Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2022.38-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 38 2022
Wyzwania dotyczące modelu zarządzania rozwojem jednostek samorządu lokalnego

Autorzy: Jarosław Górski ORCID
Uniwersytet Warszawski

Tomasz Potkański ORCID
Związek Miast Polskich

Ryszard Grobelny ORCID
Związek Miast Polskich
Słowa kluczowe: rozwój lokalny model rozwoju wyzwania rozwojowe jednostka samorządu terytorialnego zarządzanie publiczne
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:18 (9-26)
Klasyfikacja JEL: O18 O21 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Szczególną uwagę należy poświęcić identyfikacji uwarunkowań oraz wyzwań stojących przed jednostkami samorządu – działającymi samodzielnie lub w formie partnerstw międzysamorządowych – w kształtowaniu rozwoju lokalnego. Tekst ten pełni rolę wprowadzenia do niniejszego tomu, przedmiotem zainteresowania są bowiem aktualne modele rozwoju polskich jednostek samorządu terytorialnego (JST). W artykule przedstawiono także szczególne wyzwania rozwojowe miast małych i średnich oraz partnerstw samorządowych, które są przedmiotem wsparcia oferowanego przez Związek Miast Polskich (ZMP) w programach Rozwój lokalny1, Centrum Wsparcia Doradczego2 oraz Centrum Wsparcia Doradczego Plus. W opracowaniu tym przedstawiono doświadczenia ZMP we wspieraniu JST w zarządzaniu rozwojem lokalnym, co wpisuje się w zakres literatury z zakresu ekonomii rozwoju, ekonomii sektora publicznego oraz zarządzania publicznego, w tomie tym podjęto bowiem problematykę skutecznego planowania rozwoju na poziomie lokalnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baron, M., Budziński, M. (2019). Atrakcyjność i konkurencyjność miast – podejście typologiczne. Biuletyn KPZK PAN, 273, 122–132.
2.Chodubski, A. (2015). Rozwój samorządności w Polsce a wyzwania przemian cywilizacyjnych. Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość, 12, 9–22.
3.Cooper, A. (2003). Entrepreneurship: The Past, the Present, the Future. W: Z.J., Acs, D.B, Audretsch (red.), Handbook of Entrepreneurship Research. International Handbook Series on Entrepreneurship. T. 1 (s. 21–36). Boston: Springer.
4.Definicja i koncepcje rozwoju miast. https://um.warszawa.pl/waw/strategia/polityka-rozwoju- miasta.
5.Dębkowska, K., Kłosiewicz-Gorecka, U., Szymańska, A., Ważniewski, P., Zybertowicz, K. (2020). Polskie miasta w czasach pandemii. Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny.
6.Gawroński, H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
7.GUS (2021). Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Raport 2021. Warszawa. https:// raportsdg.stat.gov.pl/graficznyprzeglad.html.
8.Howard, E. (1898). Garden Cities of To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform. Swan Sonnenschein & Co.
9.Ingram, K., Nitsenko, V. (2021). Comparative Analysis of Public Management Models. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 4, 122–127.
10.Jonek-Kowalska, I. (2018). Zrównoważony rozwój inteligentnych miast. Dotychczasowe osiągnięcia i nowe wyzwania. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 118, 237–247.
11.Komornicki, T. (2020). Miasta polskie w rzeczywistej i potencjalnej przestrzeni przepływów. Warszawa: Open Eyes Economy Summit.
12.Lichtarski, J., Bąk-Grabowska, D. (2017). Zarządzanie publiczne – rozważania o granicach. Zarządzanie Publiczne, 40, 7–16.
13.Maik, W. (2016). Nowe ujęcia i koncepcje badawcze w studiach nad współczesnym miastem. W: Miasto – region – gospodarka w badaniach geograficznych, red. T. Marszał (s. 63–74). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
14.Montgomery, Ch. (2013). Happy City. Transforming our lives through urban design. Penguin Books.
15.OECD (2021). Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce. Paris: OECD Publishing.
16.Pietrzykowski, M. (2019). Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w polskich samorządach w latach 2004–2016. Biuletyn KPZK PAN, 274, 167–188.
17.Pollitt, Ch., Bouckaert, G. (2000). Public Management Reform. A Comparative Analysis. Oxford: Oxford University Press.
18.Potkański, T. (red.) (2016). Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju. Poznań: Związek Miast Polskich, Program Rozwój Lokalny. https://www.eog.gov.pl.
19.Rajca, L. (2009). Koncepcja New Public Management a reformy samorządu terytorialnego wybranych państw Europy Zachodniej. Studia Regionalne i Lokalne, 2 (36), 72–87.
20.Reinholde, I., Guogis, A., Smalskys, V., Žičkienė, S., Klimovsky, D. (2020). Considering New Public Governance Possibilities in Central and Eastern Europe. TILTAI, 2, 1–15.
21.Rynio, D. (2017). Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta w nowych uwarunkowaniach gospodarki światowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1, 53–66.
22.Ryś, R., Górny, P., Sobol, A., Muzioł-Węcławowicz, A. (red.) (2019). Wyzwania i rekomendacje dla krajowej polityki miejskiej. Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR.
23.Sepioł, J. (2020). Quo Vadis miasta? W: Miasta wobec wyzwań przyszłości, red. J. Szomburg, M. Wandałowski, J. Szomburg Jr., Leśniewicz, A. (s. 11–19). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
24.Silva, B.N., Khan, M., Han, K. (2018). Towards sustainable smart cities: A review of trends, architectures, components, and open challenges in smart cities. Sustainable Cities and Society, 38, 697–713.
25.Słodowa-Hełpa, M. (2013). Wyzwania stojące przed polskim samorządem lokalnym w perspektywie 2014–2020. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1 (6), 32–57.
26.Słownik języka polskiego PWN. https://sjp.pwn.pl/slowniki.
27.Sobol, A. (2019). Rozwój lokalny a niewykorzystany potencjał mieszkańców polskich miast. Biuletyn KPZK PAN, 274, 223–237.
28.Solarek, K. (2011). Współczesne koncepcje rozwoju miasta. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 56, 51–71.
29.Studia nad obszarami problemowymi w Polsce (2020). T. 7/199. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
30.Szewczuk, J. (2016). Przed jakimi wyzwaniami stoją samorządy i dlaczego muszą współpracować? W: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju, red. T. Potkański (s. 13–25). Poznań: Związek Miast Polskich.
31.Sztando, A. (2017). Współczesne wyzwania państwowej polityki rozwoju lokalnego w świetle oczekiwań władz małych miast. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1, 67–84.
32.Szumowski, W. (2014). Zarządzanie publiczne – próba systematyzacji koncepcji. Nauki o Zarządzaniu, 4 (21), 86–98.
33.Ślusarz, G. (2006). Zarządzanie rozwojem przez jednostki samorządu terytorialnego – specyfika, potrzeby i wyzwania. Problemy Zarządzania, 3 (13), 39–54.
34.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm. Wakuła, M. (2021). Public management – the essence and selected concepts. Scientific Journal of the Military University of Land Forces, 53 1 (199), 155–163.
35.Ziółkowski, M. (2015). Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1 (77), 145–163.
36.Zybała, A. (2014). Wokół modelu i praktyki zarządzania publicznego w Polsce. Prakseologia, 155, 61–83.