Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-30
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji

Autorzy: Jerzy Stanik
Wojskowa Akademia Techniczna

Romuald Hoffmann
Wojskowa Akademia Techniczna

Jarosław Napiórkowski
Wojskowa Akademia Techniczna
Słowa kluczowe: analiza ryzyka zarządzanie ryzykiem modele zarządzania ryzykiem zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie organizacji
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (321-336)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule autorzy podejmują problematykę analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem w ogólnie rozumianej organizacji oraz wpływu na jej bezpieczeństwo. Podkreślają wagę i znaczenie prowadzenia ciągłej analizy istotnych czynników ryzyka, ich identyfikacji oraz sposobu postępowania z nimi. Artykuł zawiera także przegląd procesu zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem tzw. „dobrych praktyk” mających w nim zastosowanie. Podsumowanie przedstawia pozytywne konsekwencje prowadzenia procesu zarządzania ryzykiem przez organizacje, a także problemy związane z jego praktyczną realizacją.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Białas A. (2007), Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT.
2.Jajuga K. (2009), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa.
3.Matkowski P. (2006), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wolters Kluwer Polska.
4.Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L. (2010), Zarządzanie ryzykiem działalności organiza-cji, Uczelnie Techniczne.
5.Patrick O. (2009), ISO 31000:2009 Risk management – Principles and guidelines, 06.
6.PKN-ISO GUIDE 73, Zarządzanie ryzykiem – Terminologia.
7.PN ISO/IEC 27005, Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.
8.PN-ISO 31000, Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne.
9.Sienkiewicz P. (2007), Badania naukowe bezpieczeństwa systemów, w: Wyzwania bez-pieczeństwa cywilnego XXI wieku – Inżyniera działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki, red. B. Kosowski, A. Włodarski, Wyd. Fundacja Edukacja
10.i Technika Ratownictwa. Warszawa.
11.Stanik J., Kiedrowicz M., Selected aspects of risk management in respect of security of the document lifecycle management system with multiple levels of sensitivity, w: Infor-mation Management in Practice 2015, red. B.F. Kubiak, J. Maślankowski, Chapter 18, s. 231–251.
12.http://software.softblue.pl/content/system-zarzadzania-ryzykiem-1.
13.www.coso.org [dostęp 10.06.2010].
14.www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary_Polish.pdf [dostęp 05.2010].
15.www.ferma.eu/AboutFERMA/ARiskManagementStandard/tabid/195/Default.aspx.
16.www.4pm.pl/upload/artykuly/InLab.pdf.
17.www.ryzyko.biz/standardy_zarzadzania_ryzykiem.pdf.