Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2022.38-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 38 2022
Rola i technika wstępnej oceny wykonalności przedsięwzięć rozwojowych

Autorzy: Grzegorz Kamiński ORCID
Związek Miast Polskich
Słowa kluczowe: wstępna analiza wykonalności projektów analiza ekonomiczna analiza finansowa analiza wariantowa analiza instytucjonalno-prawna analiza techniczna
Rok wydania:2022
Liczba stron:14 (173-186)
Klasyfikacja JEL: O17 O18 O21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zaproponowana przez Związek Miast Polskich (ZMP) technika wstępnej oceny wykonalności jest eksperckim „instrumentem refleksji”. Kierowana do samorządów, przeznaczona jest do wykorzystania w procesie ostatecznego planowania konkretnego przedsięwzięcia rozwojowego. Opisana metoda stanowi algorytm postepowania w tym obszarze. Elementami techniki wstępnej oceny wykonalności są: 1) Analiza wariantów przedsięwzięcia w oparciu o macierz wariantów i kryteriów; 2) Analiza instytucjonalno-prawna; 3) Analiza techniczna; 4) Analiza ekonomiczno-finansowa; 5) Ocena komplementarności przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami oraz 6) Identyfikacja wskaźników produktu i rezultatu przedsięwzięcia rozwojowego. Wstępna ocena wykonalności kończy się opisową konkluzją podsumowującą podstawowe wymiary analizy, w szczególności rekomendacjami i opisem kluczowych działań, jakie należy wykonać, aby uzyskać gotowość przedsięwzięcia do realizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budzeń, D. (2022). Analiza finansowa przedsięwzięć rozwojowych jednostki samorządu terytorialnego. Europa Regionum, 38, 189–202.
2.Drobniak, A. (2005). Ocena projektów publicznych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
3.Drobniak, A. (2008). Podstawy oceny efektywności projektów publicznych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
4.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu dla Poddziałania 1.5.2., WRPO na lata 2014–2020 (2018). Poznań: Zarząd Województwa Wielkopolskiego. https://wrpo. wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/010/478/original/9._Instrukcja_ wype%C5%82niania_wniosku_o_dofinansowanie_projektu.pdf?1530533510.
5.Kałowski, A., Wysocki, J. (2013). Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza.
6.Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 (2020). Warszawa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/93254/Wytyczne_monitorowanie_ lipiec_2020.pdf.
7.Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 (2016).
8.Warszawa: Ministerstwo Rozwoju. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/23916/ Wytyczne_dot_rewitalizacji_po_aktualizacji-zatwierdzone02082016clear.pdf.