10_2011.pdf.
23.Zielińska-Szczepkowska, J. (2013). Polityka turystyczna. In: R. Kisiel, R. Marks-Bielska (eds.), Polityka gospodarcza (zagadnienia wybrane). Włocławek: Wydawnictwo Expol, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j.
24.Zielińska-Szczepkowska, J., Zabielska, I. (2013). Dotychczasowa diagnoza wykorzystania środków w ramach programów współpracy transgranicznej Litwa-Polska. In: Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego. Olsztyn: Wydawnictwo INP UWM.