Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.31-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 885 PTiL nr 31
ZACHOWANIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEZ TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY W RAMACH PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH

Autorzy: Jarosław Brach
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Słowa kluczowe: multimodalne systemy transportowe konkurencyjność drogowego transport towarowego
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:26 (9-34)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule oceniono konkurencyjność różnych jednostek transportowych wykorzystywanych w technologii przewozów multimodalnych. Dokonano analizy z perspektywy przewoźnika – operatora transportu drogowego. Rozważono następujące technologie przewozów multimodalnych i intermodalnych: Ro-La, bimodalna, piggyback , kontenerów morskich, nadwozi wymiennych oraz przewozów promowych. Wykorzystanie niektórych z nich jest dla przewoźników drogowych korzystne, podczas gdy stosowanie innych, jak Ro-La czy bimodalnej, stanowi głównie wynik polityki władz zmierzającej do wspierania innych gałęzi. Artykuł bazuje głównie na analizie informacji pochodzących od samych przewoźników zaangażowanych w ten rodzaj biznesu oraz od dostawców stosownego taboru.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bariery rozwoju rynku przewozów intermodalnych – rozwiązania i wymierne korzyści, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa, luty 2013.
2.Brach J., Przewozy wielogałęziowe – kwestie definicyjne, zastosowanie, praktyka, „Ciężarówki i Autobusy” 2015, nr 6.
3.Brinckerhoff P., Lockwood S., Intermodalism Multimodal Transportation vs. Intermodal Transportation, L. Oberstar Forum on Transportation Policy and Technology, 16–17.03.2003.
4.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/53/WE ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajow
5.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, dotyczący stanowiska Rady w sprawie przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniającej Dyrektywę 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r., 12 stycznia 2015, Bruksela, COM(2015) 7 final 2013/0105 (COD).
6.Korzeb J., Kostrzewski A., Ocena i rola technologicznych aspektów przeładunku samobieżnych zestawów drogowych w transporcie intermodalny, „Logistyka” 2012, nr 4.
7.Meyer M.D., Intermodal and multimodal considerations and developments, www.eolss.net/sample-chapters/c15/e1-32-08-02.pdf.
8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, DzU z dnia 26 lutego 2003 r., nr 32, poz. 262.
9.Salomon A., Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
10.Salomon A., Transport intermodalny z punku widzenia spedycyjnego, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 28, Gdynia 2013.