Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Rekonstrukcja koncepcji DFL M.H. Millera z wykładu noblowskiego i paradoksu dźwigniowego T. Berenta

Autorzy: Jarosław Mielcarek
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Słowa kluczowe: Rynki Finansowe model mieszany Finanse model rachunkowości zarządczej mnożnik kapitałowy mnożnik ROE paradoks dźwigniowy stopień dźwigni finansowej dźwignia finansowa Ubezpieczenia nr 1/2017 (85) DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-09 s. 105–117 *
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:13 (93-105)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celami artykułu było stwierdzenie, czy Miller i Berent przedstawiają swoje przykłady liczbowe w ramach tego samego modelu, czy są to modele różne, wyjaśnienie dla przykładu Millera, dlaczego funkcja DFL jest funkcją nieliniową, dlaczego relacja między ROE a ROIC jest wielkością zmienną oraz dlaczego relacja między przyrostami ROE i ROIC jest wielkością stałą. Dla przykładu Berenta celem było wykazanie, że paradoks dźwigniowy nie istnieje. Celami niższego rzędu było wykazanie, że można określić jednoznacznie dla danego ROIC i struktury kapitału wielkość ROE, oraz że można jednoznacznie określić relację przyrostów ROE i dźwigni finansowej dla dowolnej struktury kapitału, a także wykazanie, że dla dowolnej stopy zmian DF można jednoznacznie określić stopę zmian ROE. Metodologia badania – Modelami, w ramach których Miller i Berent przedstawiają swoje przykłady liczbowe, były model rachunkowości zarządczej i model mieszany. Badając przykład Millera, posłużono się liniową funkcją EBT o zmiennej elastyczności, funkcją mnożnika ROE oraz funkcją relacji między przyrostami ROE i ROIC. Badając przykład Berenta, użyto funkcję mnożnika ROE, funkcję relacji przyrostów ROE i DF oraz funkcję mnożnika kapitałowego. Wynik – Koncepcja paradoksu dźwigniowego Berenta i koncepcja DFL Millera są przedstawiane odpowiednio w ramach modelu rachunkowości zarządczej i modelu mieszanego i są zatem koncepcjami o różnym zasięgu przedmiotowym. Dla przykładu Millera wyjaśniono, że funkcja DFL jest funkcją nieliniową, ponieważ liniowa funkcja EBT jest funkcją o zmiennej elastyczności, a także wyjaśniono kształtowanie się relacji między ROE a ROIC dla dowolnej wielkości ROIC za pomocą liniowej funkcji mnożnika ROE oraz wyjaśniono, że relacja przyrostów ROE i ROIC jest stała dla dowolnej, początkowej wielkości ROIC i równa się DF. Dla przykładu liczbowego Berenta wykazano, że można określić funkcję mnożnika ROE i na jej podstawie określić jednoznacznie dla danego ROIC i struktury kapitału wielkość ROE, a także wykazano, że istnieje funkcja stałych relacji przyrostów ROE i dźwigni finansowej dla dowolnej struktury kapitału i jest nią różnica między ROIC i oprocentowaniem kapitału obcego oraz wykazano, że za pomocą funkcji mnożnika kapitałowego dla dowolnej stopy zmian DF można jednoznacznie określić stopę zmian ROE i na tej podstawie wykazano, że paradoks dźwigniowy nie istnieje. Oryginalność/wartość – Wyniki osiągnięte w artykule mają charakter innowacyjny teoretycznie i praktycznie. Szczególne znaczenie ma wykazanie, że paradoks dźwigniowy nie istnieje oraz że zależność DFL od warunków początkowych wynika z tego, że funkcja liniowa EBT jest funkcją o zmiennej elastyczności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berent, T. (2013). Ogólna teoria dźwigni finansowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej w Warszawie.
2.Berent, T. (2015). Miara Millera (wskaźnik DFL) w świetle ogólnej teorii dźwigni finansowej – komentarz do wykładu noblowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 353–362.
3.Carnap, R. (2000). Wprowadzenie do filozofii nauki. Warszawa: Fundacja Aletheia.
4.Kryński, H.E. (1976). Matematyka dla ekonomistów. Warszawa: PWN.
5.Mielcarek, J. (2005). Teoretyczne podstawy rachunku kosztów i zasobów – koncepcji ABC i ABM. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
6.Mielcarek, J. (2014). Model rachunkowości zarządczej i model mieszany a poziom dźwigni finansowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 371–386.
7.Miller, M.H. (1990). Leverage. Journal of Finance, 46 (2), 479–488.
8.Chiang, A. (1974). Fundamental Methods of Mathematical Economics. New York: McGraw-Hill.