Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2022.38-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 38 2022
Badania opinii, planów i postawy młodzieży zrealizowane na użytek polityki i praktyki samorządowej

Autorzy: Grzegorz Kaczmarek ORCID
Związek Miast Polskich

Iwona Borkowska ORCID
Związek Miast Polskich
Słowa kluczowe: młodzież społeczność lokalna aspiracje zawodowe i edukacyjne przedsiębiorczość młodzieży szkoły ponadpodstawowe wykorzystanie badań społecznych wsparcie doradcze
Rok wydania:2022
Liczba stron:17 (83-99)
Klasyfikacja JEL: O18 O21 Z13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań opinii młodzieży (przeprowadzone na przełomie lat 2020–2021) na temat miejsca swojego zamieszkania oraz planów edukacyjnych i zawodowych. Próba populacyjna, licząca łącznie 14 507 respondentów, obejmowała wszystkich uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych z 339 gmin uczestniczących w projekcie predefiniowanym Centrum Wsparcia Doradczego ZMP. Badania pokazały duży krytycyzm młodzieży wobec warunków i perspektyw życia w swoich gminach i regionach, a jednocześnie relatywnie wysokie aspiracje edukacyjne i zawodowe. Wyrażane opinie i deklarowane postawy są odzwierciedleniem stereotypowych przekonań o pracy i świecie, świadcząc o braku pewności siebie i świadomości ograniczonych kompetencji społecznych. Uczniów szkół technicznych i zawodowych wyróżnia większa, niż w przypadku licealistów, doza pragmatyzmu i realnego postrzegania swoich szans rozwojowych w społecznościach lokalnych. Pomimo zróżnicowania terytorialnego młodzież z różnych regionów charakteryzuje duże podobieństwo cech społecznych (np. samoocena sytuacji materialnej, pochodzenie społeczno- zawodowe), ale także deklarowanych wartości, opinii i poglądów. Miejsce zamieszkania – wieś czy miasto, nie miało w tym aspekcie większego znaczenia. To niewątpliwie efekt zacierania na tzw. prowincji granic cywilizacyjnych. Proces ten przyspieszył w ostatnich latach dzięki wzrostowi zamożności wsi, standaryzacji i łatwemu dostępowi do kultury popularnej oraz powszechnemu uczestnictwu w systemach komunikacji i społecznościach wirtualnych za pośrednictwem środków masowej komunikacji nowych technologii (IT). Celem badań społecznych rekomendowanych samorządom przez ZMP ma być ich operacyjna użyteczność dla racjonalnego i legitymizowanego zarządzania strategicznego lokalnymi społecznościami. Wykorzystanie ich wyników w tej właśnie funkcji zaprezentowano w poniższym tekście.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzezińska, A.I., Rękosiewicz, M., Piotrowski, K. (2016). Plany edukacyjne i zawodowe uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych a wymiary rozwoju ich tożsamości. Edukacja, 1 (136), 74–88.
2.Dolińska, A., Jończy, R., Śleszyński, P. (2020). Migracje pomaturalne w województwie dolnośląskim wobec depopulacji regionu i wymogów zrównoważonego rozwoju społeczno- gospodarczego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
3.Dziwańska, K. (2007). Cele i plany życiowe młodzieży a rozwój perspektywy przyszłościowej – wyniki badań. Psychologia Rozwojowa, 12 (4), 75–84.
4.Hausner, J. (2019). Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości. Wydawnictwo Nieoczywiste.
5.Kiniorska I., Brambert, P. (red.) (2021). Migracje pomaturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
6.Kulawiak, A. (2021). Postawy przedsiębiorcze młodzieży w najmniejszych miastach regionu łódzkiego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 17 (1), 140–152.
7.Podręcznik realizacji projektu CWD (2020). Poznań: Związek Miast Polskich.
8.Radanowicz, E. (2020). W szkole wcale nie chodzi o szkołę. Wydawnictwo Sensor Justyna Radanowicz.
9.Trempała, J., Malmberg, L.E. (red.) (2002). Adolescents’ Future-Orientation. Theory and Research. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.